Klasa IV D

 

zdjęcie klasy 4d

wychowawca klasy: PAULINA CIESIELSKA

 Szkolenie w „Oberży pod Czerwonym Wieprzem”

W dniu 27.09.2021 r przedstawiciele klasy 4d i 4e w odpowiedzi na zaproszenie absolwenta ZSGH Pana Michała Szcześniaka uczestniczyli w szkoleniu kulinarnym zorganizowanym w „ Oberży pod Czerwonym Wieprzem” , które dotyczyło gwarancji jakości wieprzowiny QAFP. Program pt. „Gwarancja jakości QAFP” to kampania realizowana przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI), obejmująca działania  o charakterze informacyjnym, dotyczące wędlin i kulinarnego mięsa wieprzowego wyprodukowanych w oparciu o zasady Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP (Quality Assurance for Food Products). System QAFP, funkcjonuje od roku 2009, jako uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi krajowy system jakości żywności i sukcesywnie rozwija się, zarówno pod kątem liczby certyfikowanych uczestników, jak i asortymentu objętego znakiem QAFP. 

A training in „The Red Hog Inn”

On September 27th , 2021, 4d and 4e class representatives , in response to the invitation of our graduate Mr Michał Szcześniak, participated in the culinary training organized in the „Red Hog Inn”. It concerned the QAFP pork quality guarantee. The programme  called ”Quality Assurance QAFP” is a campaign conducted by the Union of Producers and Employers of  Meat Industry (UPEMI) including activities of  informational character which refer to smoked meats and culinary pork produced in accordance with the principles of Food Quality Guarantee Scheme (QAFP). It has been functioning since 2009 as a national food quality system recognized by the Minister of Agriculture and Rural Developm5, QAFP has been gradually developing , both in terms of the number of certified participants and assortment covered by the QUFP mark.

uczniowi epodczas szkolenia

Dnia 16 czerwca 2021r 4 klasy: 1DP, 2DP, 2HP, 3D z wychowawcami wyszli na wycieczkę integracyjną zespołów klasowych po pandemii na świeżym powietrzu po ogrodzie zoologicznym, gdzie młodzież poznała także historię tego miejsca (Willa Żabińskich). Następnie w ramach edukacji varsavianistycznej dla klas starszych odbyła się gra miejska po Starej Pradze: Bazylika Katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana, Katedra Metropolitarna św. Marii Magdaleny (cerkiew prawosławna), Pomnik Praskiej Kapeli Podwórkowej, Kamienica pod Sowami, Kino Praha z płaskorzeźbami, Brama z gazetami, Praskie Kapliczki, Kamienica Róży Kwiatkowskiej, Odboje, Mural „Wielka Gęś” oraz Pomnik Kazimierza Deyny. Uczniowie z zaangażowaniem wypełniali karty pracy, zjedli lokalne lody i poznali tradycyjną warszawską słodycz - pańską skórkę.

On June 16th, 2021, 4 classes: 1DP, 2DP, 2HP, 3D with their form teachers  went on an integration trip  to the zoo after pandemic where young people also learned the history of this place (Żabiński's Villa). Then, as part of Varsavianistic education for the senior classes, a city game around Old Praga was held: Cathedral Basilica of St. Michael the Archangel and St. Florian, Metropolitan Cathedral of St. Mary Magdalene (Orthodox Church), Monument to the Prague Backyard Band, Kamienica pod Sowami, Cinema Praha with bas-reliefs, Gate with newspapers, Prague Chapels, Tenement House of Kwiatkowska Rose, Bumpers, "Big Goose" mural and Monument to Kazimierz Deyna. Students filled out worksheets with commitment, ate local ice cream and got to know the traditional Warsaw home –made sugus . The younger class went to a chocolate workshop.

