RODZICE

Od dnia 8 kwietnia 2020r. wszystkie STATUTY zostały przeniesione do zakładki "O SZKOLE".

 

 

 

Procedura przystępowania do egzaminów maturalnych i oceniania - strona 1

Procedura przystępowania do egzaminów maturalnych i oceniania - strona 2

 

PODRĘCZNIKI  2024/2025

przedm. OGÓLNE
przedm. ZAWODOWE

 

 Przydział sal na zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024
godzina 17:00

 


Zajęcia pozalekcyjne 

Dyżury nauczycieli


 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 
Zebrania wychowawców i instruktorów z rodzicami odbywają się o godz. 17:00 wg harmonogramu: 
11.09.2023r.  zebranie organizacyjne 
30.10.2023r.  dzień otwarty
04.12.2023r.  zebranie dla klas V - propozycje ocen z przedmiotów zawodowych, zebranie dla pozostałych klas
04.03.2024r.  dzień otwarty
08.04.2024r.  dzień otwarty, zebranie dla klas V - przewidywane propozycje ocen dla klas IV
27.05.2024r.  zebranie z rodzicami, przewidywane propozycje ocen dla klas I-III BSIS, dla klas I-IV TGH

  
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
02 i 03. 11.2023r. (zaduszki)
02.05.2024r. (czwartek między 1 a 3 maja)
07. i 08. i 09.  05.2024r. matura
31.05.2024r. (piątek po Bożym Ciele)

 

PRZERWY ŚWIĄTECZNE 
Zimowa     23.12.2023r. - 31.12.2023r.
Wiosenna  28.03.2024r. – 02.04.2024r.

  

CZAS TRWANIA NAUKI 
Ferie zimowe 15.01.2024r. - 28.01.2024r.

I semestr   04.09.2023r. – 29.01.2024r
II semestr  30.01.2024r. – 21.06.2024r.

 

KLASY MATURALNE 
I semestr   04.09.2023r. – 15.12.2023r.
II semestr  18.12.2023r. – 26.04.2024r.

 

STUDNIÓWKA 
02.02.2024r. decyzja uczniów i rodziców klas piątych

 

Egzaminy zewnętrzne wg harmonogramu CKE:
1. Egzaminy maturalne pisemne: 7,8,9. 05. 2024r.
2. Egzaminy zawodowe: sesja zima – 9.01.2024r.(d)/ 10-15.01.2024 r. (p);
                                         sesja lato – 3.06.2024 r. (d)/ 4-10.06.2024 r. (p)/ 3- 19.06.2024r. (w)

 

EGZAMINY POPRAWKOWE 
26.08.2024r.-29.08.2024r.

MATURA POPRAWKOWA
20.08.2024 r.

 

Dzień szkoły i spotkania informacyjne dla kandydatów marzec/kwiecień 2024r.


KOMITET RODZICIELSKI 

Kwota składki na Komitet Rodzicielski w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest dobrowolna, wg możliwości finansowych rodziców (w dowolnych ratach). 
Można ją uiścić w kasie szkoły lub na konto nr: 97 2490 0005 0000 4530 5645 7671

 

OPIEKA ZDROWOTNA 

W szkole uczniowie mają bezpłatną opiekę medyczną 5x w tygodniu w godz. 7:30 - 15:00, która zapewnia:

1) Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zgodnie z prawami pacjenta.

2) Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów.

3) Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów i wykorzystanie ich wyników.

4) Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych w przypadku, gdy przeprowadzane są one w szkole.

5) Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.

6) Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.

7) Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.

8) Współdziałanie z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.

9) Udzielenie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.

 

W oparciu o wiedzę o stanie zdrowia danego ucznia wspólnie z Radą Pedagogiczną określa się możliwości ucznia na ćwiczeniach wf, technologii gastronomicznej i praktykach.

  

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne.

2. Zapewnienia uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, a w szczególności:

  • wyposażenie w niezbędne podręczniki i przybory szkolne,
  • zorganizowanie czasu i odpowiedniego miejsca do nauki,
  • dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dziecka,
  • współpracy z wychowawcą w sprawach nauki, wychowania i opieki poprzez:

a) systematyczne śledzenie postępów dziecka,

b) zapoznawanie się z informacjami oraz ocenami umieszczonymi przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym,

c) pisemnie, telefoniczne lub osobiste usprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole,

d) uczestniczenia w zebraniach rodzicielskich.