Klasa III Hp

uczniowie z wychowawcą

Wychowawca klasy: TOMASZ ŁADZIAK

 W czwartek 28 października 2021r. klasa 3h pod opieką wychowawczyni Pani Joanny Wojtulewicz oraz klasa 3hp pod opieką wychowawcy Pana Tomasza Ładziaka i Pani Magdaleny Woźniczko wzięły udział w wycieczce realizowanej w ramach projektu WIE ,,Vademecum hotelarza, czyli jak zainteresować turystów osobliwościami polskiej kuchni”. Uczniowie z opiekunami odwiedzili Cmentarz Żydowski w Warszawie. Podczas spaceru młodzież poznała unikalny warszawski zabytek, na którym  pochowani zostali duchowni, przywódcy, działacze polityczni i twórcy kultury żydowskiej. Osoby zasłużone dla polskiej kultury, gospodarki i życia społecznego. Uczniowie zobaczyli także zabytkową architekturę nagrobkową  judaizmu. Po spacerze klasa 3hp udała się na warsztaty do Manufaktury Czekolady zatytułowane "Od ziarna do tabliczki”. Podczas zajęć każdy uczestnik zaprojektował swoją tabliczkę czekolady, a także poznał etapy wytwarzania czekolady.

On Thursday, October 28, 2021, 3h class with the form teacher Ms Joanna Wojtulewiczand class 3hp with Mr. Tomasz Ładziak and Mrs. Magdalena Woźniczko, participate in a trip carried out as part of the WIE project ,,Vademecum of the hotelier, or how to make tourists interested in the peculiarities of Polish cuisine ”. Students with their teachers visited Jewish Cemetery in Warsaw. During the walk, the young people got to know a unique Warsaw monument in which clergymen, leaders, political activists and creators of Jewish culture were buried. The students also saw historic tombstone architecture of Judaism. After the walk, the 3hp class went to a workshop at the Chocolate Manufacture titled "From grain to bar ". During the classes, each participant designed his own chocolate bar and also got to know the stages of making chocolate.

 Młodzież podczas zajęć na Cmentarzu Żydowskim związanych ze sztuką nagrobkową, Uczniowie klasy 3hp prezentujący efekty pracy wykonanej w Manufakturze Czekolady

Dnia 16 czerwca 2021r 4 klasy: 1DP, 2DP, 2HP, 3D z wychowawcami wyszli na wycieczkę integracyjną zespołów klasowych po pandemii na świeżym powietrzu po ogrodzie zoologicznym, gdzie młodzież poznała także historię tego miejsca (Willa Żabińskich). Następnie w ramach edukacji varsavianistycznej dla klas starszych odbyła się gra miejska po Starej Pradze: Bazylika Katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana, Katedra Metropolitarna św. Marii Magdaleny (cerkiew prawosławna), Pomnik Praskiej Kapeli Podwórkowej, Kamienica pod Sowami, Kino Praha z płaskorzeźbami, Brama z gazetami, Praskie Kapliczki, Kamienica Róży Kwiatkowskiej, Odboje, Mural „Wielka Gęś” oraz Pomnik Kazimierza Deyny. Uczniowie z zaangażowaniem wypełniali karty pracy, zjedli lokalne lody i poznali tradycyjną warszawską słodycz - pańską skórkę.

On June 16th, 2021, 4 classes: 1DP, 2DP, 2HP, 3D with their form teachers  went on an integration trip  to the zoo after pandemic where young people also learned the history of this place (Żabiński's Villa). Then, as part of Varsavianistic education for the senior classes, a city game around Old Praga was held: Cathedral Basilica of St. Michael the Archangel and St. Florian, Metropolitan Cathedral of St. Mary Magdalene (Orthodox Church), Monument to the Prague Backyard Band, Kamienica pod Sowami, Cinema Praha with bas-reliefs, Gate with newspapers, Prague Chapels, Tenement House of Kwiatkowska Rose, Bumpers, "Big Goose" mural and Monument to Kazimierz Deyna. Students filled out worksheets with commitment, ate local ice cream and got to know the traditional Warsaw home –made sugus . The younger class went to a chocolate workshop.

klasa 2hp stoi przed Pomnikiem Praskiej Kapeli

 

W czwartek 8 października 2020 r. klasa 2hp pod opieką wychowawcy pana Tomasz Ładziaka wzięła udział w warsztatach "Przy stole – o kulturze i historii. Warsztaty savoir-vivre”. Dzięki warsztatom młodzież poznała zasady zachowania przy stole, właściwego nakrycia stołu na proszone przyjęcie. Uczniowie nauczyli się jak zaplanować gościom miejsca przy stole uwzględniając zasady precedencji i alternacji. Podsumowaniem warsztatów było spożycie dania głównego i deseru stosując w praktyce zasady poznane podczas wyjątkowej lekcji. Po warsztatach uczniowie zwiedzili wystawę stałą w Muzeum Pałacu Króla Jana III oraz przylegające do pałacu ogrody.

 //

On Thursday October 8th 2020 class 2hp with their teacher Mr Tomasz Ładziak participated in workshops called ”At the table-about culture and history. Savoir-vivre workshops”. Thanks to the workshop our youth bacame acquainted with table manners and proper ways of setting the  table for a  dinner party.The students learned how to plan guests’ seating at the table taking into account an order of precedence and alternation. An apt summary of the wokshops was a feast of the main course and dessert. Students had a chance to put the knowledge they had just acquired in practice during these exceptionally interesting classes. After the wokshops students visited a permanent exhibition in the Museum of King John III’s Palace and gardens adjacent to the palace.

Młodzież przed wejściem do Pałacu Króla Jana III

Uczniowie podczas warsztatów ,,Przy stole - o kulturze i historii

Zwiedzanie ogrodów Pałacu Króla Jana III

 

 

W czwartek 05 grudnia 2019 r. uczniowie klasy 1hp pod opieką Pani Teresy Rogali oraz wychowawcy Pana Tomasza Ładziaka wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Cinema City Promenada. Młodzież wspólnie obejrzała film "Czarownica 2” i miło wspólnie spędziła czas.

//

On 5th December students from class 1hp with their teachers Ms T. Rogala nad Mr T. Ładziak took part in the integration trip to Cinema City Promenada. They saw film "Czarownica 2" and had great fun.