Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

telefon: (+48 22) 870 36 32

e-mail:pedagog@zsgh.edu.pl

Marlena Pacholczyk marlena.pacholczyk@chmura.zsgh.edu.pl

Joanna Gacek joanna.gacek@chmura.zsgh.edu.pl

 

 SZUKASZ POMOCY LUB WSPARCIA? 
(kliknij w napis)

 

 godziny pracy pedagogów

  

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Od dnia 01.09.2012 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Określa ono, na jakich zasadach ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szkoła będzie obejmować pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

 • stałą,
 • czasową,
 • oraz dokumentować działania pomocowe.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkołach polegać będzie na:

 • rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych,
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,

wynikających w szczególności z:

1. Niepełnosprawności
Uczniowie: - z upośledzeniem umysłowym, niesłyszący i słabosłyszący, niewidomi i słabowidzący, -z autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera), oraz uczniowie z niepełnosprawnością ruchową.

2. Niedostosowania społecznego.

3. Zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

4. Specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografiia, trudności w uczeniu się matematyki).

5. Chorób przewlekłych (astma, hemofilia, padaczka, depresja, cukrzyca, zaburzenia odżywiania - bulimia, anoreksja).

6. Zaburzeń komunikacji języka (zaburzenia tikowe, lękowe, zaburzenia języka, zaburzenia mowy).

7. Szczególnych uzdolnień.

8. Sytuacji kryzysowej.

9. Zaniedbań środowiskowych.

 

Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają : nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi) we współpracy z:

 • rodzicami /opiekunami uczniów/pełnoletnimi uczniami,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • innymi szkołami i placówkami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i młodzieży.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 • ucznia,
 • rodziców ucznia,
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
 • porad i konsultacji.

 

Zespół :

 • Ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne.
 • Określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
 • Zespół zakłada i prowadzi: Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia dla uczniów zs SPE (Specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

W naszej szkole, powołane Zespoły, opracowały Karty Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów ze SPE dla młodzieży.

Dyrektor ZSGH za pośrednictwem wychowawców klas poinformuje rodziców ucznia o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
W naszej szkole informacje te przekazywane będą za pośrednictwem dzienniczków.

Na przełomie września i października odbywają się spotkania Zespołów, które opracowują plany pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów ze SPE na bieżący rok szkolny. O terminach spotkań Zespołów, w których mogą uczestniczyć rodzice informować będziemy na naszej stronie internetowej jak również za pośrednictwem dzienniczków.

Prosimy rodziców uczniów klas pierwszych o dostarczenie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w trakcie zapisów do naszej szkoły lub w pierwszych tygodniach września, abyśmy już od września mogli zaplanować pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
 • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego,
 • organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego,
 • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z objawami niedostosowania społecznego,
 • rozpoznawanie warunków życia i nauki z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas,
 • udzielanie uczniom pomocy w kierunku dalszego kształcenia,
 • udzielanie porad rodzicom i opiekunom prawnym w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych,
 • wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opiekuńczych i wychowawczych,
 • koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej, zdrowotnej, uzależnień,
 • dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole.

Uczniowie naszej szkoły są pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie przy ul. Siennickiej 40.

Konsultacje i zajęcia są bezpłatne. W Poradni prowadzone są m.in.: badania psychologiczne, konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego, terapia rodzinna, psychoterapia poznawczo-behawioralna.


Materiały dla nauczycieli

Materiały dla rodziców