2023-2014

"Mięso i przetwory mięsne – technologia i zastosowanie w żywieniu” 2023/2024
"Meat and meat products - technology and application in nutrition"  2023/2024

23 listopada 2023 r. w odbyła się XVI edycja konferencji żywieniowej  pt. „Żywność i żywienie  w świetle współczesnej wiedzy”.  W tym roku tematem przewodnim było pt. „Mięso i przetwory mięsne – technologia i zastosowanie w żywieniu”. Celem konferencji było doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół zawodowych oraz ogólnokształcących przygotowujących uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.
Wykład pt. ,,Mięso i przetwory mięsne - oczekiwania konsumentów a działania przemysłu mięsnego” wygłosił dr hab. inż. Tomasz Florowski z Instytutu Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zagadnienia związane z wartością odżywczą mięsa i jego przetworów oraz ze znaczeniem w naszej diecie przedstawiła dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda dietetyk kliniczny z Medicover. Na koniec mgr Andrzej Bryk szef kuchni hotelu Renaissance Warsaw Airport Hotel przedstawił prezentację dotyczącą przygotowania różnych potraw z mięsa i jego przetworów.
Patronat na konferencją objęli Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieciego oraz Burmistrz dzielnicy Praga Południe.Składamy serdeczne podziękowania Zakładom Mięsmym Łuków S.A. za pomoc w oragnizacji konferecnji. Dzięki naszemu sponsorowi uczestnicy konferencji mogli popróbować smaczne wędliny i wyroby wędliniarskie.

On November 23, 2023, the 16th edition of the nutrition conference took place “Food and nutrition in the light of modern knowledge." This year's theme was: "Meat and meat products - technology and application in nutrition". The aim of the conference was to provide professional development for teachers from vocational and general schools preparing students for the Nutrition Knowledge Olympiad.
Lecture entitled "Meat and meat products - consumer expectations and the activities of the meat industry" was delivered by Dr. Hab. engineer Tomasz Florowski from the Institute of Food Sciences of the Warsaw University of Life Sciences. Issues related to the nutritional value of meat and meat products and their importance in our diet were presented by  Monika Dąbrowska-Molenda, clinical dietitian from Medicover. Finally, Andrzej Bryk, M.A., head chef of the Renaissance Warsaw Airport Hotel, gave a presentation on the preparation of various dishes from meat and meat products.
The conference was held under the patronage of the Masovian Education Superintendent, the Marshal of the Masovian Voivodeship and the Mayor of the Praga Południe district. We would like to thank Zakłady Mięsmy Łuków S.A. for help in organizing the conference. Thanks to our sponsor, conference participants could try tasty meats and meat products. 

wyroby prezentowane podczas konferencji 

"Ryby i owoce morza – przetwórstwo i zastosowanie w żywieniu” 2022/2023
"Fish and seafood - processing and use in nutrition" 2022/2023

29 listopada 2022 r. w odbyła się XV edycja konferencji żywieniowej  pt. "Żywność i żywienie  w świetle współczesnej wiedzy”.  W tym roku tematem przewodnim były "Ryby i owoce morza – przetwórstwo i zastosowanie w żywieniu”.
Ryby i owoce morza są cennym źródłem łatwo przyswajalnego białka, tłuszczu kwasów omega 3  i omega 6, witamin A, E, z grupy B oraz składników mineralnych takich jak cynk, fluor, selen. Wszystkie te składniki mają pozytywny wpływ na nasz organizm. Produkty te powinny być częściej włączone do naszej diety ze względu na korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, ponieważ obniżają stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi, regulują pracę tętnic oraz zapobiegają powstawaniu zakrzepów. Mikroelementy  zawarte w rybach i owocach morza zapewniają prawidłowe funkcjonowanie wszystkich komórek, mają działanie przeciwnowotworowe, wpływają na dobry stan zębów i kości, wzmacniają układ odpornościowy. Należy jednak pamiętać, że produkty te mogą wywołać alergie pokarmowe, mogą być zagrożeniem dla kobiet w ciąży, karmiących oraz małych dzieci ze względu na obecność zanieczyszczeń przede wszystkim metali ciężkich. Wszystkie te zagadnienia oraz techniki obróbki wstępnej i termicznej poszczególnych produktów, zostały omówione na konferencji.
Wykłady poprowadzili prof. dr hab. Piotr Bykowski z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dr hab. Danuta Jaworska z Instytutu Żywienia Człowieka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz mgr Andrzej Bryk – szef kuchni hotelu Renaissance Warsaw Airport. Patronat nad konferencją objęli Mazowiecka Kurator Oświaty Pani Aurelia Michałowska, marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz burmistrz dzielnicy Praga Południe Tomasz Kucharski.

