Opis kształcenia

Zespół Szkół jest szkołą publiczną w związku z czym zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów w czteroletnim i pięcioletnim cyklu nauczania w technikum, oraz w trzyletnim cyklu nauczania w branżowej szkole I stopnia.

 

Typy Szkół wchodzące w skład

Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich

 


TECHNIKUM GASTRONOMICZNO – HOTELARSKIE nr 2 im. prof. Stanisława Bergera

na podbudowie gimnazjum oraz na podbudowie szkoły podstawowej kształci młodzież (w 4 – letnim lub 5 – letnim cyklu kształcenia) do podjęcia pracy w zawodzie:

• technik hotelarstwa
• technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 20 im. prof. Stanisława Bergera 

na podbudowie gimnazjum oraz na podbudowie szkoły podstawowej kształci młodzież (w 3 – letnim cyklu kształcenia) do podjęcia pracy w zawodzie:

• cukiernik
• kucharz

  

Zespół Szkół prowadzi:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne
b) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne
c) praktyczną naukę zawodu
d) praktyki zawodowe


1) Zespół Szkół współpracuje z zakładami pracy, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu, z radą rodziców, rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi poradniami specjalistycznymi, urzędem pracy, placówkami służby zdrowia oraz innymi organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność szkoły.


2) Zespół Szkół umożliwia uczniom poczucie tożsamości narodowej i religijnej przez wpajanie zasad tolerancji i umiejętności współżycia w szkole i w środowisku:

a) ścieżki edukacyjne są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
b) Zespół Szkół organizuje opiekę nad uczniami mającymi trudności w nauce poprzez indywidualizację programu nauczania, a w szczególnych przypadkach przez dostosowanie wymagań do możliwości fizycznych i psychicznych ucznia


3) Zespół Szkół umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w szczególności poprzez udział w:

a) olimpiadach przedmiotowych
b) konkursach i turniejach
c) zawodach sportowych
d) wycieczkach
e) imprezach kulturalno – oświatowych
f) pracę w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych


Szkoła zachęca do podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez proces wychowania patriotycznego, realizowanie programów treści regionalnych, naukę religii - a w miarę możliwości etyki - zgodnie z odrębnymi przepisami. Wspiera również organizacyjnie akcje charytatywne inicjowane przez uczniów.