2022-2012

Boże Narodzenie 2022 // Christmas 2022

"Boże Narodzenie – świętem człowieka”
21.12.2022r. odbył się uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia poprowadzony przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem Pani Urszuli Kowalczyk, Magdaleny Czarneckiej, Izabeli Czyż i Pana Tomasza Ładziaka opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Szanowni Państwo,
Przyjmijcie wraz z tradycyjnym opłatkiem, serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt, byśmy w natłoku świątecznych przygotowań nie zapomnieli o najważniejszym:
Żeby w pokoju tej nocy pobladły troski nasze i niepokoje zgasły.
By żaden człowiek nie był obcy.
Żeby nie było samotnych.
Byśmy umieli się dzielić sercem jak opłatkiem...
I by pokój zapanował nad światem.

"Christmas - a celebration of  humanity"
On 21st of  December 2022 a solemn assembly on the occasion of  Christmas took place, led by the students of our school under the direction of  Ms Urszula Kowalczyk, Ms Magdalena Czarnecka, Ms  Izabela Czyż and Mr  Tomasz Ładziak the supervisor of the Student Government.
Ladies and Gentlemen,
Receive, along with the traditional wafer, heartfelt wishes for a healthy and peaceful Christmas, so that in the flurry of  holiday preparations we do not forget the most important thing:
That in the peace of  this night our cares would pale and anxieties would be extinguished.
That no man be a stranger.
So that there are no lonely people.
That we would know how to share our hearts like a wafer....
And that peace would reign over the world.  

uczniowie podczas apelu

uczniowie podczas apelu

uczniowie podczas apelu

 

Boże Narodzenie 2019 // Christmas 2019

„Otwórzcie oczy i uszy słuchajcie sercem”
W środę 18 grudnia 2019 odbył się uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowany przez uczniów klas 1c, 1dp, 1h, 1hp, 1ep, 2h, 2d, 2e, 3a, 3f, 3he, 4f pod kierunkiem Pani Urszuli Kowalczyk, Izabeli Stoczkowskiej i Pana Tomasza Ładziaka opiekuna Samorządu Szkolnego.

Szanowni Państwo
życzymy aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,
by kolacja wigilijna wniosła w serca spokój
a radość pojawiła się z każdym nowym brzaskiem.
By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoiła złość
a kolędowych śpiewów nie było dość!

// 

"Open your eyes and ears and listen with your heart"
On Wednesday, December 18, 2019, there was a Christmas meeting prepared by students of classes 1c, 1dp, 1h, 1hp, 1ep, 2h, 2d, 2e, 3a, 3f, 3he, 4f under the direction of Ms Urszula Kowalczyk, Izabela Stoczkowska and Mr. Tomasz Ładziak, supervisor of the School Council.

We wish that Christmas were special days of the year,
that the Christmas tree glows in all eyes,
that the Christmas Eve dinner brings peace to heart
and joy came with every new dawn.
Let the gifts please every sad eye
for a peaceful break to soothe anger
and carol singing was not enough!
 Boże Narodzenie 2018 // Christmas 2018

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen atmosfery radości, wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu. Życzymy, by Św.Mikołaj przyniósł Wam i nam wszystkim najpiękniejszy prezent - dużo miłości! Życzymy wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom wszystkiego najlepszego. Wesołych Świąt !  (Czytaj więcej: https://dziennikzachodni.pl/zyczenia-na-swieta-bozego-narodzenia-wierszyki-swiateczne-sms-z-zyczeniami-zyczenia-bozonarodzeniowe-na-facebooka/ar/11594456)

