2023-2013

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 // End of school year 2022/2023

23 czerwca 2023 roku oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny oraz przywitaliśmy wakacje. W uroczystości wzięła udział dyrekcja, nauczyciele, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz uczniowie naszej szkoły. Apel przygotował Samorząd Szkolny pod opieką Pana Tomasza Ładziaka. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie z klas: 1ap, 1hp, 3ehp, 4hp oraz 4dp,których przygotowywały Pani Malwina Grzegorczyk oraz Pani Izabela Czyż. Było to przedstawienie pod tytułem”(Nie)doskonała lekcja języka angielskiego”. Została również wyświetlona prezentacja, w której  uczniowie naszej szkoły mogli przypomnieć sobie najfajniejsze chwile z życia klasy uwiecznione na zdjęciach. 
Weronika Skolimowska z klasy 4hp zaśpiewała piosenkę pt "Liczy się to co masz Ty”!  a Klaudia Dutkowska piosenkę pt. "Daj mi znać”. Wszyscy uczniowie występujący w części artystycznej zaśpiewali polską wersję piosenki "Solo” o szkole.
Pani Dyrektor Anna Chylińska wręczyła uczniom nagrody oraz dyplomy, podziękowała wszystkim za całoroczną pracę, życzyła też udanych i bezpiecznych wakacji. Uczniowie klas 3ap oraz 3cp BSIS otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Gratulujemy wszystkim uczniom wielu sukcesów i do zobaczenia  w nowym roku szkolnym!

On June 23, 2023, we officially ended the school year and welcomed the holidays. The ceremony was attended by the head teacher, teachers, head of the Parent Council and students of our school. The school assembly was prepared by the Student Council  with Mr. Tomasz Ładziak. The artistic part was prepared  by students from classes: 1ap, 1hp, 3ehp, 4hp and 4dp with Mrs. Malwina Grzegorczyk and Mrs. Izabela Czyż. It was a performance called "The (Im)Perfect English Lesson". A presentation was also shown, in which  students  from our school could remember the best moments from the life of their class.
Weronika Skolimowska from class 4 hp sang a song "Liczy się to co masz Ty"! and Klaudia Dutkowska the song "Daj mi znać". All students performing in the artistic part sang the Polish version of the song "Solo" about school. The head teacher  Anna Chylińska gave prizes and diplomas for the best students, thanked everyone for their work throughout the year and wished happy and safe holidays. Students of classes 3ap and 3cp BSIS received  graduation certificates. Congratulations to all students on many successes and see you in the new school year!

uczniowie podczas apelu na zakończenie roku szkolnegouczniowie podczas apelu na zakończenie roku szkolnegouczniowie podczas apelu na zakończenie roku szkolnegouczniowie podczas apelu na zakończenie roku szkolnegouczniowie podczas apelu na zakończenie roku szkolnegouczniowie podczas apelu na zakończenie roku szkolnegouczniowie podczas apelu na zakończenie roku szkolnegouczniowie podczas apelu na zakończenie roku szkolnegouczniowie podczas apelu na zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 // End of school year 2021/2022

Wakacje rozpoczęte. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 dla Technikum Gastronomiczno -Hotelarskiego już za nami.  W uroczystości wzięła udział dyrekcja, nauczyciele i uczniowie z klas 1-3 technikum. Gościem specjalnym była pochodząca z Litwy Dyrektor Mercure Warszawa Grand - Daiva Maciule, która opowiedziała historię swojej kariery zawodowej, jako motywację dla naszych przyszłych  absolwentów. Prowadzący podziękowali kadrze pedagogicznej oraz dyrekcji za kolejny wspólny rok. Teraz czas na odpoczynek oraz regenerację. Życzymy wszystkim aby wrócili pełni energii i ochoty na nowe wyzwania.

Holidays have  started. The closing ceremony of the school year 2021/2022 for the Catering  and Hospitality Technical School is behind us. The ceremony was attended by the school management, teachers and students from grades 1-3. The special guest was Ms Daiva Maciule, the Director of Mercure Warszawa Grand from Lithuania, who told the story of her professional career as a motivation for our future graduates. The hosts thanked the teaching staff and the management for another year together. Now it is time for rest  and recuperation . We wish everyone to come back full of energy and eagerness for new challenges!

apel z okazji zakończenia roku szkolnego

apel z okazji zakończenia roku szkolnego

apel z okazji zakończenia roku szkolnego

apel z okazji zakończenia roku szkolnego

apel z okazji zakończenia roku szkolnego

apel z okazji zakończenia roku szkolnego

apel z okazji zakończenia roku szkolnego

apel z okazji zakończenia roku szkolnego

 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021   //  End of school year 2020/2021

25 czerwca w naszej szkole miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego trzecich klas Branżowej Szkoły I Stopnia. Było to zarazem pożegnanie uczniów klasy 3a i 3cp z Majdańską. Podczas uroczystości przygotowanej  przez nauczycieli wychowania fizycznego uczniowie klas kończących podziękowali dyrekcji oraz nauczycielom za wspólnie spędzone lata, nastąpiło uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły oraz nagród dla uzdolnionych uczniów. Na koniec wyświetlona została prezentacja wykonana przez wychowawcę klasy 3 cp - Artura Więcierzewskiego, gdzie uczniowie mogli przypomnieć sobie najfajniejsze chwile z życia klasy uwiecznione na zdjęciach. 

