2023-2012

Ślubowanie klas I 2023 // First graders take an oath 2023

14 października 2023 r. minęło 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce i zarazem w Europie państwowej centralnej władzy oświatowej. Dla naszej społeczności szkolnej był to ważny dzień. Uczniowie ZSGH pod opieką Samorządu Szkolnego i nauczycieli polonistów przygotowali uroczystą akademię z tej okazji, która była połączona ze ślubowaniem klas pierwszych.  Uczniowie klas 5hp, 4ehp,2hp,3hp,2dp zaprezentowali się w inscenizacji pt. „Pokój nauczycielski w krzywym zwierciadle” a przedstawiciele klas pierwszych złożyli przysięgę na sztandar szkoły, stając się oficjalnie  uczniami ZSGH. Całość akademii poprowadzili Antonina Gendek z kl.2 dp i Filip Stawicki z kl. 4ehp. Uroczystości towarzyszyła miła, niezapomniana atmosfera.

On October 14, 2023, 250 years has passed since the establishment of the National Education Commission - the first central state educational authority in Poland and Europe. It was an important day for our school community. Students of ZSGH, under the supervision of the Student Council and teachers of Polish, prepared a ceremony for this occasion, which was combined with the oath of the first classes. Students of classes 5hp, 4ehp,2hp,3hp,2dp presented themselves in a performance titled: "Teachers' room in a distorting mirror" and representatives of the first classes took an oath on the school banner, officially becoming students of ZSGH. The entire academy was led by Antonina Gendek from class 2 dp and Filip Stawicki from class 4 ehp. The ceremony was accompanied by a pleasant, unforgettable atmosphere. apel z okazji slubownaia klas I

apel z okazji slubownaia klas I

apel z okazji slubownaia klas I

apel z okazji slubownaia klas I

Ślubowanie klas I 2022 // First graders take an oath 2022

17.10.2022  był ważnym dniem dla społeczności naszej szkoły. Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klas czwartych przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom, a klasy pierwsze złożyły uroczyste ślubowanie. Młodzież również życzyła naszym nauczycielom dużo zdrowia, radości, wytrwałości w swojej pracy oraz sukcesów zawodowych. Pani Dyrektor Anna Chylińska złożyła życzenia uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Do życzeń dołączył się Przewodniczący Rady Rodziców pan Davide Carbonaro. Pamiętajmy, cytując słowa Ignacego Paderewskiego „Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może odebrać” o bezcennej wartości wiedzy w poszukiwaniu odpowiedzi na wiele pytań w tak trudnych czasach, w szczególności dla naszych sąsiadów w Ukrainie. 
W części artystycznej wystąpili  uczniowie klasy 4E: Emil Lorenc, Irena Kondraciuk, Małgorzata Tańska  Oliwia Zarzycka, Julia Matusiak, Julia Zielińska, Katarzyna Kurek i Kamil Kowalski. Uroczystość ślubowania przygotowali  Pan Tomasz Ładziak i Arkadiusz Butor, a część artystyczną zespół języków obcych.

October 17th, 2022 was an important day for our school community. During the National Education Day ceremony, the fourth-graders handed over the school flag to their younger colleagues, and the first-graders took the solemn oath. The young people also wished our teachers a lot of health, joy, perseverance in their work and professional success. Our Principal Ms Anna Chylińska wished all the teachers, students and school administration all the best. The Chairman of The Parent  Council Mr.Davide Carbonaro joined in the wishes. Let us remember, quoting the words of Ignacy Paderewski, "Knowledge is the only thing that enriches us and which no one can take away".We shall remember the priceless value of knowledge and the fact that persistent search for answers to many questions in such difficult times, especially for our neighbours in Ukraine, is so vital.
The artistic part was performed by students of class 4E: Emil Lorenc, Irena Kondraciuk, Oliwia Zarzycka, Julia Matusiak, Katarzyna Kurek and Kamil Kowalski. The vow ceremony was prepared by Mr Tomasz Ładziak and Mr Arkadiusz Butor, and the artistic part by the foreign language team.