On 29 November 2022, the 15th edition of the nutrition conference entitled. "Food and nutrition in the light of contemporary knowledge" took place .  This year's theme was "Fish and seafood - processing and use in nutrition". Fish and seafood are a valuable source of easily digestible protein, fat omega 3 and omega 6 acids, vitamins A, E, B group and minerals such as zinc, fluorine, selenium. All these ingredients have a positive effect on our body. These products should be included in our diet more often due to their beneficial effects on the cardiovascular system, as they lower the concentration of cholesterol and triglycerides in the blood, regulate arterial function and prevent the formation of blood clots. The micronutrients contained in fish and seafood ensure the proper functioning of all cells, have an anti-cancer effect, influence the good condition of teeth and bones, and strengthen the immune system. However, it should be kept in mind that these products may cause food allergies and may be a danger to pregnant and breastfeeding women and young children due to the presence of contaminants, primarily heavy metals. All these issues, as well as techniques for the pre-processing and thermal treatment of individual products, were discussed at the conference.
The lectures were conducted by Prof.dr hab. Piotr Bykowski, Dr hab. Danuta Jaworska  from the Institute of Human Nutrition Sciences at the Warsaw University of  Life Sciences, and Andrzej Bryk, M.Sc. - chef at the Renaissance Warsaw Airport Hotel. The conference was held under the patronage of the Mazovian Education Superintendent - Ms Aurelia Michałowska, the Marshal of the Mazovian Voivodeship- Mr Adam Struzik, and the Mayor of Praga Południe district,- Mr Tomasz Kucharski.             nauczyciela podczas konferencji

dr hab. Danuta Jaworska, prowadzi wykład    mgr Andrzej Bryk prowadzi wykład   nauczyciele podczas poczęstunku          

 

"Żywienie w profilaktyce chorób układy krążenia”  2021/2022   
"Nutrition in the prevention of cardiovascular diseases"  2021/2022

Dnia 9 grudnia 2021 r. odbyła się czternasta edycja konferencji dla nauczycieli Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy – „Żywienie w profilaktyce chorób układy krążenia”. Konferencja odbyła się online na platformie edukacyjnej Eduwarszawa.pl. Patronat nad konferencją objęli Aurelia Michałowska Mazowiecka Kurator Oświaty, Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Tomasz Kucharski Burmistrz dzielnicy Praga Południe.
Temat konferencji dotyczył jednego z najważniejszych czynników ryzyka przedwczesnych zgonów na całym świecie. W Polsce nadciśnienie tętnicze wśród osób dorosłych z roku na rok wzrasta i wynosi ponad 30%. Wartości ciśnienia tętniczego wykazują liniowy związek z zapadalnością i śmiertelnością z tytułu chorób sercowo-naczyniowych oraz niewydolności nerek. Leczenie nadciśnienia tętniczego, niezależnie od stopnia jego zaawansowania, powinno obejmować przede wszystkim zmianę stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji sposobu odżywiania.
Wykładowcy dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek z Zakładu Dietetyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz dr inż. Katarzyna Kowalcze dietetyk kliniczny z Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w bardzo przystępny sposób zapoznali uczestników spotkania z epidemiologią nadciśnienia, biochemią ciśnienia tętniczego, charakterystyką nadciśnienia jako jednostki chorobowej i postępowaniem diagnostycznym i terapeutycznym oraz z dietoterapią nadcisnienia tętniczego.

