2019-2014

"Żywienie a profilaktyka nadwagi i otyłości” 2019/2020 // "Nutrition and prevention of overweight and obesity” 2019/2020

Dnia 27 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36, odbyła się dwunasta konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących, którzy przygotowują uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Konferencja w tym roku nosiła tytuł „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy – „Żywienie a profilaktyka nadwagi i otyłości”.

W przeciągu ostatnich 40 lat częstość nadwagi i otyłości na świecie  wzrosła ponad trzykrotnie. Dotyczy to dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Nadwaga i otyłość stanowią poważny problem zdrowotny jak i  społeczny. Mogą przyczyniać się do wtórnego uszkodzenia funkcji i struktury poszczególnych narządów i układów. Szczególne zainteresowanie problemem otyłości wynika z faktu, że jest ona związana z występowaniem licznych chorób współistniejących. Najważniejszymi z nich są: insulinoniezależna cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, dna moczanowa oraz zmiany zwyrodnieniowe stawów. Prowadzi także do zaburzeń zdrowia psychicznego, do depresji i zaburzeń łaknienia. Dlatego celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy na temat przyczyn i zagrożeń wynikających z nadwagi i otyłości, wykazanie współzależności między pożywieniem człowieka a jego zdrowiem i życiem.

Ponadto nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami, wymiana doświadczeń. Kontynuacja współpracy z uczelniami wyższymi tj. Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Wykłady poprowadzili pracownicy naukowi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematyka wykładów to: „Dieta spersonalizowana jako klucz do skutecznej dietoprofilaktyki.”, „Produkty light - szansa na schudnięcie czy pułapka?”, „Nadwaga i otyłość jako efekt niewłaściwego stylu życia.” Patronat nad konferencją objęli Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Tomasz Kucharski.

W konferencji wzięło udział  40 nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących z województwa mazowieckiego i łódzkiego. Uzupełnieniem konferencji była degustacja produktów firmy Hortex, Melvit, oraz Primavika, producentów, zdrowej żywności, która powinna znaleźć się w naszej zwyczajowej diecie. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy na  zakończenie otrzymali zaświadczenia o udziale w konferencji szkoleniowej.  

 //

On November 27th, 2019,  the twelfth conference in our school was held for teachers from vocational and general education schools who prepare students for the Nutrition Competition . This year's conference was called 'Food and nutrition in the light of modern knowledge -' Nutrition and the prevention of overweight and obesity'.

Over the past 40 years, the incidence of overweight and obesity in the world has tripled. This applies to children, adolescents and adults. Obesity is a serious health and social problem. It can contribute to secondary damage to the function and structure of individual organs and systems. Particular interest in the problem of obesity is due to the fact that it is associated with the occurrence of numerous comorbidities. The most important of them are: non-insulin-dependent diabetes, hypertension, hyperlipidemia, gout and degenerative joint changes. It also leads to mental health disorders, depression and appetite disorders. Therefore, the aim of the conference was to raise the level of knowledge about the causes and risks of overweight and obesity, to show the correlation between human food and his health and life.

In addition, the cooperation between schools and exchange of experience was established with universities, i.e. the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) and the Medical University of Warsaw. Lectures were given by lecturers from the Warsaw University of Life Sciences and the Medical University of Warsaw. The topics of the lectures were: "Personalized diet as a key to effective diet prevention.", "Light products - a chance to lose weight or a trap?", "Overweight and obesity as a result of the wrong lifestyle. The conference was held under the patronage of the Masovian Education Superintendent, the Marshal of the Masovian  Voivodeship Adam Struzik and the Mayor of Praga Południe Tomasz Kucharski.

The conference was attended by 40 teachers from vocational and general education schools from the Masovian and Łódź voivodeship. During the conference there was also tasting of Hortex, Melvit and Primavik products, producers of healthy food, which should be included in our diet. At the end, participants received certificates of participation in a training conference.

