Historia szkoły

Historia szkoły


ZACZĘŁO SIĘ OD .... CZEKOLADY
(wywiad z Panią Bożeną Siennicką)Historia naszej szkoły rozpoczęła się 1 października 1946 roku. Wtedy to utworzono pierwsze w Polsce Państwowe Gimnazjum Cukiernicze z siedzibą w zakładach E. Wedel.

Od tego czasu szkoła wciąż rozwijała  się, zmieniały się profile, formy kształcenia. Pierwszym dyrektorem szkoły został pan Kazimierz Stradowski, który sprawował tę funkcję do 1965 roku. Piersi absolwenci opuścili szkołę w 1949 roku. Wszyscy zostali zatrudnieni w Zakładach Przemysłu Cukierniczego im. 22 lipca, tak nazywały się wówczas zakłady „Wedla” oraz w zakładach Syrena.

 

W roku 1950 utworzono 2-letnią zasadniczą szkołę zawodową cukierniczą o specjalności karmelarz. Dwa lata później powstało  4-letnie Technikum Przemysłu Cukierniczego (łączące dwa stopnie szkoły średniej: gimnazjum i liceum) a wkrótce roku 1960 przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przemysłu Cukierniczego dla młodzieży pracującej. Technikum Przemysłu Cukierniczego, jako jedyna średnia szkoła o tym profilu, szybko stało się znane w całym kraju, kształciło uczniów z Słupska, Wałbrzycha, Nowego Targu i Torunia.

Lata sześćdziesiąte to okres budowy „tysiąclatek” – „Szkół – Pomników  Tysiąclecia” państwa polskiego.

21 lutego 1967 roku rozpoczęto budowę nowego budynku naszej szkoły.18.11.1967 – to dzień uroczystego otwarcia szkoły „tysiąclatki” przy ul. Majdańskiej 30/36 . Już w następnym roku szkolnym uczniowie rozpoczęli naukę w technikum o specjalności cukiernictwo oraz przetwórstwo owocowo – warzywne oraz w szkole zawodowej o specjalności cukiernik i ciastkarz. Nowa szkoła została wyposażona w pracownie: fizyczną, chemiczną, analityczną i biologiczną. Trzy lata później w 1970 roku powstała Zasadnicza Szkoła Dokształcająca nr 15. Lata 70-te to okres ważkich zmian. Utworzono nowy kierunek w technikum: przetwórstwo mleka w miejsce przetwórstwa owocowo – warzywnego, powstało Liceum Zawodowe nr 25 o specjalności gastronomicznej.


19.10.1976 –Technikum Przemysłu Cukierniczego  nadano imię  „22 lipca” oraz  ufundowano sztandar.

1.09.1977 – powstał Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego  w skład którego wchodziły: Technikum Przemysłu Cukierniczego im. „22 lipca”, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 20 oraz Liceum Zawodowe nr 25. W tej formie szkoła funkcjonowała do lat 90. Rok 1993 rozpoczął okres kolejnych zmian i przekształceń: powstało Technikum Gastronomiczne nr 2 oraz Technikum Spożywcze, utworzono Ośrodek Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, wygasło Liceum Zawodowe nr 25.

1.09.1999 – utworzono Technikum Hotelarskie.

 

 

W 2002  – wygasło Technikum Przemysłu Cukierniczego i powstał Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z Technikum Spożywczym, Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim nr 2 . Uczniowie kształcili się w zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz. Do ZSZ należała też Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 20  o specjalności ciastkarz, kucharz małej gastronomii.

W 2005  ostatni rocznik uczniów ukończył technikum Spożywcze. 5 lat później w 20.10.2010r. naszym patronem został profesor SGGW Stanisław Berger.

 

W skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wchodzą:

                        Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr. 2 im. prof. Stanisława Bergera (4 letnie lub 5 – letnie) 

                                    - technik hotelarstwa
                                    - technik żywienia i usług gastronomicznych

                        Branżowa Szkoła I Stopnia nr 20 im prof. Stanisława Bergera (3 letnia)

                                    - cukiernik
                                    - kucharz

DYREKTOR Z POWOŁANIEM

Od dnia 01.09.2009 roku pan Dyrektor mgr inż. Wojciech Siedlecki przeszedł na emeryturę. W naszej szkole pracował 30 lat, w tym 17 jako dyrektor szkoły. Jego długa droga zawodowa wskazuje na prawdziwe zamiłowanie do swojej pracy. Potrafił łączyć trudne i odpowiedzialne wykonywanie swoich obowiązków z życzliwym stosunkiem do nauczycieli, uczniów i ich rodziców, pracowników obsługi i administracji.

Za to wszystko z całego serca dziękujemy!
Dziękujemy także za naszą szkołę, bo to jaka ona jest na pewno zawdzięczamy panu Dyrektorowi. Przez wiele lat z ogromnym zaangażowaniem rozwijał ją, modernizował, dostosowywał do zmieniających się czasów.

Pan Dyrektor odszedł na emeryturę, ale cieszymy się, że tak godny zaufania Przyjaciel dalej będzie z nami jako nauczyciel i wychowawca klasy.

Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr inż. Anna Chylińska, który czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem szkoły. Dba o kadrę nauczycielską, pracowników szkoły, a w szczególności o uczniów.


Od dnia 01.09.2011r. nasza szkoła nosi imię prof. Stanisława Bergera.