 

On December 9th, 2021, the 14th edition of the conference for teachers” Food and nutrition in the light of modern knowledge - "Nutrition in the prevention of cardiovascular diseases" took place. The conference was held online on the educational platform – Eduwarszawa.pl The patronage over the conference was taken by Aurelia Michałowska, the  Masovian Superintendent of Education, Adam Struzik, the Marshal of the Masovian Voivodeship, and Tomasz Kucharski, the Mayor of the Praga Południe district.
The topic of the conference was about one of the most important risk factors for premature mortality all over the world. In Poland, arterial hypertension in adults increases every year and amounts to over 30%. Blood pressure values show a linear relationship with the incidence and mortality from cardiovascular diseases and renal failure. Treatment of arterial hypertension, regardless of its severity, should primarily include lifestyle changes, with particular emphasis on dietary modification.
Lecturers, Dariusz Włodarek, PhD from the Department of Dietetics of the Warsaw University of Life Sciences and Katarzyna Kowalcze, EngD, a clinical dietitian from the Institute of Health Sciences of the University of Natural Sciences and Humanities, familiarized the participants of the meeting with the epidemiology of hypertension, biochemistry of arterial pressure, the characteristics of hypertension as a disease entity, as well as diagnostic and therapeutic procedures, and diet therapy of hypertension in a very accessible way.

zdjęcia ze slajdów konferencji

 

"Cukrzyca – prewencja i leczenie dietą” 2020/2021// ”Diabetes – prevention and dietary treatment" 2020/2021

obraz z napisaem nie ignoruj cukrzycy10 grudnia 2020 r. w naszej szkole odbyła się trzynasta edycja konferencji żywieniowej  pt. „Żywność i żywienie  w świetle współczesnej wiedzy”. Tematem przewodnim była „Cukrzyca – prewencja i leczenie dietą”.

Cukrzyca jest chorobą społeczną, charakteryzującą się zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Choroba ta przyczynia się do powstania zmian patologicznych w wielu narządach wewnętrznych np. oczach, nerkach, sercu i naczyń krwionośnych. Dlatego bardzo ważne aby swoim stylem życia i sposobem odżywiania zapobiegać jej powstawaniu. Wykłady poprowadzili dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek z Zakładu Dietetyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz dr inż. Katarzyna Kowalcze z Instytutu Nauk o Zdrowiu z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Zagadnienia omawiane na wykładach to:  cukrzyca – definice, etiologia i objawy kliniczne oraz diabetologiczne zalecenia terapeutyczne w praktyce. W wykładach uczestniczyli nauczyciele ze szkół z województwa mazowieckiego. Konferencja odbyła się on-line na platformie edukacyjnej.

//

On December 10,2020, the thirteenth edition of the nutrition conference entitled ”Food and nutrition in the light of contemporary knowledge” took place in our school. The dominant  theme was ”Diabetes – prevention and dietary treatment".

Diabetes mellitus  is a social disease characterized by carbohydrate metabolism disorder.This disease contributes to the development of pathological changes in many internal organs , such as the eyes, kidneys, heart and blood vessels. Therefore it is essential to take measures to prevent the onset of disease before the pathogenic process begins by means of diet and lifestyle changes. The lectures were conducted by dr hab. Dariusz Włodarek M.D. from Faculty of Human Nutrition in Warsaw University of Life Sciences and by Engineering Dr Katarzyna Kowalcze from the Institute of Health Sciences in the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce.