 

 

Wycieczka do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego

Spektakl teatralny „My dzieci z dworca ZOO”
Spektakl „My, dzieci z dworca ZOO” grany w Teatrze Kamienica jest opowieścią nie tylko o uzależnieniu i jego skutkach, ale przede wszystkim o tym, jak cienka jest granica między zabawą a tragedii. O tych i wielu innych niepokojących zachowaniach, spowodowanych przez narkotyki mogli dowiedzieć się uczniowie klasy II d wraz z wychowawcą Panią Paulina Ciesielską.

//

Theatre performance "Ze children from ZOO station"
The play "We, children from ZOO station" is a story not only about addiction and its effects, but above all how thin the line between fun and tragedy is, about these and many other worrying behaviours that can cause drugs. Students from class II d together with  Ms. Paulina Ciesielska could learn about all these matters, who participated in the performance played at the Kamienica Theatre.

 

Muzeum powstania warszawskiego lekcja muzealna
W dniu 13. XII. 2019 roku klasa IID wraz z wychowawczynią P. Pauliną Ciesielską uczestniczyła w lekcji muzealnej pt. Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim.  Uczniowie podczas lekcji problemowej dotyczącej sytuacji ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim dowiedzieli się, jakie straty ponieśli warszawiacy podczas walk w stolicy, rozmawiali o dramacie polskich rodzin. Zastanowili się także nad tym, czy i na ile władze wojskowe mogą narażać życie bezbronnych cywilów.

 //

Lesson in Museum of Warsaw Uprising
On 13th December students from vlass IId with their teacher Ms P.Ciesielska took part in the lesson "Civil population in the Warsaw Uprising". Students learned about the loss that Warsaw inhabitants experienced during the fightings in Warsaw and they discussed the tragedy.

 

 

Przy stole – o kulturze i historii | savoir-vivre
Które miejsce zająć przy stole? Kiedy i jakimi sztućcami zacząć jeść? O czym rozmawiać, a jakich tematów podczas jedzenia absolutnie nie poruszać? Jak elegancko poradzić sobie z trudnymi potrawami? I jak to wreszcie jest z łokciami na stole – można oprzeć czy nie? Na te i inne pytania odpowiedź usłyszeli uczniowie klasy 2d, którzy wraz z wychowawcą p. Pauliną Ciesielska podczas wycieczki w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (10.10. 2019r.).

 //

At the table - about culture and history of savoir-vivre
Which place should we take at the table? When and what cutlery to start eating? What to talk about and what topic while eating absolutely not raised? How to cope with difficult dishes? And it is with elbows on the table - can you lean or not? These and other questions were discussed by students of class 2d who, together with their teacher Ms Paulina Ciesielska, visiting the Museum of King Jan III's Palace in Wilanów on 10th October2019.

 

Klasa ID

OGRÓD BOTANICZNY – CENTRUM ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W POWSINIE
W dniu 2 października 2018 roku klasa 1 d pod opieka wychowawczyni Pani Pauliny Ciesielskiej oraz Teresy Rogali zwiedziła Ogród Botaniczny – centrum zachowania różnorodności biologicznej w Powsinie. Uczniowie zwiedzili m.in. szklarnie Ogrodu Botanicznego, w których zgromadzono rośliny egzotyczne np. cytryny, pomarańcze, kolekcję drzew owocowych np. jabłoń domowa, krzewów owocowych np. żurawina. Zapoznali się również z kolekcją flory Polski reprezentowaną przez rośliny naturalnie występujące w naszym kraju. Wycieczka miała również charakter integracyjny.

 //

BOTANICAL GARDEN – THE CENTRE FOR  BIODIVERSITY  CONSERVATION  IN POWSIN
On October 2, 2018, class 1 d  with Ms.  Paulina Ciesielska and Teresa Rogala visited the Botanical Garden - the centre for biodiversity conservation in Powsin. The students visited  Greenhouses of the Botanical Garden, in which exotic plants have been collected, such as lemons, oranges, a collection of fruit trees, i.e  apple tree, fruit bushes, i.e  cranberry. They also got acquainted with the collection of Polish flora represented by plants naturally occurring in our country. The trip was also integrative.

 

Klasa IE