uczniowie w poczcie sztandarowym, uczniowie  bioracy udział w apelu

uczniowie biorący udział w apelu

uczniowie biorący udział w apelu

przedstawiciele klas I podczas ślubowania

uczniowie składajacy treść slubowania na dla Pani Dyrektor, uczniowie wręczaja kwiaty Dyrekcji szkoły

przemówienie Pani Dyrektor i przewodniczącego rady Rodziców 

uczniowie podczas części artystycznej na apelu

Ślubowanie klas I 2021 // First graders take an oath 2021

12.10.2021 dla uczniów naszej szkoły był dniem szczególnym. Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klas czwartych przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom, a klasy pierwsze złożyły uroczyste ślubowanie. Młodzież również życzyła naszym nauczycielom dużo zdrowia, radości, wytrwałości w swojej pracy oraz sukcesów zawodowych. Pamiętajmy, cytując słowa Jana Kurczaba „Jest jedna forma wyrażania sympatii nauczycielowi: Uczenie się”. W części artystycznej wystąpili  uczniowie klasy 1ep Kacper Majewski i Grzegorz Mazurek. Uroczystość przygotowała Pani Urszula Kowalczyk i Pan Tomasz Ładziak.

On October 12, 2021 there was a special day for the students of our school. During the celebration of the National Education Day, fourth grade students handed the school's banner to the younger friends, and the first grades took a solemn oath. The youth also wished our teachers a lot of health, joy, perseverance in their work and success. Let us remember, quoting the words of Jan Kurczab, “There is one form of expressing liking to the teacher: Learning "Students from class 1ep Kacper Majewski and Grzegorz Mazurek performed in the artistic part.
The ceremony was prepared by Mrs. Urszula Kowalczyk and Mr Tomasz Ładziak. 

 Przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas pierwszych, Ślubowanie uczniów klas pierwszych

 

Ślubowanie klas I 2020 // First graders take an oath 2020

W poniedziałek 12 października 2020 r. przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. W uroczystej przysiędze zobowiązali się m.in.: do przestrzegania ustaleń Statutu Szkoły, dbania o pozytywny wizerunek szkoły, kształtowania w sobie cech które posiada patron naszej szkoły. Życzymy, by słowa złożonej przysięgi były drogowskazem w codziennym postępowaniu przez cały okres nauki. Apel z okazji ślubowania klas pierwszych przygotował Samorząd Uczniowski.

//

On Monday, October 12th 2020, Student Council organised an assemby during which first graders' representatives pledged allegiance to the Flag of our school.
In the solemn oath students  undertook to comply with the School Statute including: keeping school's high reputation, pursing goals and aspiring to values   embodied by our honourable Patron Prof.Stanisław Berger. We wish the words of the oath become a guidepost in everyday conduct through the whole period of your education.We would like to thank all those in attendance.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły

Przekazanie rot ślubowań pani dyrektor Urszuli Augustyniak.

 Ślubowanie klas I 2019 // First graders take an oath 2019

W dniu 14 X 2019 odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela. Uczniowie Ì klas złożyli ślubowanie, które przygotowali wraz z panem Tomaszem Ładziakiem. W części artystycznej uczestniczyli uczniowie klas 4f, 2h, 1ep, 3he i 3c. Za część artystyczną odpowiedzialne byly Monika Bieniek i Elżbieta Markowska - Sadowy.

//

On 14th October 2019 a meeting on the occasion of Teacher's Day took place in our school. Students from first classes took an oath, starting education in our school.. It was prepared by themselves and their teacher Mr Tomasz Ładziak. Students from classes 4f, 2h, 1ep, 3he and 3c participated in the artistic part. Ms Monika Bieniek and Elzbieta Markowska - Sadowy were responsible for the artistic part of the meeting.

 

 Ślubowanie klas I 2018 // First graders take an oath 2018

15 października 2018 w naszej szkole było bardzo uroczyście. Klasy pierwsze złożyły ślubowanie a z okazji Dnia Edukacji Narodowej młodzież naszej szkoły życzyła wszystkiego co najlepsze pracownikom szkoły.  Na zakończenie tej uroczystej akademii część artystyczną przygotowała klasa 4f z wychowawcą p. Krzysztofem Sołtanem.

 //

On October 15, 2018  the first classes solemnly swore an oath and due to the National Education Day  the youth of our school wished all the best to the school's employees. At the end of  ceremony, the artistic part was prepared by class 4f with the form teacher Mr. Krzysztof Sołtan.
 Ślubowanie klas I 2017 // First graders take an oath 2017

Więcej  informacji ..... // For more information .....           

