Konferencje samorządów

Konferencje samorządów 2018/2019 // Conferences of Student Councils 2018/2019

W dniu 5 czerwca 2019 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie uczestniczyli w konferencji na temat samorządności uczniowskiej podsumowującej projekt "Samorządy mają moc" pod patronatem fundacji Civis Polonus. Opiekunem podczas konferencji był Pan Arkadiusz Butor Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

//

On the 5th of June, 2019, the representatives of  our School Council  participated in a conference on Student Council summarizing the project  "Student Councils have power" under the patronage of the Civis Polonus Foundation. Mr Arkadiusz  Butor, Deputy Chairman of  the School Council was the supervisor during the conference.

 

W czwartek 15 listopada 2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Jakub Tarwacki z klasy 2e, Angelina Zhovta z klasy 2h i Zuzanna Mataszek z klasy 3h pod opieką pana Tomasza Ładziaka wzięli udział w IV Warszawskiej Konferencji Samorządów Uczniowskich. Konferencja zorganizowana została przez Młodzieżową Radę m.st. Warszawy w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej. Podczas konferencji młodzież naszej szkoły wymieniała się z uczniami warszawskich szkół poglądami na temat form działania samorządów uczniowskich. Uzyskała także cenne informacje dotyczące wsparcia działalności samorządów uczniowskich podczas warsztatów: "W poszukiwaniu sojuszników i odbiorców”, "Szkoła-przestrzeń do działania”, ""Aktywna Warszawska Młodzież” i ""Debata”. 

//

On Thursday, November 15, 2018, the representatives of  Student Council Jakub Tarwacki from class 2e, Angelina Zhovta from class 2h and Zuzanna Mataszek from class 3h with Mr Tomasz Ładziak took part in the 4th Warsaw Conference of Student Councils. The conference was organized by the Youth Council of the Capital City of Warsaw in the Center of Creativity at Targowa Street. During the conference, the youth of our school exchanged views with students of Warsaw schools on the subject of activities of student councils. They also obtained valuable information on support for student council activities during the workshops: "In search of allies and recipients", "School-space for action", "Active Warsaw Youth" and "Debate". 

  

Konferencje samorządów 2017/2018 // Conferences of Student Councils 2017/2018

Dnia 07 listopada 2017 r. Prezydium Samorządu Uczniowskiego w osobach Magdy Laskowieckiej, Weroniki Gwóźdź i Joanny Borowskiej pod opieką Pana Tomasza Ładziaka wzięło udział w III Warszawskiej Konferencji Samorządów Uczniowskich. Celem konferencji była wymiana pomysłów na działanie między samorządami, aktywizacja młodzieży, przybliżenie idei Młodzieżowych Rad oraz zebranie informacji nt. działalności samorządów w warszawskich szkołach.
W ramach konferencji przedstawiciele samorządu wzięli udział w warsztatach noszących nazwę ,,Finanse i budżet” oraz "Demokratyczna szkoła”, natomiast Pan Tomasz Ładziak w ,,Warsztacie dla opiekunów”. Dzięki udziałowi w konferencji młodzież uzyskała wiedzę dotyczącą możliwości angażowania się i aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, a także sposobów uzyskiwania wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego przy realizacji swoich pomysłów.

 //

On 7th November 2017 the Students' Council (Magda Laskowiecka, Weronika Gwóźdż, Joanna Borowska) with their teacher Mr T. Ładziak took part in Warsaw Conference of Student Councils. The purpose of the conference was to exchange ideas for action between local coouncils, youth activation, gathering information on the activities of councils in Warsaw schools. 
Student representatives took part in the workshops "Finance and Budget", "Democratic school", while Mr T. Ładziak participated in "Workshop for supervisors". Through their participation in the conference, young people gained the knowledge of how to engage and participate actively in the life of the local community and how to get financial, organizational and essential support in fulfilling their ideas.