Spotkania

W dniu 12 czerwca 2018 r. uczennice z naszej szkoły odwiedziły dzieci z Domu Dziecka nr 1 im. Maryny Falskiej w Warszawie. Młodzież przekazała dzieciom upominki, po czym wspólnie miło spędzili czas wykonując prace plastyczne, tańcząc do znanych piosenek i śpiewając dziecięce hity. Dzieci żegnały uczennice z uśmiechem na twarzy i zapraszały do kolejnych odwiedzin. 

//

On 12th June 2018 students from our school visited children from Maryna Falska Orphanage nr 1 in Warsaw. Our students gave the children some gifts and they spent nice time together performing artistic works, dancing to well known songs and singing children`s hits. The children said goodbye to the students with a smile on their face and invited them for the next visit.

 

 

Dnia 07.11.2017 grupa uczennic klasy 4f pod opieką p. M.Bieniek odwiedziły zakład poprawczy w Warszawie-Falenicy. Celem spotkania była integracja i nawiązanie współpracy dwóch różnych środowisk. Zostały przeprowadzone liczne rozmowy. Uczennice naszej szkoły zadawały pytania dotyczące głównie pobytu, życia oraz zasad panujących w tej placówce.

Zostaliśmy oprowadzeni po całym budynku: części mieszkalnej, pomieszczeniach szkolnych, oraz pracowniach, w których podopieczne domu poprawczego odbywają praktyki. Było to ciekawe doświadczenie dla obu stron. Na wstępie zaprezentowaliśmy naszą szkołę (krótki film oraz relacja naszych uczniów). Nauczyciele wraz z wychowankami i dyrekcją tego ośrodka wyraziły chęć dalszej współpracy. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie będzie również miłe, nasi uczniowie przyjmą gości u nas w szkole. W ramach integracji przygotują wspólny posiłek. Pod koniec naszej wizyty dokonaliśmy pamiątkowego wpisu do kroniki dla gości.

 //

On 7th November 2017 a group of students from class 4f with their teacher Ms M. Bieniek visited the reformatory for girls in Warsaw - Falenica. The aim of the meeting was integration and cooperation of two different environments.

Our students asked questions about the stay, life and rules in that place. We were guided through the whole building: the living area, the school rooms and labs where the students have workshops. It was an interesting experience for both parties. In the beginning we presented a short film about our school. Teachers with their students and their headteacher expressed their willingness to continue cooperation. We hope the next meeting will be also nice. Our students will accept guests in our school and will prepare a meal together. At the end of the visit we made a commemorative entry to the guest book.

 

Obchody Dnia Seniora
Dnia 06.11.2017r. uczniowie klas 1a i 2a  uczestniczyli w projekcie integracyjnym pt. "Od wiosny do jesieni życia" zorganizowanej przez Centrum Promocji Kultury na warszawskiej Pradze z okazji Dnia Seniora. Ich zadaniem było częstowanie gości ciasteczkami przygotowanymi przez kolegów z klasy 2a i 2d. W pomoc przy projekcie zaangażowane były: pani Izabela Stoczkowska, Beata Pręgowska i Monika Różycka.

//

Senior Day Celebration
On 6th November students from class 1a and 2a participated in the integration project "From youth to retirement" organized by the Center of Culture Promotion in Warsaw.Their task was to treat guests with cookies prepared by class 2a and 2d. Ms I.Stoczkowska, B. Pregowska and M. Różycka were involved in the project.