2023-2012

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 // Commencement of a new school year 2023/2024

W poniedziałek 04 września 2023 r. społeczność ZSGH zainaugurowała oficjalnie rok szkolny 2023/2024. Rok wyjątkowy, gdyż jest to rok setnych urodzin patrona szkoły Pana Profesora Stanisława Bergera. Z tej okazji młodzież pod opieką nauczycieli Pana Tomasza Ładziak i Pana Artura Wejmana przygotowała wyjątkowy program apelu, podczas którego zgromadzeni zostali zapoznani z historią życia patrona Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 2  i Branżowej Szkoły I stopnia nr 20. Program uroczystości oparty był na wywiadzie jakiego Pan Profesor udzielił nauczycielce naszej szkoły 20 października 2011 r. przy okazji nadania naszej szkole imienia profesora. W rolę Pana Profesora wcielił się uczeń klasy 4ehp Antoni Kordyasz, natomiast w rolę nauczycielki Maja Malinowska z klasy 5hp. Na zakończenie wywiadu Pani Dyrektor Anna Chylińska złożyła życzenia Szanownemu Jubilatowi, a wszyscy zgromadzeni zaśpiewali dwieście lat…
W dalszej części uroczystego apelu powitaliśmy nauczycieli rozpoczynających pracę na Majdańskiej i uczniów klas pierwszych inaugurujących naukę w naszej szkole, a Pani Dyrektor oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

On Monday, September 4, 2023, the ZSGH community officially inaugurated the 2023/2024 school year. A special year, because it is the year of the 100th birthday of the patron of the school, Professor Stanisław Berger. On this occasion, young people with teachers Mr. Tomasz Ładziak and Mr. Artur Wejman prepared a unique school assembly, during which the gathered school community got acquainted with the life story of the patron of our school. The ceremony was based on an interview that professor gave to the teacher of our school on October 20, 2011, on the occasion of naming our school after the professor. The role of Professor was played by a student of class 4ehp Antoni Kordyasz, and the role of teacher Maja Malinowska from class 5hp. At the end of the interview, the head teacher Anna Chylińska gave the Honorable Jubilarian good wishes, and all the gathered people sang two hundred years...
In the further part of the solemn assembly, we welcomed the teachers starting work and the first grade students inaugurating their education at our school, and the Headteacher officially inaugurated the beginning of the 2023/2024 school year.

uczniowie podczas apeluinscenizowany wywiad z profesoremżyczenia Pani Dyrektor dla porf. Stanisława Bergera

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 // Commencement of a new school year 2022/2023

W czwartek 1 września 2022 r. uczniowie Technikum nr 2  i Branżowej Szkoły I Stopnia  nr 20 zainaugurowali rok szkolny 2022/2023. Rozpoczęcie roku dla klas I odbyło się o godzinie 9°°, natomiast dla pozostałych klas o godzinie 11°°. W tym roku szkolnym w murach naszej szkoły powitaliśmy osiem klas pierwszych. Podczas apeli młodzieży przypomniane zostały wydarzenia związane z 83 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Nowi uczniowie poznali swoich wychowawców, nauczycieli rozpoczynających pracę na Majdańskiej oraz koleżanki i kolegów. Podczas apelu o godzinie 11°° panie,  Anna Chylińska dyrektor ZSGH oraz Daiva Mačiulė dyrektor Hotelu Mercure Grand Warszawa, podpisały dokument zacieśniający współpracę obu instytucji. Po uroczystej inauguracji na sali gimnastycznej uczniowie udali się na pierwsze powakacyjne spotkanie z wychowawcami i spisanie planu lekcji na pierwszy dzień nauki.

On Thursday, September 1, 2022, students of the Technical Secondary School No. 2 and the Vocational School No. 20 inaugurated the school year 2022/2023. The beginning of the year for first grade students was at 9 o'clock, and later for the other classes  at 11. This school year, we welcomed the first eight classes in our school. During the celebration, the events related to the anniversary of the outbreak of the second World War were reminded. The new students got to know their educators, new teachers and their classmates. During the school assembly at 11 o'clock , Anna Chylińska, the head teacher of ZSGH and Daiva Mačiulė ,manager at the Mercure Grand Warsaw Hotel started cooperation. After the ceremonial inauguration at the gym , pupils went for the first meeting with their teachers and got to know  the timetable for the first day of study.

Rozpoczęcie roku szkolnego Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.

Podpisanie dokumentu o współpracy ZSGH i Hotelu Mercure Grand

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 // Commencement of a new school year 2021/2022

W środę 1 września 2021 r. uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/2022. Uczniowie pierwszy raz po wakacjach spotkali się w klasach z wychowawcami, spisali plan lekcji, zapoznali się z zasadami sanitarnymi obowiązującymi na terenie szkoły w czasie pandemii. Podczas spotkań wychowawcy przybliżyli młodzieży wydarzenia związane z II wojny światową. Prezentację poświęconą 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej przygotował pan Tomasz Ładziak.

On Wednesday, September 1, 2021, we officially started the 2021/2022 school year. After the holidays, the students met their form teachers for the first time, got to know the timetable, and learned about the sanitary rules in the school during the pandemic. During the meetings, teachers introduced the young people to the events related to World War II. The presentation devoted to the 82nd anniversary of the outbreak of World War II was prepared by Mr. Tomasz Ładziak.

