z ekonomii

Prace z ekonomii 2018/2019 // Student`s works - Economy 2018/2019

Uczniowie klas II na przedmiocie „Marketing usług hotelarskich” omawiali promocję i jej instrumenty. Młodzież jako pracę domową przygotowała ulotki promujące naszą szkołę.

 //

 Students from class II  during the subject  "Marketing of hotel services" discussed the promotion and its instruments. For homework  pupils prepared leaflets promoting our school.Prace z ekonomii 2014/2015 // Student`s works - Economy 2014/2015

Uczniowie klas II na przedmiocie „Podstawy działalności gospodarczej” omawiali zagadnienie ochrony praw autorskich. Lekcja podparta była ożywioną dyskusją na temat rozpowszechniania przez Internet dzieł prawnie chronionych.

Uczniowie przygotowali ulotki promujące idee ochrony praw autorskich. Wszystkie prace zostały ocenione przez uczniowskie jury.

//

The students of second grade were discussing the subject of protection of the author`s rights during the lesson - the basis of business running. There was a discussion about spreading the works protected by law in the internet.

The students prepared a leaflet promoting the protection of the author`s rights. All the works were evaluated by the student jury.Prace z ekonomii 2013/2014 // Student`s works - Economy 2013/2014

Uczniowie klas II Technikum Gastronomiczno – Hotelarskiego na przedmiocie „Podstawy działalności gospodarczej w gastronomii i hotelarstwie” omawiali zagadnienie ochrony praw autorskich. Lekcja podparta była ożywioną dyskusją na temat rozpowszechniania przez Internet dzieł prawnie chronionych.

Uczniowie przygotowali ulotki promujące idee ochrony praw autorskich. Wszystkie prace zostały ocenione przez uczniowskie jury.

//

Second year pupils from technical college of catering and hospitality, during the "Basics of business activity in hotel industry" lesson, talked about copyright issues. The lesson brought an animated discussion about illegal spread of protected trademark works through the Internet.

Pupils prepared leaflets promoting copyright protection. Each work was later assessed by a jury.

Uczniowie w ramach przedmiotu marketing w hotelarstwie opracowują ankiety, przeprowadzają badania ankietowe na określonej próbie badawczej i dokonują interpretacji zebranych wyników.
Po omówieniu tematu dotyczącego marek produktów uczniowie przygotowali pracę pisemną dotyczącą historii powstania i rozwoju wybranych marek produktów.
W ramach przedmiotu podstawy ekonomiczne i prawne uczymy się prawidłowo wypełniać dokumenty, niezbędne w obrocie gospodarczym, np. faktury VAT, piszemy projekty ustaw.