The issues discussed during the lectures were the following: diabetes - its definition, etiology and clinical symptoms as well as diabetic therapeutic recommendations put into practice. The lectures were attended by teachers from schools from the Mazowieckie Voivodship. The conference was held on-line on the Eduwarszawa.pl educational platform.

obraz pokazujący objawy cukrzycy typu 1 i 2

  

"Żywienie a profilaktyka nadwagi i otyłości” 2019/2020 // "Nutrition and prevention of overweight and obesity” 2019/2020

Dnia 27 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36, odbyła się dwunasta konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących, którzy przygotowują uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Konferencja w tym roku nosiła tytuł „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy – „Żywienie a profilaktyka nadwagi i otyłości”.

W przeciągu ostatnich 40 lat częstość nadwagi i otyłości na świecie  wzrosła ponad trzykrotnie. Dotyczy to dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Nadwaga i otyłość stanowią poważny problem zdrowotny jak i  społeczny. Mogą przyczyniać się do wtórnego uszkodzenia funkcji i struktury poszczególnych narządów i układów. Szczególne zainteresowanie problemem otyłości wynika z faktu, że jest ona związana z występowaniem licznych chorób współistniejących. Najważniejszymi z nich są: insulinoniezależna cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, dna moczanowa oraz zmiany zwyrodnieniowe stawów. Prowadzi także do zaburzeń zdrowia psychicznego, do depresji i zaburzeń łaknienia. Dlatego celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy na temat przyczyn i zagrożeń wynikających z nadwagi i otyłości, wykazanie współzależności między pożywieniem człowieka a jego zdrowiem i życiem.

Ponadto nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami, wymiana doświadczeń. Kontynuacja współpracy z uczelniami wyższymi tj. Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Wykłady poprowadzili pracownicy naukowi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematyka wykładów to: „Dieta spersonalizowana jako klucz do skutecznej dietoprofilaktyki.”, „Produkty light - szansa na schudnięcie czy pułapka?”, „Nadwaga i otyłość jako efekt niewłaściwego stylu życia.” Patronat nad konferencją objęli Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Tomasz Kucharski.

W konferencji wzięło udział  40 nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących z województwa mazowieckiego i łódzkiego. Uzupełnieniem konferencji była degustacja produktów firmy Hortex, Melvit, oraz Primavika, producentów, zdrowej żywności, która powinna znaleźć się w naszej zwyczajowej diecie. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy na  zakończenie otrzymali zaświadczenia o udziale w konferencji szkoleniowej.  

 //

On November 27th, 2019,  the twelfth conference in our school was held for teachers from vocational and general education schools who prepare students for the Nutrition Competition . This year's conference was called 'Food and nutrition in the light of modern knowledge -' Nutrition and the prevention of overweight and obesity'.

Over the past 40 years, the incidence of overweight and obesity in the world has tripled. This applies to children, adolescents and adults. Obesity is a serious health and social problem. It can contribute to secondary damage to the function and structure of individual organs and systems. Particular interest in the problem of obesity is due to the fact that it is associated with the occurrence of numerous comorbidities. The most important of them are: non-insulin-dependent diabetes, hypertension, hyperlipidemia, gout and degenerative joint changes. It also leads to mental health disorders, depression and appetite disorders. Therefore, the aim of the conference was to raise the level of knowledge about the causes and risks of overweight and obesity, to show the correlation between human food and his health and life.

In addition, the cooperation between schools and exchange of experience was established with universities, i.e. the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) and the Medical University of Warsaw. Lectures were given by lecturers from the Warsaw University of Life Sciences and the Medical University of Warsaw. The topics of the lectures were: "Personalized diet as a key to effective diet prevention.", "Light products - a chance to lose weight or a trap?", "Overweight and obesity as a result of the wrong lifestyle. The conference was held under the patronage of the Masovian Education Superintendent, the Marshal of the Masovian  Voivodeship Adam Struzik and the Mayor of Praga Południe Tomasz Kucharski.

The conference was attended by 40 teachers from vocational and general education schools from the Masovian and Łódź voivodeship. During the conference there was also tasting of Hortex, Melvit and Primavik products, producers of healthy food, which should be included in our diet. At the end, participants received certificates of participation in a training conference.