Wigilia w polskiej tradycji to dzień wyjątkowy, ma własne zwyczaje, tradycje i wiele obrzędów. W świadomości Polaków, Boże Narodzenie zakorzeniło się jako wyjątkowy czas dla rodziny. Wszyscy spotykamy się przy jednym stole i składamy sobie życzenia na nadchodzący rok. Wigilia to dzień, w którym na nowo odżywają polskie obrzędy i zwyczaje, to dzień w którym polska tradycja świąteczna, jest tak silna, że nie sposób ją ominąć. Tradycyjnie w naszej szkole świętowaliśmy ten szczególny czas uroczystym apelem przygotowanym przez uczniów klasy 3d, 2e, 2h, 3f, 4h, 2c, 2f i 1e w dniu 20 grudnia 2018 roku. Uroczystość uświetniły piękne kolędy, zaśpiewane przez  szkolny chór (uczniowie klas: 3d.1h, 1f) pod kierownictwem Pani Izabeli Stoczkowskiej. Serdeczne podziękowania również dla Pani Anny Rosłonek oraz Pana Tomasza Ładziaka  za przygotowanie części artystycznej. Gorąco dziękujemy uczniom klas 4f i 4de za przygotowanie dekoracji pod okiem Pani Anny Obryckiej i Pani Anety Tymińskiej.

Uroczystość upłynęła  w miłym, świątecznym nastroju. W czasie apelu zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla uczniów, którzy wzięli udział w konkursach:
- na najładniejszy stroik świąteczny
- na najładniejszy różaniec
- oraz konkurs literacko – plastyczny z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości organizowany przez bibliotekę szkolną.
Wszystkim laureatom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 //

Let the Christmas time be full of the atmosphere of joy, respite and detention from everyday rush. We wish Saint Nicolas to bring you and all of us the most beautiful gift - a lot of love! We wish all children and their parents all the best. Merry Christmas !

Christmas Eve in Polish tradition is an exceptional day, has its own customs, traditions and many rites. In the minds of Poles, Christmas has taken root as a special time for the family. We all meet at one table and make wishes for the coming year. Christmas Eve is a day in which Polish rituals and customs revive, it is the day when the Polish Christmas tradition is so strong that it is impossible to avoid it.
Traditionally at our school, we celebrated this special time with a solemn ceremony prepared by 3d class students on December 20, 2018. The ceremony was graced by beautiful Christmas carols, sung by a school choir under the direction of Ms. Izabela Stoczkowska. Many thanks to Mrs. Anna Rosłonek and Mr. Tomasz Ładziak for preparing the artistic part. We would like to thank the students of 4f and 4de classes for preparing the decorations under the supervision of Mrs. Anna Obrycka and Mrs. Aneta Tymińska.

The ceremony passed in nice atmosphere. During the meeting the awards were handed to the students who took part in the competitions:
- for the most beautiful Christmas decoration
- for the most beautiful rosary
- literary and artistic competition on the occasion of the 100th anniversary of Independence Recollection organizes by the school library.
Congratulations to all the winners and participants!
Boże Narodzenie 2017 // Christmas 2017

Apel świąteczny 20 grudnia 2017 r.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, kończy się rok 2017. W naszej szkole wigilijna atmosfera trwa już jakiś czas. Wchodzących witają choinki i migające światełka. Dziś w świąteczny nastrój wprowadził nas apel, który prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Pani dyrektor Anna Chylińska złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Uczniowie z klasy 1d oraz 2f zaprezentowali wzruszającą opowieść wigilijną a chór szkolny (uczniowie klas 2f i 3f) oraz solistki Yullia Muzyka z 1c i Marta Bachta z 4d zaśpiewali kolędy oraz piosenki świąteczne.

//

Christmas meeting 20th December 2017
Christmas and the New Year are approaching. In our school, the Christmas atmosphere has been present for some time. When we enter our school building, trees and flashing lights welcome us. Today the representatives of School Council introduced us into the Christmas spirit. Our head teacher Ms A. Chylińska wished Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Students from class 1d and 2f presented Christmas Eve story and the school choir (students of class 2f and 3f) and solists Yulia Muzyka 1c and Marta Bachta from 4d sang carols and Christmas songs.

 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. // Let the magical power of the Christmas evening bring you peace and joy. Let every moment of Christmas live with its own beauty, and the New Year will give you prosperity and happiness.

