Rekrutacja

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW PODCZAS REKRUTACJI
w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Warszawie
przy ul. Majdańskiej 30/36

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY W SPRAWIE OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH I WYKAZ ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.  

Punkty za szczególne osiągnięcia będą przyznawane tylko wtedy gdy będą one wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI // ZASADY REKRUTACJI  do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na rok szkolny 2024/2025 

POSTĘPOWANIE KANDYDATA

1. Złożenie wniosku, po zalogowaniu się w systemie rekrutacji na stronie internetowej: warszawa.edu.com.pl/kandydat (podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z oświadczeniami. Wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru."

2. Kandydat podczas składania wniosku otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 kandydaci do oddziałów klasy pierwszej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, oprócz wniosku, składają także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonych zawodach. (Skierowania na badania odbieramy w sekretariacie szkoły od 15 maja 2024r . w godzinach 10:00 do 15:00).

3. Kandydaci do techników i branżowej szkoły I stopnia na podstawie otrzymanego skierowania, mogą bezpłatnie wykonywać badania lekarskie w przychodniach medycyny pracy wyłonionych w postępowaniu konkursowym przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku.

WYKAZ PRZYCHODNI (proszę kliknąć na napis)  dla kandydatów do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 2024/2025

4. Kandydat powinien otrzymać zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

6. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej (do 24.07.2024r. do godz. 15:00), czyli złożenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  • uzupełnione i podpisane (przez prawnego opiekuna) „Informacje osobowe o uczniu” (pobierz)
  • dwa podpisane na odwrocie zdjęcia legitymacyjne.

7. Kandydat podczas potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej otrzymuje zaświadczenie, że jest uczniem w celu wykonania badań sanitarno – epidemiologicznych.

8. Kandydat z powyższym zaświadczeniem udaje się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (w Warszawie ul. Żelazna 79) celem wykonania badań zawartych w skierowaniu. Proszę wcześniej zadzwonić i umówić się na wizytę.

9. Z wynikami badań na nosicielstwo należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy celem otrzymania orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych.

10. Orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych należy złożyć najpóźniej do 2 września 2024r. Jego brak spowoduje skreślenie z listy uczniów.

11. Karty zdrowia ze szkoły podstawowej uczniowie dostarczają osobiście do szkolnej pielęgniarki na początku września.