 

                

                                                                                             

 

  "Produkty mleczne - technologia i rola w żywieniu” 2018 // "Dairy products - technology and role in nutrition" 2018

RODO 

http://nowypm.pl/index.php/wideo/14321-produkty-mleczne-technologia-i-rola-w-zywieniu

Dnia 22 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy  ul. Majdańskiej 30/36, odbyła się jedenasta konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących, którzy przygotowują uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Konferencja w tym roku nosiła tytuł „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - „Produkty mleczne – technologia i rola w żywieniu”.
Celem konferencji było doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych- zawodowych i ogólnokształcących oraz podniesienie poziomu kształcenia w zakresie: technologii produktów mlecznych oraz ich roli żywieniu człowieka. Ponadto nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami i wymiana doświadczeń.
Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów na następujące tematy - rodzaje produktów mleczarskich w Polsce i na świecie, produkty mleczarskie niezastąpione źródło wapnia oraz prozdrowotne właściwości tłuszczu mlekowego. Wykłady poprowadziły Panie dr. hab. Małgorzata Ziarno prof. SGGW, dr inż. Dorota Zaręba oraz Pani prof. dr hab. Grażyna Cichosz z  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Patronat nad konferencją objęli również Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Południe.

W konferencji wzięło udział 47 nauczycieli z 27 szkół z województwa mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego. Szczególne podziękowania składamy głównemu sponsorowi firmie Mlekpol za szeroką gamę produktów do degustacji oraz wsparcie przy organizacji konferencji. Składamy również podziękowania pozostałym sponsorom tj. firmom Lazur, Spomlek, OSM Łowicz, OSM Siedlce, OSM Skierniewice, OSM Grodzisk Mazowiecki, Jana dzięki, którym uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą produktów mleczarskich.

 //

On November 22, 2018, at Catering and Hospitality School in 30/36  Majdańska  Street there was  the eleventh conference for teachers from vocational and secondary schools, who prepare students for the Contest of Knowledge about Nutrition and Food. This year the conference  was called "Food and nutrition in the light of modern knowledge -" Dairy products - technology and role in nutrition ".
The aim of the conference was to improve the competence of  secondary school teachers  and to raise the level of education in the field of: dairy products technology and their role in human nutrition. In addition, establishing cooperation between schools and exchanging experiences was also vital.
Participants  could listen to lectures on the following topics - types of dairy products in Poland and in the world, dairy products  as an irreplaceable source of calcium and pro-health properties of milk fat. Lectures were led by dr. hab. Małgorzata Ziarno prof. SGGW, dr inż. Dorota Zaręba and Mrs. prof. dr hab. Grażyna Cichosz from the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.


The patronage over the conference was also taken by the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship Adam Struzik and the Mayor of the Praga Południe District.


The conference was attended by 47 teachers from 27 schools from the Masovian, Łódź and Podlasie provinces. Special thanks to the main sponsor of Mlekpol for a wide range of tasting products and support for the organization of conferences. We would also like to thank the other sponsors such as  Lazur, Spomlek, OSM Łowicz, OSM Siedlce, OSM Skierniewice, OSM Grodzisk Mazowiecki, Jana, thanks to whom the participants could familiarize themselves with the offer of dairy products.

 

  "Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu" 2017 // "Food and nutrition in contemporary knowledge" 2017

Dnia 30 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36, odbyła się jubileuszowa dziesiąta konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących, którzy przygotowują uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Konferencja w tym roku nosiła tytuł „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - „Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu”.

            Wkłady obejmowały zagadnienia związane z rolą owoców i warzyw w żywieniu człowieka,  klasyfikację i charakterystykę przetworów z owoców i warzyw oraz ich wytwarzanie, przemysłowe metody wytwarzania i badanie autentyczności soków, nektarów i napojów owocowe i warzywnych.

Wykłady poprowadzili pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji:  dr hab. Joanna Kałuża oraz z Wydziału Nauk o Żywności  dr hab. Stanisław Kalisz i  dr inż. Andrzej Gasik.