Rozpoczęcie roku szkolnego klasy 3h

Rozpoczęcie roku szkolnego klasy 4d

Rozpoczęcie roku szkolnego klasy 3hp

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 // Commencement of a new school year 2020/2021

We wtorek 1 września 2020 r. społeczność szkolna zainaugurowała rok szkolny 2020/2021. Ze względu na pandemię COVID-19 nie było uroczystego apelu. Na dwóch salach gimnastycznych o godzinie 8:00 z dyrekcją szkoły spotkali się uczniowie klas pierwszych, by po krótkim powitaniu w murach naszej szkoły, udać się do klas na spotkanie z wychowawcami. Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas  drugich, trzecich i czwartych odbyło się w klasach i podzielone było na trzy tury. Podczas spotkań z młodzieżą wychowawcy informowali podopiecznych o zasadach i przepisach obowiązujących uczniów w szkole w czasie pandemii, terminarzu roku szkolnego i planie zajęć lekcyjnych. Młodzież zapoznana została także z prezentacją przygotowaną przez pana Tomasza Ładziaka przypominającą ważne rocznice historyczne: 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz 81 rocznice wybuchu II wojny światowej.

//

On Tuesday, September 1, 2020, the school community inaugurated the 2020/2021 school year. Due to the COVID-19 pandemic, there was no official assembly.  At 8:00 am  the first graders met with the head teacher in the two school halls , and after a short welcome  students went to their classes to meet their form teachers. The beginning of the school year for the second, third and fourth grades took place in the classrooms and it was divided into three rounds. During meetings with young people, form teachers informed the pupils about the rules and regulations that apply to students at school during the pandemic, the school year schedule and the timetable. Young people were also acquainted with the presentation prepared by Mr. Tomasz Ładziak, reminding of important historical anniversaries: the 100th anniversary of the Battle of Warsaw and the 81st anniversary of the outbreak of World War II.

uczniowie klas I podczas apleu z okazji rozpoczęcia roku szkolnegoRozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 // Commencement of a new school year 2019/2020

W poniedziałek 2 września 2019 r. społeczność szkolna wzięła udział w dwóch apelach rozpoczynających rok szkolny 2019/2020. O godz. 9 odbył się apel dla uczniów klas pierwszych, a o godz. 10 dla pozostałych klas. Podczas uroczystości powitaliśmy nowych nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej szkole oraz uczniów klas pierwszych. Młodzieży z klas maturalnych i zdającej egzaminy zawodowe życzyliśmy dobrych i bardzo dobrych wyników podczas egzaminów zewnętrznych. Na apelu o godz. 10 Pani Dyrektor wraz z młodzieżą podziękowała za pracę na rzecz Rady Rodziców Pani Ewie Gapon.

W części artystycznej młodzież przypomniała najważniejsze wydarzenia związane z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej i polityką władz niemieckich w stosunku do ludności okupowanej Warszawy. Apele zostały przygotowane przez Panią Urszulę Kowalczyk, Pan Tomasza Ładziaka i Pana Stanisława Pawelca.

 //

On Monday ,the second of  September , 2019, the school community took part in two assemblies starting the school year 2019/2020. At 9  there was an assembly for first grade students and at 10 for other classes. During the ceremony, we welcomed new teachers starting work in our school and first grade students. We wished  very good results for the youth in the final exams and those taking the vocational exams. During the assembly at 10 the head teacher and the youth thanked Ewa Gapon for her work for the Parent Council.

In the artistic part, the youth recalled the most important events related to the 80th anniversary of the outbreak of World War II and the policy of the German authorities towards the occupied Warsaw. Assemblies were prepared by Ms. Urszula Kowalczyk, Mr. Tomasz Ładziak and Mr. Stanisław Pawelec.

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 // Commencement of a new school year 2018/2019

W poniedziałek 3 września 2018 r. społeczność szkolna wzięła udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019. Podczas apelu powitaliśmy nauczycieli rozpoczynających pracę i młodzież klas pierwszych rozpoczynającą naukę w naszej szkole. Prowadzący przypomnieli również najważniejsze fakty związane z 79 rocznicą wybuchu II wojny światowej.

//

 On Monday the 3rd of September 2018, the school community took part in the commencement of the school year 2018/2019. During the assembly, we welcomed the teachers who have started their work and the first graders at our school.  The most important facts related to the 79th anniversary of the outbreak of World War II were also recalled. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 // Commencement of a new school year 2017/2018

Dnia 04.09 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

//

On the 4th of September the new school year 2017/2018 started.Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 // Commencement of a new school year 2016/2017

Dnia 01.09 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

//

On the 1th of September the new school year 2016/2017 started.Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 // Commencement of a new school year 2015/2016

Dnia 01.09 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

//

On the 1th of September the new school year 2015/2016 started.Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 // Commencement of a new school year 2014/2015

Dnia 01.09 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.

//

On the 1th of September the new school year 2014/2015 started.Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 // Commencement of a new school year 2013/2014

Dnia 02.09 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.

//

On the 2nd of September the new school year 2013/2014 started. Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 // Commencement of a new school year 2012/2013

Dnia 03.09.2012r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.
Serdecznie powitaliśmy nowych uczniów, życząc im wytrwałości i motywacji w ich nowej szkole.

//

On the 3rd of September 2012 the the solemn commencement of a new school year 2012/2013 was held.
We cordially welcomed our new students wishing them perseverance and motivation at their new school.