 

                

                                                                                             

 

  "Produkty mleczne - technologia i rola w żywieniu” 2018 // "Dairy products - technology and role in nutrition" 2018

RODO 

http://nowypm.pl/index.php/wideo/14321-produkty-mleczne-technologia-i-rola-w-zywieniu

Dnia 22 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy  ul. Majdańskiej 30/36, odbyła się jedenasta konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących, którzy przygotowują uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Konferencja w tym roku nosiła tytuł „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - „Produkty mleczne – technologia i rola w żywieniu”.
Celem konferencji było doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych- zawodowych i ogólnokształcących oraz podniesienie poziomu kształcenia w zakresie: technologii produktów mlecznych oraz ich roli żywieniu człowieka. Ponadto nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami i wymiana doświadczeń.
Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów na następujące tematy - rodzaje produktów mleczarskich w Polsce i na świecie, produkty mleczarskie niezastąpione źródło wapnia oraz prozdrowotne właściwości tłuszczu mlekowego. Wykłady poprowadziły Panie dr. hab. Małgorzata Ziarno prof. SGGW, dr inż. Dorota Zaręba oraz Pani prof. dr hab. Grażyna Cichosz z  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Patronat nad konferencją objęli również Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Południe.

W konferencji wzięło udział 47 nauczycieli z 27 szkół z województwa mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego. Szczególne podziękowania składamy głównemu sponsorowi firmie Mlekpol za szeroką gamę produktów do degustacji oraz wsparcie przy organizacji konferencji. Składamy również podziękowania pozostałym sponsorom tj. firmom Lazur, Spomlek, OSM Łowicz, OSM Siedlce, OSM Skierniewice, OSM Grodzisk Mazowiecki, Jana dzięki, którym uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą produktów mleczarskich.

 //

On November 22, 2018, at Catering and Hospitality School in 30/36  Majdańska  Street there was  the eleventh conference for teachers from vocational and secondary schools, who prepare students for the Contest of Knowledge about Nutrition and Food. This year the conference  was called "Food and nutrition in the light of modern knowledge -" Dairy products - technology and role in nutrition ".
The aim of the conference was to improve the competence of  secondary school teachers  and to raise the level of education in the field of: dairy products technology and their role in human nutrition. In addition, establishing cooperation between schools and exchanging experiences was also vital.
Participants  could listen to lectures on the following topics - types of dairy products in Poland and in the world, dairy products  as an irreplaceable source of calcium and pro-health properties of milk fat. Lectures were led by dr. hab. Małgorzata Ziarno prof. SGGW, dr inż. Dorota Zaręba and Mrs. prof. dr hab. Grażyna Cichosz from the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.


The patronage over the conference was also taken by the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship Adam Struzik and the Mayor of the Praga Południe District.


The conference was attended by 47 teachers from 27 schools from the Masovian, Łódź and Podlasie provinces. Special thanks to the main sponsor of Mlekpol for a wide range of tasting products and support for the organization of conferences. We would also like to thank the other sponsors such as  Lazur, Spomlek, OSM Łowicz, OSM Siedlce, OSM Skierniewice, OSM Grodzisk Mazowiecki, Jana, thanks to whom the participants could familiarize themselves with the offer of dairy products.

 

  "Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu" 2017 // "Food and nutrition in contemporary knowledge" 2017

Dnia 30 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36, odbyła się jubileuszowa dziesiąta konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących, którzy przygotowują uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Konferencja w tym roku nosiła tytuł „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - „Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu”.

            Wkłady obejmowały zagadnienia związane z rolą owoców i warzyw w żywieniu człowieka,  klasyfikację i charakterystykę przetworów z owoców i warzyw oraz ich wytwarzanie, przemysłowe metody wytwarzania i badanie autentyczności soków, nektarów i napojów owocowe i warzywnych.