W piątek 13 października 2017 roku odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela oraz ślubowanie uczniów klas1. Pani dyrektor Anna Chylińska złożyła życzenia zarówno nauczycielom jak i uczniom klas 1. W imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły przedstawiciele samorządu podziękowali pani Elżbiecie Sądel za długoletnią pracę w naszej szkole. Podczas uroczystości został oficjalnie zakończony projekt realizowany w ramach WIE :”Od trudnego sąsiedztwa po wspólna przyszłość.”, a najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody. Część artystyczną – muzyczny quiz przygotowali uczniowie klas 2 i 3.Po wyrównanej walce drużyn uczniów i nauczycieli wygrali nasi uczniowie. Obu drużynom gratulujemy znajomości utworów muzycznych.

 //

 On 13 th October, 2017 National Education Day assembly and first grade students ’oath  took place. Our headteacher Ms Anna Chylińska offered her good wishes  to teachers and students. On behalf of all students attending our school Students’ Council representatives thanked Ms Elżbieta Sądel for her engagement and work in our school for many years. During the ceremony the project “ From a difficult neighbourhood to a common future” was officially completed and the best participants received the rewards. Artistic part – a music quiz was prepared by students from second and third classes. After a neck and neck competition our students” team won. Congratulations to both teams on their musical knowledge.Ślubowanie klas I 2016 // First graders take an oath 2016

W dniu 14.10.2016 r odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela oraz ślubowanie klas I. Pani Dyrektor złożyła życzenia nauczycielom. Zostali zaproszeni nauczyciele emerytowani, którzy przepracowali w naszej szkole wiele lat.
Część artystyczną przygotowali uczniowie klas 2f, 4d, 4e, 4f,1h, 1d oraz samorząd szkolny. Klasy 4 przekazały poczet sztandarowy klasom 2.
Podczas uroczystości został oficjalnie zakończony projekt realizowany w ramach WIE: WIELOKULTUROWOŚĆ na MAJDAŃSKIEJ, a najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody.

//

On 14th October 2016 - National Education Day an assembly took place in our school. Our principal Ms Anna Chylińska wished all the teachers further motivation at work and satisfaction from the students` achievements, as well as, health and happiness. The retired teachers were also invited to the meeting.
During the event 4 graders handed over the school banner to their younger friends and 1st grade students swore an oath. After that students from classes 2f, 4d,4e,4f,1h,1d and Student`s Council presented an artistic show.
During the ceremony the project MULTICULTURE at MAJDAŃSKA was officially completed and the best participants received the rewards.

 
Ślubowanie klas I 2015 // First graders take an oath 2015

W dniu 14.10.2015 r odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela oraz ślubowanie klas I. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy 2d oraz samorząd szkolny. Klasy 4 przekazały poczet sztandarowy klasom 3. Pani Dyrektor złożyła życzenia nauczycielom. Zostali zaproszeni nauczyciele emerytowani, którzy przepracowali w naszej szkole wiele lat.

//

On 14th October 2015 due to the National Education Day an assembly took place in our school. During the event 4 graders handed over the school banner to their younger friends and 1st grade students swore an oath. After that students from class 2d and Student`s Council displayed an artistic show. Our principal Ms Anna Chylińska wished all the teachers further motivation work and satisfaction of the students` achievements, as well as, health and happiness. Retired teachers were also invited to the meeting.Ślubowanie klas I 2014 // First graders take an oath 2014

W dniu 14.10.2014 r. odbyło się ślubowanie klas I.

//

On the 14 of October 2014 a ceremonial oath was sworn by the firstgraders.Ślubowanie klas I 2013 // First graders take an oath 2013

W dniu 14.10.2013 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się w naszej szkole apel, podczas którego uczniowie klas czwartych przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom, a klasy pierwsze złożyły uroczyste ślubowanie. Zgromadzonym młodzież zaprezentowała część artystyczną, którą przygotowała pod opieką pani Krystyny Mazurek i pani Marii Szczygłów.

//

On the 14th of October 2013 due to the National Education Day an assembly took place in our school. During the event, fourth-graders handed over the school banner to their younger colleagues, and first-year pupils swore an oath. Afterwards, our youth, prepared by Ms Krystyna Mazurek and Maria Szczyglow, displayed an artistic show.Ślubowanie klas I 2012 // First graders take an oath 2012