Góra Grosza

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaangażowani w organizację akcji ,,Góra Grosza”Góra Grosza 2020/2021   
Top Penny 2020/2021

W maju 2021 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zorganizowali na terenie naszej szkoły XXI edycję akcji "Góra Grosza”. Młodzież zbierała fundusze na rzecz dzieci, które są w trudnej sytuacji i nie mieszkają z rodzicami.

Dzięki zebranym środkom dzieci mogą nadrabiać zaległości w nauce, rozwijać swoje talenty lub uzyskać wsparcie na progu samodzielności.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.

 

In May 2021, representatives of the Student Council organised the 21st edition of the "Top Penny" campaign at our school. Young people raised funds for children who are in a difficult situation and who do not live with their parents.

Thanks to the collected funds, children can catch up in learning, develop their talents or get support to become independent.

We would like to thank everyone who joined the action.

 

 

Góra Grosza 2019/2020 // Top Penny 2019/2020

Dyplom "Góra Grosza"

W grudniu 2019 r.z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego została zorganizowana w naszej szkole zbiórka pieniędzy w ramach akcji "Góra Grosza”. Celem XX edycji akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom było zebranie funduszy, przeznaczonych na pomoc dzieciom wychowującym się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz wsparcie programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domów. W tym roku w organizację akcji zaangażowały się Kornelia Gąsiorkiewicz z klasy 2h i Julia Kalbarczyk z klasy 3ca. Dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali przysłowiowy "grosz” na pomoc dzieciom wychowującym się poza rodzinnym domem.

//

In December 2019, with the initiative of the Student Council, a fundraiser was organized in our school as part of the "Góra Grosza" campaign. The aim of the 20th edition of the action organized by the Our Home Association was to raise funds for helping children growing up in orphanages, foster families, and to support programmes that will allow children to return home. This year, Kornelia Gąsiorkiewicz from the 2h class and Julia Kalbarczyk from the 3ca class got involved in the organization of the campaign. Thank you to everyone who offered the proverbial penny to help children brought up outside the family home.

 
Góra Grosza 2018/2019 // Top Penny 2018/2019

Od 26 listopada 2018 r. do 02 stycznia 2019 r. nasza szkoła brała udział w XIX edycji akcji Góra Grosza.  Celem akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym tworzenie miejsc i programów, które będą w miarę możliwości zbliżone do domu rodzinnego i pozwolą dzieciom spokojnie dorastać. Z ramienia samorządu uczniowskiego akcję w naszej szkole koordynowali uczniowie klasy 2e Wiktoria Białous, Jolanta Strzałkowska i Mateusz Łaszczych. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję i zechcieli wspomóc "swoim groszem” dzieci wychowujące się poza domem rodzinnym.

 //

From November 26, 2018 to January 2, 2019, our school took part in the 19th edition of the “Top Penny”campaign. The aim of the action organized by Our Home Association is to raise funds to help children who grow up outside their own family, including the creation of places and programmes that will be as close as possible to the family home and allow children to grow up peacefully. On behalf of the student council, the action in our school was coordinated by students from class 2e: Wiktoria Białous, Jolanta Strzałkowska and Mateusz Łaszczych. We would like to thank everyone who supported the action and wanted to help their children with children raised outside the family home.

 
Góra Grosza 2017/2018 // Top Penny 2017/2018

W miesiącu grudniu 2017 r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego przeprowadzana jest w naszej szkole XVIII edycja akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Akcja ma na celu pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Wspieranie dzieci z różnych form pieczy zastępczej tak,  by mogły czuć się w nich bezpieczne, rozwijać swoje pasję i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. 70 tysięcy dzieci przebywających w opiece zastępczej czeka na rodzinę i potrzebuje wsparcia. W organizację i przebieg akcji w sposób szczególny zaangażowały się uczennice klasy 3f Monika Gałązka i Angelika Wiśnicka.

 //

In December 2017 with the initiative of the Student Council, there was XVIII edition of "Góra Grosza" - campaign organized by Society Nasz Dom. The action has to help children growing up outside their own family, supporting children, so that they can feel safe, develop passions and make friends. 70000 children are waiting for the family and need support. Students Monika Gałązka and Angelika Wiśnicka 3f were particularly involved in the organization of the action.

 Góra Grosza 2016/2017 // Top Penny 2016/2017

 

Od 27 listopada do 22 grudnia 2016 r. Samorząd Uczniowski przeprowadza w naszej szkole XVII edycję akcji "Góra Grosza” organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu, bądź tworzenie miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu przez młodzież i pracowników naszej szkoły akcji "Góra Grosza” pomoc uzyskają dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach.

//

From 27th November to 22nd December 2016 Student Council conducted in our school the 7th edition of the campaign "Top penny" organized by Our Home Associatio.

The aim of the campaign is to collect funds to help children brought up in other families and to create programs that let the children return home or create a place where they could grow up.

We hope that with the support of our students and people working in our school the action "Top penny" will help children who can`t grow up in their own families.

 Góra Grosza 2015/2016 // Top Penny 2015/2016

W grudniu 2015 r. Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę monet w ramach akcji Towarzystwa Nasz Dom ,,Góra Grosza”. Celem akcji ,,Góra Grosza” jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu, bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego. W Polsce jest 70 tysięcy dzieci przebywających w opiece zastępczej czekających na rodzinę. Z ramienia Samorządu Uczniowskiego w sposób szczególny w przeprowadzenie akcji zaangażowały się uczennice klasy 2e Karolina Janus i Aleksandra Weceklicka.

//

In December 2015 our School Council joined the action "Top Penny"coordinated by the Our Home Association. The aim of the "Top Penny" action is collecting money for helping children growing up outside their own family , as well as creating programs which allow them to return home or stay in family houes. In Poland there are 70 thousand children waiting for a new family. Karolina Janus and Aleksandra Weceklicka from class 2e were involved in organizing the action "Top Penny" in our school.Góra Grosza 2014/2015 // Top Penny 2014/2015

W miesiącu grudniu 2014 r. Samorząd Uczniowski przyłączył się do XV edycji ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza”. Przez cały miesiąc uczniowie i pracownicy szkoły zbierali monety i wrzucali je do ,,gąsiora” znajdującego się w holu szkoły. Zebrane środki przekazane zostały Towarzystwu Nasz Dom, które zbiera fundusze na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

//

In December 2014 School Council joined the 15th edition of "Gora Grosza" action. For the whole month students and teachers were collecting coins and putting them into a jar in the school hall. This money will go to Nasz Dom association, which gathers funding for helping children growing up outside their own family. The funding includes creating and financing Child homes, family centers, foster parents or other institutions which conduct pro family programs.
Góra Grosza 2011/2012 // Top Penny 2011/2012
Góra Grosza 2010/2011 // Top Penny 2010/2011