Sekretny świat pszczół. O pszczołach i produktach pszczelich. // the Project "The secret world of the bees. About bees and bee products"

W roku szkolnym 2016/2017 został zorganizowany projekt „Sekretny świat pszczół. O pszczołach i produktach pszczelich”.  Opiekę nad projektem sprawowały p. Ewelina Zielińska oraz Anna Nadolska. Celem projektu było przybliżenie uczniom znaczenia pszczół w ekosystemie i codziennym życiu oraz propagowanie stosowania produktów pszczelich w codziennej diecie i produkcji gastronomicznej.

Projekt składał się z trzech etapów:
1. Wykład „Znaczenie produktów pszczelich i pszczół we współczesnym ekosystemie”
2. Konkurs „Miód na talerzu”
3. Wycieczka na pasiekę p. Radosława Nowińskiego

//

In the school year 2016/2017 a project "Secret world of bees. About bees and bee products" was organized by Ms Ewelina Zielińska and Ms Anna Nadolska. The purpose of the project was to show the students the importance of bees in ecosystems and everyday life and to promote their use in the daily diet and catering production.

The project consisted of 3 stages:
1. Lecture "The importance of bee products and bees in contemporary ecosystem"
2. Honey on the plate
3. Trip to the apiary by Mr Radosław Nowiński

  

Dnia 09.12.2016 r. uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w wykładzieZnaczenie produktów pszczelich i pszczół we współczesnym ekosystemie” będącym pierwszym etapem projektu. Wykład poprowadziła pani dr hab. Ewa Majewska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykład przybliżył uczniom oraz jak ważne i nieocenione właściwości zdrowotne posiada miód oraz inne produkty pszczele.

//

On 9th December 2016 students of the first and second classes took part in the lecture "The importance of bees and bee products in modern ecosystem", being the first stage of the project. The lecture was led by dr hab Ewa Majewska from Warsaw University of Life Science. The lecture showed the students how important is honey for our health.

 

05.04.2017 r. podczas Dnia otwartego szkoły odbył się szkolny konkurs gastronomiczny pt. „Miód na talerzu” będący kolejnym etapem projektu. Był on skierowany do uczniów klas pierwszych i drugich technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej, a jego celem było promowanie wśród uczniów naszej szkoły stosowania produktów pszczelich w gastronomii i edukowanie młodzieży na temat znaczenia pszczół we współczesnym świecie. Przedmiotem konkursu było przygotowanie dania zasadniczego z zastosowaniem miodu. W konkursie wzięło udział sześcioro zawodników. Jury w składzie : przewodniczący komisji p. Daniel Makulski, który wsparł zespół swoją nieocenioną pomocą oraz p. Anna Nadolska i p. Ewelina Zielińska wyłoniło zwycięzców:
1. Jan Niedźwiedzki 1d i Gabriela Matyszewska 2de
2. Diana Motyczyńska 1d
3. Patryk Hyter 1e

//

On 5th April 2017 during the open day of the school there was a school catering competition "Honey on the plate" being the next stage of the project. It was addressed to first and second grade students of secondary and vocational school. Its purpose was to promote bee products among students of our school and to educate young people about the importance of bees in modern world. The subject of the competition was the preparation of the main dish with the use of honey. Six competitors took part in the contest. In the jury there was the head of the committee Mr Daniel Makulski who supported the team and our teachers Ms Anna Nadolska and Ms Ewelina Zielińska. They chose the winners:
1. Jan Niedźwiedzki 1d and Gabriela Matyszewska 2de
2. Diana Motyczynska 1d
3. Patryk Hyter 1e

 

W niedzielę 11.06.2017 r. uczniowie klasy 1d Diana Motyczyńską oraz Janek Niedźwiedzki-laureaci konkursu „Miód na talerzu” wzięli udział w spotkaniu z p. Radosławem Nowińskim w jego warszawskim gospodarstwie pasiecznym. Celem spotkania było ukazanie uczniom jak w praktyce pozyskuje się miód oraz jak interesujący bywa świat pszczół. Uczestnicy mieli okazję zapo9znać się z budową ula, zobaczyć Królową Matkę, poznać hierarchię pszczół oraz usłyszeć wiele interesujących wiadomości na temat życia tych niezwykłych owadów. Spotkanie zostało uwieńczone degustacją miodu wprost z pszczelego ula. W spotkaniu uczniom towarzyszyli nauczyciele organizujący projekt.

//

On Sunday 11th June 2017 1st class students Diana Motyczyńska and Janek Niedźwiedzki, laureates of the competition "Honey on the plate" took part in a meeting with Mr Radosław Nowińska at his Warsaw bee farm. The purpose of the meeting was to show the students how honey is produced and how interesting is the world of bees. The participants had the opportunity to learn about the construction of the hive, see the Mother Queen and learn about the hierarchy of bees and hear many interesting news about the life of these extraordinary insects. Finally there was a honey tasting from the bee hive. During the meeting the students were accompanied by teachers organizing the project.