2022-2014

Wielkanoc 2022 // Easter 2022

W dniu 8 kwietnia 2022 roku odbył się apel z okazji Świąt Wielkanocnych. Główną część apelu stanowiło przedstawienie pod tytułem „Pokój Zostawiam Wam”, które nawiązywało do Triduum  Paschalnego oraz do sytuacji obecnej na Ukrainie. Podczas programu artystycznego  śpiewał chór szkolny.  Apel został przygotowany przez uczniów naszej szkoły przy współpracy nauczycieli  Zespołu Języku Obcych oraz Samorządu Uczniowskiego. Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki  i wręczone nagrody XVIII edycji Szkolnego Konkursu Gastronomicznego. Pani Dyrektor Anna Chylińska  złożyła wszystkim życzenia świąteczne.

On April 8, 2022, an Easter assembly took place in our school. The main part was  a performance called "Peace I leave with you", which referred to the Paschal Triduum and the present situation in Ukraine. The school choir sang during the artistic part. The assembly was prepared by the students of our school in cooperation with the Foreign Language Teachers and the School Council. During the ceremony, the results and awards of the 18th edition of the Catering School Competition were announced. The head teacher Ms Anna Chylińska wished everyone a happy Easter.

 

Pokój Zostawiam Wam //  Peace I leave with you   (proszę kliknąć na napis)

Jeszua (proszę kliknąć na napis)

 

Wielkanoc 2018 // Easter 2018

 

"Zmartwychwstanę w Jezusie, ale muszę wpierw w Nim żyć"

Dzienniczek, nr 392

  //

 "I will be resurrected in Jesus but I must first live in Him"

Diary, nr 392

 

Wielkanoc dla pracowników naszej szkoły
Dnia 22 marca 2018 roku odbyło się spotkanie wielkanocne nauczycieli i innych pracowników naszej szkoły z Dyrekcją Szkoły. Z tej okazji nauczyciele z Komisji Przedmiotów Zawodowych i uczniowie przygotowali poczęstunek i okolicznościową dekorację pokoju  nauczycielskiego.

 //

Easter for employees of our school
On 22nd March an Easter meeting of teachers and other employees with Head teacher took place in our school. On this occasion, teachers of vocational subjects and students prepared refreshments and occasional decoration of the teachers' room. occasional decoration of the teachers' room.

 Wielkanoc 2017 // Easter 2017

Dnia 11 kwietnia 2017 r. odbył się w naszej szkole apel związany ze Świętami Wielkiej Nocy. Apel przygotowała młodzież z klas: 1e, 1f, 1h, 2f, 2de, 3f. Uczniowie przedstawili montaż słowno – muzyczny  dotyczący zwyczajów wielkanocnych. W czasie uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla uczniów, którzy wzięli udział w różnych konkursach zorganizowanych w Dniu Otwartym Szkoły. Apel został przygotowany przy współpracy nauczycieli: T. Ładziaka, A. Chalhoub, A. Rosłonek, M. Szczygłów.

//

On 11th April 2017 an Easter meeting took place in our school. It was prepared by students from classes 1e, 1f, 1h, 2f, 2de, 3f. Students gave a performance about Easter customs. During the ceremony students who took part in various competitions organized on the Open School Day received some awards. Our teachers Mr Tomasz Ładziak, Ms Anna Chalhoub, Anna Rosłonek and Maria Szczygłów helped the students in preparing the performance.

 Wielkanoc 2016 // Easter 2016

"Ufnie i nieprzerwanie
zanoszę błaganie:
W swe Święte Zmartwychwstanie
z mroków życia ku światłom swym podnieś nas,
Chryste Panie." (J. Ruffer)
// "Confidently and continously
I make supplication:
In his Holy Resurrection
from the darkness of life toward the lights,
- raise us Christ." (J. Ruffer)

 


Dnia 23 marca odbył się apel związany ze Świętami Wielkiej Nocy.

//

On 23rd March an Easter appeal took place in our school.

 
Wielkanoc 2015 // Easter 2015

Dnia 01kwietnia odbył się apel związany ze Świętami Wielkiej Nocy. Apel przygotowała młodzież z klasy IIg. Główną część uroczystości stanowiło przedstawienie pt. "Wielkanoc - święto zmartwychwstania". Scenariusz przedstawienia dotyczył zwyczajów związanych z przeżyciami Triduum Paschalnego. Apel został przygotowany przy współpracy nauczycieli: Anny Chalhoub, Anny Rosłonek, Jadwigi Szulc

//

On 1st April an assembly concerning Easter holiday took place in our school. It was prepared by students from class IIg. The performance "Easter - Christ`s Resurrection" constituted the main part of the assembly. The script concerned the celebrations of Paschal Triduum.
The assembly was prepared by Ms Anna Chalhoub,Ms Anna Rosłonek and Ms Jadwiga Szulc.
Wielkanoc 2014 // Easter 2014

 

W poniedziałek, 14-go kwietnia odbył się w naszej szkole apel związany ze Świętami Wielkiej Nocy. Apel poprowadzili uczniowie z Samorządu Szkolnego: Agnieszka Niemyjska z kl. 3h i Patryk Całun z kl 2a. Główną część stanowił program słowno - muzyczny, który przygotowała młodzież z klas: 1h, 1g, 1g1, 1g2, 2g, 3k1. Zawierał on treści dotyczące nie tylko Świąt Wielkanocnych, ale też krótką wzmiankę o papieżu Janie Pawle II, z uwagi na jego kanonizację, która ma się odbyć 27 kwietnia 2014 r. Apel został przygotowany przy współpracy nauczycieli: A. Rosłonek, J. Paszkiewicz, U. Kowalczyk. Na uwagę zasługują uczennice, które zaśpiewały kilka piosenek związanych z tematyką świąteczną. Dekorację do prezentowanych treści słowno - muzycznych stanowiły pisanki wykonane własnoręcznie przez uczniów naszej szkoły.

//

On Monday the 14th an appeal concerning Easter took place in our school. The event was conducted by pupils from Student’s council: Agnieszka Niemyjska from class 3h and Patryk Całun from class 2a. The main artistic part was prepared by youth from classes: 1h, 1g, 1g1, 1g2, 2g, 3k1. It consisted of not only Easter focused information, but also a short reference to John Paul II who will be canonized on the 27th of April. The appeal was prepared with a great help of our teachers: A. Rosłonek, J. Paszkiewicz, U. Kowalczyk. We should also acknowledge our pupils for singing Easter songs and preparing painted eggs decorations.