Klasa IV H

Zdjęcie uczniów z wychowawczynią

wychowawca klasy: URSZULA KOWALCZYK

 Muzeum powstania warszawskiego lekcja muzealna
W dniu 16 grudnia 2019 roku uczniowie klasy II H uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Powstania Warszawskiego pod tytułem "Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim". Przewodnim mottem była walka i życie cywilne osób mieszkających na terenie getta oraz miasta warszawy w dniach przed wybuchem powstania Warszawskiego oraz w trakcie jego trwania. Opiekunami byli Pani Urszula Kowalczyk i Pan Arkadiusz Butor 

//

Museum lesson "Civil population in Warsaw Uprising"
On 16th December students from class IIh with their teachers Ms U.Kowalczyk and Mr A.Butor took part in the lesson in the Museum of Warsaw Uprising.The main topic was life and sttuggle of people living in the ghetto and in the whole territory of Warsaw just before and during the Warsaw Uprising.

 

 

 

 

W dniach 22 i 29 maja 2019r. Pani Małgorzata Kryszyłowicz z Komendy Głównej OHP przeprowadziła z uczniami klasy 1h działania z zakresu doradztwa zawodowego w celu umożliwienia młodzieży nabycia umiejętności aktywnego planowania rozwoju zawodowego, zdobycia wiedzy i umiejętności umożliwiających podniesienie własnej wartości na rynku pracy, podjęcie zatrudnienia bądź uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska.

//

On the  22nd  and 29th of  May 2019  Ms. Małgorzata Kryszyłowicz from the OHP Main Headquarters  provided career counselling  for the students of  class 1h in order to enable young people to acquire the skills of planning  professional development, gain knowledge and skills to increase  their own value in the labour market, start employment or run their own business. The classes were organized by Ms. Marta Monika Baginska.

http://www.mazowiecka.ohp.pl/aktualnosci.php/1206

 

Dnia 27 marca 2019r. Pani Małgorzata Kryszyłowicz doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Ochotniczego Hufca Pracy, przeprowadziła zajęcia z tematu "Zatrudnienie” w klasie 1h na przedmiocie Podstawy przedsiębiorczości. Na lekcji omówione zostały: podstawy prawne zatrudnienia, formy zatrudnienia, rodzaje umów o pracę oraz prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Zajęcia zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska.

//

On March 27, 2019. Ms. Małgorzata Kryszyłowicz, a vocational counsellor of the Mobile Vocational Information Center had classes about "Employment" in class 1h during Business Studies subject. During the lesson there was discussion about the legal basis of employment, forms of employment, types of employment contracts and rights and obligations of employees and employers. Classes were organized by Ms Marta Marta Bagińska.