10 lecie nadania imienia szkole \\ the 10th anniversary of naming the school

 

 

W dniu 20 października 2021r. rozpoczęliśmy obchody 10-tej rocznicy, nadania naszym szkołom imienia prof. Stanisława Bergera. Będą one trwały przez cały rok szkolny i będą miały różny charakter. Pierwsze nasze działanie to zapoznanie uczniów klas pierwszych a uczniom klas starszych, przypomnienie sylwetki naszego patrona. Profesor Stanisław Berger to nie tylko autorytet naukowy i moralny, ale przede wszystkim wyjątkowa osoba, o nieprzeciętnej mądrości życiowej, ogromnym szacunku do drugiego człowieka i wspaniałym poczuciu humoru. W związku z tym klasa 3dp z wychowawczynią przygotowała okolicznościową wystawę, na którą składały się różne prace plastyczne uczniów z całej szkoły przedstawiające Pana Profesora.

W dniu 26 października 2021 r. p. dyrektor Anna Chylińska i p. wicedyrektor Urszula Augustyniak odwiedziły Pana Profesora i przekazały od całej społeczności szkolnej życzenia związane z 98 urodzinami oraz rocznicą nadania imienia szkołom. O następnych działaniach związanych z obchodami będziemy informować na bieżąco i gorąco zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w obchodach.

On October 20, 2021. we started the celebration of the 10th anniversary of naming schools after prof. Stanisław Berger. It will run throughout the school year and it will be varied. Our first action was to familiarize first-grade students and older students, recalling the profile of our patron. Professor Stanisław Berger is not only a scientific and moral authority, but above all an exceptional person, with outstanding wisdom in life, great respect for other people and a great sense of humor. Therefore, class 3dp with the form teacher prepared an occasional exhibition, which consisted of various works of art made by students from the entire school depicting the Professor.

On October 26, 2021, the head teacher, Ms Anna Chylińska and deputy head Ms Urszula Augustyniak visited the professor and made wishes from the entire school community related to the 98th birthday and anniversary of naming the schools. We will keep you informed about the next activities related to the event and we strongly encourage everyone to actively participate in the event.

uczennica klasy 3dp przypina dekorację na wystawie z okazji 10tej rocznicy nadania imienia Patrona szkołom, 4 uczennice klasy 3dp stoją na tle przygotowanej przez nie wystawie prac uczniów szkoły z okazji 10-tej rocznicy nadania imienia Patrona szkołom