Wykłady poprowadzili pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji:  dr hab. Joanna Kałuża oraz z Wydziału Nauk o Żywności  dr hab. Stanisław Kalisz i  dr inż. Andrzej Gasik.

Podczas konferencji Pani Beata Łobejko z firmy Hortex przedstawiła zalety produktów mrożonych, wartość odżywczą oraz możliwości ich wykorzystania w naszej kuchni.

Patronat nad konferencją objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Południe.

Bardzo dziękujemy naszym sponsorom: firmie Hortex, piekarni Putka, Zakładowi Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Maspex-Łowicz, Zakładowi Produkcyjno-Handlowemu Dałek z Nieborowa, Spółce Ogrodniczo-Pszczelarskiej „Pszczółka”
w Łowiczu, producentowi soków „Wiatrowy Sad”  za pomoc w organizacji konferencji.

W konferencji wzięło udział 45 nauczycieli z 28 szkół. Zapraszamy za rok. Tytuł przyszłej konferencji to „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - „Produkty mleczne - technologia i rola w żywieniu”.

// 

On 30th November 2017 the tenth jubilee conference for teachers from secondary and vocational schools, who prepare students for the Food and Nutrition Knowledge Competition took place in the Catering and Hospitality School at 30/36 Majdańska street. This year the topic was "Food and nutrition in modern knowledge-"Fruits and vegetables - processing and their role in nutrition".

The lectures involved topics concerning the role of fruits and vegetables in nutrition, classification and characterization of products made from fruits and vegetables, industrial production methods and testing the authenticity of juices and nectars and fruit and vegetable drinks.

The lectures were conducted by scientists from the Warsaw University of Life Sciences from the Faculty of Human Nutrition and Consumption:

dr hab. Joannna Kałuża and from the Faculty of Food Sciences dr hab.Stanisław Kalisz and dr eng. Andrzej Gasik.

During the conference Ms Beata Łobejko from Hortex presented advantages of frozen products, nutritional value and the possibilities of their use in our kitchen.

The patronage over the conference was taken by the Marshal of the Mazovian voivodeship Adam Struzik, Mazovian Head Education Department and the Mayor of Praga Południe district. 

We would like to thank our sponsors: Hortex, Putka bakery, Fruit and vegetables processing company Maspex - Łowicz, Dałek company from Nieborów, Bee company "Pszczółka" from Łowicz, producer of juices "Wiatrowy Sad" for help in organizing the conference.

45 teachers from 28 schools took part in the conference. We invite you next year. The topic will be "Dairy products - technology and their role in nutrition"

 

 „Produkty zbożowe – technologia i rola w żywieniu”. 2016 // "Cereal products - technology and the role of nutrition". 2016

Dnia 22 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36, odbyła się po raz dziewiąty, konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących, którzy przygotowują uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Konferencja w tym roku nosiła tytuł „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - „Produkty zbożowe – technologia i rola w żywieniu”.
Wykłady obejmowały następujące zagadnienia: kasze - rodzaje i metody produkcji, pieczywo – rodzaje i metody produkcji, rola produktów zbożowych w diecie ludzi zdrowych i chorych, niepożądane reakcje na gluten - zboża glutenowe i dieta bezglutenowa. Wykłady poprowadzili pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Wydziału Nauk o Żywności: dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak i dr inż. Małgorzata Sobczyk oraz z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji - dr inż. Aleksandra Kołota. Patronat nad konferencją objęli Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Południe.
Bardzo dziękujemy naszym sponsorom- firmie Hortex, Kupiec i piekarni Lubaszka za pomoc w organizacji konferencji. Podczas konferencji nauczyciele mogli zapoznać się z ofertą podręczników wydawnictwa WSiP. Zapraszamy za rok. Tytuł przyszłej konferencji to „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - „Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu”.

