Klasa II h

wychowawca klasy: ARKADIUSZ BUTOR
W dniu 20 grudnia 2018 roku odbyła się lekcja muzealna w Muzeum Powstania Warszawskiego o tematyce "Akcje zbrojne powstania warszawskiego" ,w których uczestniczyła klasa II technikum hotelarskiego. Lekcja składała się z trzech części podzielnych tematycznie i dotyczące w/w tematu. Uczniowi mieli samodzielnie przeprowadzić analizę akcji zbrojnych jakie powstańcy przeprowadzili podczas 63 dni walki zbrojnej. 

//

On December 20, 2018, Class 2 h took part in the lesson at the Warsaw Uprising Museum. The topic of it  was "Armed Actions of the Warsaw Uprising". The lesson consisted of three parts that were thematically divided and related to the subject. The students were supposed  to independently analyze armed actions that the insurgents carried out during 63 days of the armed fighting.

 

 

Kuchnia staropolska pełna była zagadek, kontrastów i niecodziennych połączeń smakowych. To doborowa mieszanka wielu kultur, w której tradycje Zachodu doprawione są wyraźnymi smakami Wschodu. Podczas zajęć  klasa  II H poznała dawne smaki i tradycje, a pod okiem profesjonalnych kucharzy oraz z pomocą edukatorów kulinarnych przygotowała dania według przepisów z pierwszych polskich książek kucharskich. Na koniec wspólnie zasiadliśmy  do stołu, aby skosztować przygotowanych potraw. Opiekę nad klasą pełnił Pan Arkadiusz Butor.

//

ld Polish cuisine was full of puzzles, contrasts and unusual combinations of flavours. It is an exquisite mix of many cultures, in which the traditions of the West are seasoned with the expressive flavours of the East. During the workshop class II H was acquainted with the old flavours and traditions, and under the guidance of professional chefs and with the help of culinary educators prepared dishes according to recipes from the first Polish cookbooks. At the end, we sat together to the table to taste the prepared dishes. Mr. Arkadiusz Butor was looking after the class.

 

W dniu 12 września 2018 roku w ramach projektu "Podróż Pamięci" WCIES i Miasta Stołecznego Warszawy odbyły się warsztaty w Muzeum Polin pod tytułem "Codzienność w cieniu zagłady, czyli życie w Getcie warszawskim", w których uczestniczyła klasa II H wraz z wychowawcą. Następnie po odbytych warsztatach klasa udała się w miejsca upamiętniające drogę narodu żydowskiego mieszkającego w Warszawie do miejsca zagłady obozu w Treblince, a mianowicie obecny Dworzec Gdański gdzie widnieje tablica pamiątkowa upamiętniająca tamte wydarzenia oraz Umszlagplac.

 //

On the 12th of September 2018, as part of the "Journey of Remembrance" project of WCIES and the Capital City of Warsaw, workshops were held at the Polin Museum called "Everyday life in the shadow of destruction, or life in the Warsaw Ghetto" in which class II h  participated  with the form teacher. Then, after the workshops, the class went to places commemorating the way of the Jewish nation living in Warsaw to the site of the extermination of the Treblinka camp, namely the current Gdańsk station where there is a commemorative plaque commemorating those events and Umszlagplatz.

 

 

Dnia 11 maja pod opieką Pani Marty Moniki Bagińskiej uczniowie z klasy 1h zwiedzali Willę Żabińskich w której podczas II Wojny Światowej mieszkał ówczesny Dyrektor Warszawskiego ZOO Jan Żabiński wraz z żoną Antoniną, synem Ryszardem i córką Teresą.

Rodzina Żabińskich nie zważając na grożące im konsekwencje dała schronienie kilkuset Żydom. Kiedy Antonina Żabińska grała na fortepianie arię z operetki Offenbacha, to był sygnał, że zbliżali się Niemcy i  wszyscy udawali się w bezpieczne miejsce.  Lokatorzy podziemnym tunelem wydostawali się na zewnątrz i ukrywali się w klatkach lwów, w ptaszarni.

 //

On 11th May students from class 1h with their teacher Ms Marta Monika Bagińska visited Żabinski Villa in which the family lived during the Second World War. The director of the Warsaw Zoo Jan Żabiński, his wife Antonina, son Ryszard and daughter Teresa lived there.