Podczas konferencji Pani Beata Łobejko z firmy Hortex przedstawiła zalety produktów mrożonych, wartość odżywczą oraz możliwości ich wykorzystania w naszej kuchni.

Patronat nad konferencją objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Południe.

Bardzo dziękujemy naszym sponsorom: firmie Hortex, piekarni Putka, Zakładowi Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Maspex-Łowicz, Zakładowi Produkcyjno-Handlowemu Dałek z Nieborowa, Spółce Ogrodniczo-Pszczelarskiej „Pszczółka”
w Łowiczu, producentowi soków „Wiatrowy Sad”  za pomoc w organizacji konferencji.

W konferencji wzięło udział 45 nauczycieli z 28 szkół. Zapraszamy za rok. Tytuł przyszłej konferencji to „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - „Produkty mleczne - technologia i rola w żywieniu”.

// 

On 30th November 2017 the tenth jubilee conference for teachers from secondary and vocational schools, who prepare students for the Food and Nutrition Knowledge Competition took place in the Catering and Hospitality School at 30/36 Majdańska street. This year the topic was "Food and nutrition in modern knowledge-"Fruits and vegetables - processing and their role in nutrition".

The lectures involved topics concerning the role of fruits and vegetables in nutrition, classification and characterization of products made from fruits and vegetables, industrial production methods and testing the authenticity of juices and nectars and fruit and vegetable drinks.

The lectures were conducted by scientists from the Warsaw University of Life Sciences from the Faculty of Human Nutrition and Consumption:

dr hab. Joannna Kałuża and from the Faculty of Food Sciences dr hab.Stanisław Kalisz and dr eng. Andrzej Gasik.

During the conference Ms Beata Łobejko from Hortex presented advantages of frozen products, nutritional value and the possibilities of their use in our kitchen.

The patronage over the conference was taken by the Marshal of the Mazovian voivodeship Adam Struzik, Mazovian Head Education Department and the Mayor of Praga Południe district. 

We would like to thank our sponsors: Hortex, Putka bakery, Fruit and vegetables processing company Maspex - Łowicz, Dałek company from Nieborów, Bee company "Pszczółka" from Łowicz, producer of juices "Wiatrowy Sad" for help in organizing the conference.

45 teachers from 28 schools took part in the conference. We invite you next year. The topic will be "Dairy products - technology and their role in nutrition"

 

 „Produkty zbożowe – technologia i rola w żywieniu”. 2016 // "Cereal products - technology and the role of nutrition". 2016

Dnia 22 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36, odbyła się po raz dziewiąty, konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących, którzy przygotowują uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Konferencja w tym roku nosiła tytuł „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - „Produkty zbożowe – technologia i rola w żywieniu”.
Wykłady obejmowały następujące zagadnienia: kasze - rodzaje i metody produkcji, pieczywo – rodzaje i metody produkcji, rola produktów zbożowych w diecie ludzi zdrowych i chorych, niepożądane reakcje na gluten - zboża glutenowe i dieta bezglutenowa. Wykłady poprowadzili pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Wydziału Nauk o Żywności: dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak i dr inż. Małgorzata Sobczyk oraz z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji - dr inż. Aleksandra Kołota. Patronat nad konferencją objęli Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Południe.
Bardzo dziękujemy naszym sponsorom- firmie Hortex, Kupiec i piekarni Lubaszka za pomoc w organizacji konferencji. Podczas konferencji nauczyciele mogli zapoznać się z ofertą podręczników wydawnictwa WSiP. Zapraszamy za rok. Tytuł przyszłej konferencji to „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - „Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu”.

