10 lecie nadania imienia szkole \\ the 10th anniversary of naming the school

27 kwietnia 2022 r cała społeczność Naszej szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi wzięła udział w sportowym festynie upamiętniającym 10-lecie nadania szkołom wchodzącym w skład ZSGH Majdańska imienia prof. Stanisława Bergera. Kulminacyjnym punktem wydarzenia był bieg okolicznościowy na 5 km „5 BERGERA”. Na starcie zameldowało się 95 biegaczy, a wśród  nich nasi uczniowie i nauczyciele oraz przedstawiciele sąsiednich szkół. Gościem honorowym uroczystości był nasz patron Pan profesor Stanisław Berger wraz z rodziną. Obecność pana profesora sprawiła wszystkim obecnym ogromną radość, a wnuki naszego patrona wzięły udział w biegu. Podczas uroczystości  gościliśmy także Panią Zastępczynię Burmistrza Dzielnicy Praga Południe Bożenę Przybyszewską i przedstawicieli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dyrekcja Naszej szkoły powitała wszystkich zaproszonych i uczestników oraz przedstawiła sylwetkę profesora Bergera.

Uroczystość miała charakter sportowego święta. W myśl zasad „7U” spisanych przez naszego patrona wspólnie promowaliśmy zdrowe odżywianie jednocześnie bawiąc się sportem. Rozgrzewkę przed biegiem poprowadziły członkinie Zespołu Tanecznego AXEL UKS Jagiellonka. 

Na mecie biegu na uczestników czekały pyszne przekąski przygotowane przez uczniów naszej szkoły i naszego partnera The Heinz Craft Company. W organizacji biegu pomagała Nam warszawska firma eventowa Sport Evolution. O bezpieczeństwo uczestników dbali ratownicy medyczni z Sanitarnej Służby Szkolnej działającej przy  LXXII LO im. Gen. J. Jasińskiego w Warszawie. W czasie biegu nasi uczniowie wspierali swoje koleżanki i kolegów, i jednocześnie rywalizowali w konkursie na najlepszy doping. Najlepsza okazała się klasa 1ep – gratulujemy! 

Serdecznie gratulujemy wszystkim biegaczom i dziękujemy za obecność. Uroczystość nie udałaby się także gdyby nie wspaniali wolontariusze i zaangażowanie naszych partnerów, którzy tym razem wcielili się także w role sponsorów. Cieszy nas ogromnie, że przez te kilka lat istnienia szkoły udało nam się zgromadzić tylu przyjaciół. Wspólnie stworzyliśmy prawdziwe święto PROMOCJI ZDROWIA. Dziękujemy!

 

On the 27th of April, 2022 the whole community of our school together with invited guests took part in sport fete commemorating 10th anniversary of naming the schools, which are the parts of the ZSGH Majdańska Compex,  after Prof. Stanisław Berger. The culminating point of the event was the commemorative 5 km run "5 BERGER". There were 95 runners at the starting line, including our students and teachers and representatives of neighboring schools. The honorary guest of the event was our patron Mr. Professor Stanisław Berger and his family. The presence of the professor made all the participants of the event extremely happy. What is more,  the grandchildren of our patron took part in the run. During the ceremony, we also hosted honorary gusests :the Deputy Mayor of Praga Południe Ms Bożena Przybyszewska and representatives of the Warsaw University of Life Sciences. The management of our school welcomed all the invitees and participants and presented the profile of Professor Berger.

The ceremony was a sports feast. According to the "7U" rules written by our patron we promoted healthy eating and had fun with sport. The warm-up before the run was led by the members of the AXEL Dance Group of UKS Jagiellonka.

At the finish line there were delicious snacks waiting for the participants, prepared by the students of our school and our partner, The Heinz Craft Company. We were assisted in the organization of the run by the Warsaw event company Sport Evolution. The participants' safety was ensured by the paramedics from the School Sanitary Service operating at Gen. J. Jasiński Secondary School in Warsaw. During the run, our students supported their classmates and competed in the best cheering contest. The best was class 1 ep - congratulations!

Congratulations to all the runners and thank you for your presence. The celebration would not have been possible without the wonderful volunteers and the commitment of our partners, who this time also played the role of sponsors. We are so delighted that during these few years of the school's existence we managed to gather so many friends. Together we created a true celebration while implementing HEALTH PROMOTION. Thank you!

 

 

 

W dniu 20 października 2021r. rozpoczęliśmy obchody 10-tej rocznicy, nadania naszym szkołom imienia prof. Stanisława Bergera. Będą one trwały przez cały rok szkolny i będą miały różny charakter. Pierwsze nasze działanie to zapoznanie uczniów klas pierwszych a uczniom klas starszych, przypomnienie sylwetki naszego patrona. Profesor Stanisław Berger to nie tylko autorytet naukowy i moralny, ale przede wszystkim wyjątkowa osoba, o nieprzeciętnej mądrości życiowej, ogromnym szacunku do drugiego człowieka i wspaniałym poczuciu humoru. W związku z tym klasa 3dp z wychowawczynią przygotowała okolicznościową wystawę, na którą składały się różne prace plastyczne uczniów z całej szkoły przedstawiające Pana Profesora.

W dniu 26 października 2021 r. p. dyrektor Anna Chylińska i p. wicedyrektor Urszula Augustyniak odwiedziły Pana Profesora i przekazały od całej społeczności szkolnej życzenia związane z 98 urodzinami oraz rocznicą nadania imienia szkołom. O następnych działaniach związanych z obchodami będziemy informować na bieżąco i gorąco zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w obchodach.

 

On October 20, 2021. we started the celebration of the 10th anniversary of naming schools after prof. Stanisław Berger. It will run throughout the school year and it will be varied. Our first action was to familiarize first-grade students and older students, recalling the profile of our patron. Professor Stanisław Berger is not only a scientific and moral authority, but above all an exceptional person, with outstanding wisdom in life, great respect for other people and a great sense of humor. Therefore, class 3dp with the form teacher prepared an occasional exhibition, which consisted of various works of art made by students from the entire school depicting the Professor.

On October 26, 2021, the head teacher, Ms Anna Chylińska and deputy head Ms Urszula Augustyniak visited the professor and made wishes from the entire school community related to the 98th birthday and anniversary of naming the schools. We will keep you informed about the next activities related to the event and we strongly encourage everyone to actively participate in the event.

uczennica klasy 3dp przypina dekorację na wystawie z okazji 10tej rocznicy nadania imienia Patrona szkołom, 4 uczennice klasy 3dp stoją na tle przygotowanej przez nie wystawie prac uczniów szkoły z okazji 10-tej rocznicy nadania imienia Patrona szkołom