The Żabiński family, without taking danger into account, gave shelter to hundreds of Jews. When Antonina Żabińska played the aria from the Offenbach operetta, it was a signal that the Germans were approaching and everyone was going to a safe place. The residents of the underground tunnel got out and hid in the cages of lions or the birdhouse.

 

W dniu 11 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy 1 technikum hotelarskiego uczestniczyli w spacerze po Wojskowych Powązkach w ramach projektu Wars i Sawa pod tytułem Droga do Niepodległej celem spaceru było pokazanie i przekazanie informacji o zwykłych ludziach i bohaterach, którzy wpłynęli na bieg historii polski jak i Warszawy. Opiekunami podczas wycieczki byli Pani Joanna Wojtulewicz i Pan Arkadiusz Butor.

//

On 11th April 2018 students from first hospitality class Ih took part in the walk in the Military Powązki Cemetry. It refers to the project Wars and Sawa - Droga do Niepodległej. The purpose of the walk was to give information about ordinary people and heroes who had influence on the Polish and Warsaw history. Ms J. Wojtulewicz and Mr A. Butor organized the trip.

 

"Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych” 2017/2018

//

"Concierge, or how to meet the expectations of tourists and guests" 2017/2018

Dnia 27.02.2018r. uczniowie pod opieką Pani Marty Moniki Bagińskiej byli na zajęciach interaktywnych w Warsaw Marriott Hotel w Warszawie. Celem tych zajęć było zapoznanie ze stanowiskiem Concierge, jego wyposażeniem, zakresem działań, obsługą gościa VIP.

//

On 27th February students with their teacher Ms Marta Monika Baginska took part in the interactive classes in Warsaw Marriot Hotel. The aim of the classes was getting acquainted with the position of concierge, its range of activities, guest service VIP.

 

 

W środę 06 grudnia 2017 r. uczniowie klasy 1h uczestniczyli w zajęciach w ramach ścieżki edukacyjnej ,,Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych”. Tematyka zajęć przeprowadzonych przez pana Tomasza Ładziaka dotyczyła wykorzystania funkcji Google Maps w pracy na stanowisku concierge’a. Podczas zajęć uczniowie poznali serwis internetowy umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map, zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi. Poznali usługę Street view pozwalającą oglądać panoramiczne widoki z poziomu ulicy. Pozyskali wiedzę dotyczącą planowania trasy podróży samochodem, transportem publicznym, rowerem i pieszo. Celem utrwalenia pozyskanych wiadomości młodzież otrzymała za zadanie pojedynczo lub w parach przygotować plan jednodniowej wycieczki dla gościa hotelu w wybranym przez siebie mieście Polski z wykorzystaniem poznanych funkcji Google Maps.

 //

On 6th December students from class 1h took part in classes as part of educational pah "Concierge or how to meet the expectations of tourists and hotel guests." The topic of classes were carried out by Mr T. Ładziak concerned the use of Google Map at work as a concierge. During the classes students learned about website, which enables them finding objects, viewing maps, aerial photographs of the Earth surface. They learned about the street service view that allows to see panoramic views from street level. They acquired knowledge about planning the route to travel by car, public transport, bicycle and on foot. To consolidate their knowledge, students received the task to prepare a one day trip plan for the hotel guest in a Polish city of their own choice using the functions of Google Maps.

 

W środę 15 listopada rozpoczęła się realizacja ścieżki edukacyjnej poświęconej nabyciu umiejętności obsługi gości hotelowych: "Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych". Jest to kontynuacja ścieżki edukacyjnej "Concierge" z roku szkolnego 2015/2016 .
Uczniowie klasy I h pod kierunkiem pani Marii Szczygłów zbierali informacje o stanowisku concierge. Zapoznawali się z zakresem obowiązków pracownika hotelu na stanowisku concierge. Uczestnicy zajęć, śledząc ofertę renomowanych hoteli, przekonali się o różnorodności świadczonych usług i często nietypowych oczekiwaniach gości hotelowych. Uczniowie określili cechy jakie musi spełniać pracownik na stanowisku concierge, utworzyli listę usług jakie może świadczyć oraz szukali sposobów ich realizacji.

//

On Wednesday 15th November students from class 1h with their teacher Ms M. Szczygłów collected information about the position of concierge. They were acquainted with the duties of a hotel employee as a concierge.
Students learned about the variety of services and often unusual guest expectations at the hotel. Students defined the characteristics that an employee must fulfill at the post of concierge. They created a list of services that they can provide and are looking for ways to implement them.