 

 http://www.dziennikzachodni.pl/styl-zycia/a/zyczenia-na-boze-narodzenie-tradycyjne-religijne-wierszyki-sms-to-idealne-zyczenia-na-swieta-2017,11594456/

 

 Boże Narodzenie 2016 // Christmas 2016 

Dnia 21.12.2016 r. odbył się w naszej szkole apel z okazji świąt Bożego Narodzenia, który poprowadzili uczniowie z Samorządu Szkolnego. Każdego roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia śpiewamy kolędy. Uczniowie z klas: 1d,1f, 1h, 2f, 3d, 3f, 2h, wychodząc naprzeciw polskiej tradycji, zaprezentowali krótki program artystyczny, którego główną część stanowił koncert kolęd. Uroczystość upłynęła w miłym, świątecznym nastroju.
W czasie apelu zostały również wręczone nagrody i wyróżnienia dla uczniów, którzy wzięli udział w konkursach:
- na najładniejszy stroik świąteczny;
- na najlepszą recenzję książki.
Wszystkim laureatom oraz uczestnikom wspomnianych konkursów serdecznie gratulujemy!

//

On 21st December a meeting on the occasion of Christmas was held in our school. It was organized by our School Council. Every year during Christmas we sing carols. Students from classes 1d, 1f, 1h, 2f, 3d, 3f and 2h according to the Polish tradition presented short artistic program and the Christmas carols concert. The ceremony passed in nice atmosphere. During the meeting awards were given to students who took part in the following competitions:
-for the most beautiful decoration
-for the best book review
Congratulations to all the winners and participants of those competitions!Boże Narodzenie 2015 // Christmas 2015

 

„Gdy głęboka cisza zaległa wszystko,
a noc w swoim biegu dosięgała połowy,
wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy,
jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz,
jak srogi wojownik runęło w pośrodek zatraconej ziemi.”

Mdr 18,14-15

//

"When a deep silence fell all,
and the night reached the half,
Thy almighty word from heaven, from the royal capital,
like a sharp sword carrying your irrevocable order,
as a fierce warrior collapsed in the midst of the lost ground."

Mdr 18,14-15

 

 

Dnia 22.12.2015 r. odbył się apel z okazji świąt Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie jest w Polsce najbardziej lubianym świętem. Wiąże się z nim wiele dawnych obrzędów i zwyczajów, które w ciągu wieków wzbogacały i upiększały to święto, czyniąc je coraz bardziej miłym i radosnym. Co roku w okresie Bożego Narodzenia odżywa tradycja kolędowania. Stare pieśni, przez wieki przekazywane z pokolenia na pokolenie, rozbrzmiewają w każdym domu wokół wigilijnej choinki.
Uczniowie z klas: 1f, 2h, 2d, 2e, 2f, 3d, podtrzymując tradycję, zaprezentowali krótki program artystyczny oparty na prozie, wierszach i śpiewie kolęd. Uroczystość upłynęła w miłym, świątecznym nastroju.
W czasie apelu zostały również wręczone nagrody i wyróżnienia dla uczniów, którzy wzięli udział w konkursach:
- na najładniejszy stroik świąteczny;
- na najładniejszy różaniec.
Wszystkim laureatom oraz uczestnikom wspomnianych konkursów serdecznie gratulujemy!

//

On 22nd December 2015 the Christmas appeal took place in our school. Christmas is the most popular holiday in Poland. It involves a lot of customs and rites which enriched the festivity over the years, making it more cheerful and joyful. Every year caroling tradition reappears. Old songs pass from generation to generation and are sung around the Christmas tree.
Students from class 1f, 2h, 2d, 2e, 2f and 3d presented a short artistic program based on prose, poems and singing carols. The atmosphere was nice and festive. During the appeal awards were given to the students who took part in the following competitions:
- the most beautiful Christmas adornment
- the most beautiful rosary Congratulations!Boże Narodzenie 2014 // Christmas 2014

Dnia 19.12.2014r. odbył się apel z okazji świąt Bożego Narodzenia.

//

On the 19.12.2014 the Christmas appeal took place at our school.Boże Narodzenie 2013 // Christmas 2013

Dnia 20.12.2013r. odbył się apel z okazji świąt Bożego Narodzenia.

//

On the 20.12.2013 the Christmas appeal took place at our school.

 Boże Narodzenie 2012 // Christmas 2012

Dnia 20.12.2012r. odbył się apel z okazji świąt Bożego Narodzenia.

//

On the 20.12.2012 the Christmas appeal took place at our school.