//

On 22nd November 2016, in our school was held for the ninth time, conference for teachers from vocational and secondary schools, who prepare students for the Nutrition and Food Knowledge Contest. The title of the conference was "Food and nutrition in contemporary knowledge" - "Cereal products - technology and the role of nutrition".
The lectures included the following topics: cereal - types and methods of production, bread- types and methods of production, the role of cereals in the diet of healthy and sick people, gluten free diet. The lectures were conducted by SGGW researches from the Department of Food Science: dr Grazyna Cacak- Pietrzak and dr engineer Małgorzata Sobczyk and the Faculty of Human Nutrition dr engineer Aleksandra Kołota. The patronage over the conference was taken by the Mazovia Head Education and Mayor of Praga South district. We thank our sponsors : Hortex and Kupiec companies, Lubaszka bakery for help in organizing the conference. During the conference teachers could see the textbook offer published by WSiP. The title of the next year conference will be "Food and nutrition in contemporary knowledge - Fruit and vegetables - processing and their role in nutrition"."Żywność prozdrowotna" 2015 // "Healthy Food" 2015

27 listopada 2015r.odbyła się 8 edycja ogólnopolskiej konferencji "ŻYWNOŚĆ I ŻYWNIENIE W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY” „Żywność prozdrowotna”.
Tematyka wykładów obejmowała następujące zagadnienia:
- ekologiczne aspekty żywienia człowieka
- suplementy diety – szczególny rodzaj żywności
- jutro nauki o żywieniu człowieka – nutrigenomika i nutrigenetyka
Wykładowcami byli dr inż. Renata Kazimierczak i dr hab. Barbara Pietruszka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz z Politechniki Łódzkiej.
Patronat nad konferencją objął Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Południe.
Uczestnicy mogli również zapoznać się z ofertą podręczników wydawnictwa WSiP.
Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji konferencji firmom Hortex i Janex.
Dziękujemy również przybyłym nauczycielom i gościom za udział w naszej konferencji i zapraszamy za rok.

//

On 27th November 2015 VIII Edition of Conference "FOOD AND NUTRITION ACCORDING TO CONTEMPORARY KNOWLEDGE" "Healthy Food" took place in our school.
The topics of the lectures were the following:
- ecological aspects of nutrition
- dietary supplements - a special kind of food
- tomorrow science in human nutrition - nutrigenomics and nutrigenetics
Dr engineer Renata Kazimierczak and dr Barbara Pietruszka from Warsaw University of Life Sciences, profesor Maria Koziołkiewicz from Łódź Institute of Technology were the lecturers.
Mazovia superintendent of education and Praga Południe district Mayor took patronage over the conference. The participants could see the book offer of WSiP publishing house.
We are grateful for Hortex and Janex` help in organizing the conference.
Thank you all the teachers and guests for coming and taking part in our conference. You are welcome next year."Bezpieczeństwo żywności i żywienia" 2014 // "Safety for Food and Nourishment" 2014

Dnia 13 listopada 2014 r. odbyła się w naszej szkole, po raz siódmy, konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących, którzy przygotowują uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu.

Konferencja w tym roku nosiła tytuł „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - Bezpieczeństwo żywności i żywienia”. Wkłady obejmowły następujące zagadnienia: prawna i instytucjonalna ochrona konsumentów na rynku, bezpieczeństwo żywności i żywienia, zanieczyszczenia żywności oraz alergie i nietolerancje pokarmowe. Wykłady poprowdzili pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji - prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, dr hab., prof. nadzw. SGGW Irena Ozimek i dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek.

//

On November 13th 2014 a conference took place in our school about knowledge of Food And Nourishment. The conference took place for the seventh time and it was directed at teachers from vocational and secondary schools.

This year it was called "Food and Nourishment in today’s knowledge – Safety for food and nourishment". Lectures oscillated around the following topics: legal protection of consumers in the market, safety for food and nourishment, food contamination, food intolerance and allergies. Lectures were conducted by science workers from Warsaw University of Life Sciences, Human Nourishment and Consumption Department – prof. Danuta Kołożyn-Krajewska, prof. Irena Ozimek and dr Dariusz Włodarek.