//

On 22nd November 2016, in our school was held for the ninth time, conference for teachers from vocational and secondary schools, who prepare students for the Nutrition and Food Knowledge Contest. The title of the conference was "Food and nutrition in contemporary knowledge" - "Cereal products - technology and the role of nutrition".
The lectures included the following topics: cereal - types and methods of production, bread- types and methods of production, the role of cereals in the diet of healthy and sick people, gluten free diet. The lectures were conducted by SGGW researches from the Department of Food Science: dr Grazyna Cacak- Pietrzak and dr engineer Małgorzata Sobczyk and the Faculty of Human Nutrition dr engineer Aleksandra Kołota. The patronage over the conference was taken by the Mazovia Head Education and Mayor of Praga South district. We thank our sponsors : Hortex and Kupiec companies, Lubaszka bakery for help in organizing the conference. During the conference teachers could see the textbook offer published by WSiP. The title of the next year conference will be "Food and nutrition in contemporary knowledge - Fruit and vegetables - processing and their role in nutrition"."Żywność prozdrowotna" 2015 // "Healthy Food" 2015

27 listopada 2015r.odbyła się 8 edycja ogólnopolskiej konferencji "ŻYWNOŚĆ I ŻYWNIENIE W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY” „Żywność prozdrowotna”.
Tematyka wykładów obejmowała następujące zagadnienia:
- ekologiczne aspekty żywienia człowieka
- suplementy diety – szczególny rodzaj żywności
- jutro nauki o żywieniu człowieka – nutrigenomika i nutrigenetyka
Wykładowcami byli dr inż. Renata Kazimierczak i dr hab. Barbara Pietruszka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz z Politechniki Łódzkiej.
Patronat nad konferencją objął Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Południe.
Uczestnicy mogli również zapoznać się z ofertą podręczników wydawnictwa WSiP.
Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji konferencji firmom Hortex i Janex.
Dziękujemy również przybyłym nauczycielom i gościom za udział w naszej konferencji i zapraszamy za rok.

//

On 27th November 2015 VIII Edition of Conference "FOOD AND NUTRITION ACCORDING TO CONTEMPORARY KNOWLEDGE" "Healthy Food" took place in our school.
The topics of the lectures were the following:
- ecological aspects of nutrition
- dietary supplements - a special kind of food
- tomorrow science in human nutrition - nutrigenomics and nutrigenetics
Dr engineer Renata Kazimierczak and dr Barbara Pietruszka from Warsaw University of Life Sciences, profesor Maria Koziołkiewicz from Łódź Institute of Technology were the lecturers.
Mazovia superintendent of education and Praga Południe district Mayor took patronage over the conference. The participants could see the book offer of WSiP publishing house.
We are grateful for Hortex and Janex` help in organizing the conference.
Thank you all the teachers and guests for coming and taking part in our conference. You are welcome next year."Bezpieczeństwo żywności i żywienia" 2014 // "Safety for Food and Nourishment" 2014

Dnia 13 listopada 2014 r. odbyła się w naszej szkole, po raz siódmy, konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących, którzy przygotowują uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu.

Konferencja w tym roku nosiła tytuł „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - Bezpieczeństwo żywności i żywienia”. Wkłady obejmowły następujące zagadnienia: prawna i instytucjonalna ochrona konsumentów na rynku, bezpieczeństwo żywności i żywienia, zanieczyszczenia żywności oraz alergie i nietolerancje pokarmowe. Wykłady poprowdzili pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji - prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, dr hab., prof. nadzw. SGGW Irena Ozimek i dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek.

//

On November 13th 2014 a conference took place in our school about knowledge of Food And Nourishment. The conference took place for the seventh time and it was directed at teachers from vocational and secondary schools.

This year it was called "Food and Nourishment in today’s knowledge – Safety for food and nourishment". Lectures oscillated around the following topics: legal protection of consumers in the market, safety for food and nourishment, food contamination, food intolerance and allergies. Lectures were conducted by science workers from Warsaw University of Life Sciences, Human Nourishment and Consumption Department – prof. Danuta Kołożyn-Krajewska, prof. Irena Ozimek and dr Dariusz Włodarek.