On June 25th,  there was a solemn school year ending of third grade students  from vocational school. During the ceremony prepared by PE teachers, students from 3cp and 3a thanked the head teacher and teachers for the years they had spent together and received their graduation certificates. At the end, there was a presentation prepared by the form teacher of class 3cp Artur Wiecierzewski in which students could recall the best moments from the life of the class shown in the photos.

klasa 3cp

klasa3a

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 // End of school year 2019/2020

W dniu 26 czerwca 2020r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020 ze względu na stan epidemiczny i związane z tym ograniczenia, nie mogliśmy  zorganizować tradycyjnej uroczystej akademii dla całej społeczności szkolnej.

Kluczowe jest dla nas bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli. Uczniowie mieli wyznaczone określone godziny odbioru świadectw dla danej klasy.

Mijający rok był niezwykle trudny, szczególnie dla Was Drodzy Uczniowie. Musieliście zmierzyć się z nowym wyzwaniem uczenia się na odległość. Mozolnie wykonywaliście zadania polecone przez nauczycieli, zdobywaliście nowe umiejętności, z każdym miesiącem osiągając coraz lepsze efekty. I niewątpliwie sprostaliście temu zadaniu.

Znany filozof starożytny Sokrates powiedział: „Wypoczynek to największe z dóbr”. I dlatego na najbliższe miesiące lata życzę Wam udanego wypoczynku, poznawania nowych miejsc, czasu na dobrą książkę i uprawianie ulubionych dyscyplin sportowych. Proszę Was jednak, abyście robili to z rozsądkiem, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa, higieny  i troski o zdrowie.

Do zobaczenia we wrześniu,  już w nowym roku szkolnym

Dyrektor szkoły
Anna Chylińska

//

On June 26th, 2020 there was the end of school year 2019/2020 .Due to the epidemic situation and its restrictions, we could not organize a traditional solemn ceremony for the entire school community.

The safety of children and teachers is of key importance to us. Students had specific hours of receiving certificates for a given class.

This year has been extremely difficult, especially for you, Dear Students. You had to face the new challenge of distance learning. You had to do the tasks set by the teachers.You have gained new skills, getting better results every month. And you undoubtedly lived up to these expectations.

The well-known ancient philosopher Socrates said: "Rest is the greatest of goods." And that's why for the next months of summer I wish you a good holiday, meeting new places, time for a good book and practising your favourite sports. However, I am asking you to do it sensibly, remembering the principles of safety, hygiene and health care.

See you in September, already in the new school year

Head Teacher,
Anna Chylińska

zakończenie roku szkolnego

zakończenie roku szkolnegoZakończenie roku szkolnego 2018/2019 // End of school year 2018/2019

19 czerwca pożegnaliśmy rok szkolny 2018/19 i przywitaliśmy upragnione wakacje J Uroczystość przygotował Samorząd Szkolny pod opieką P. Tomasza Ładziaka a część artystyczną zaprezentowali uczniowie z klas: 1d, 1h, 2e, 3h, 3f, 2a pod opieką P. Jadwigi Stachurskiej, P. Izabeli Stoczkowskiej i P. Moniki Bieniek.

Na naszej uroczystości byli obecni przedstawiciele Auchan Retail Polska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców. Przedstawiciele Auchan Retail Polska, którzy objęli swoim patronatem klasy cukiernicze wręczyli wyróżniającym się uczniom BSIS cenne nagrody i upominki.

Pani Dyrektor Anna Chylińska wręczyła uczniom nagrody oraz dyplomy, podziękowała wszystkim za całoroczną pracę, życzyła też udanych i bezpiecznych wakacji. Szczególne podziękowania zostały skierowane dla Mateusza Kozłowskiego, ucz. kl.3D, laureata Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności oraz Angeliki Wiśnickiej, tegorocznej absolwentki naszej szkoły, laureatki ogólnopolskiego konkursu "Wzór osobowy godny naśladowania − uczniowskie biografie”. 

Uczniowie klas trzecich BSIS otrzymali świadectwa ukończenia nauki. Gratulujemy wszystkim uczniom wielu sukcesów i wyróżnień oraz życzymy wspaniałych, bezpiecznych wakacji JJJ

//

On 19th June, we said goodbye to the school year 2018/19 and we welcomed our dream holidaysJ.The ceremony was organized by School Council with their teacher Tomasz Ładziak. The artistic part was presented by students from the following classes: 1d, 1h, 2e, 3h, 3f, 2a with teachers Ms Jadwiga Stachurska, Ms Izabela Stoczkowska and Ms Monika Bieniek.

Our ceremony was attended by representatives of Auchan Retail Poland and the Head of Parents’ Council. Representatives of Auchan Retail Poland, who took over the patronage of the confectionary classes, handed out valuable prizes and gifts to the outstanding students from vocational school.

Our head teacher Anna Chylińska gave students awards and diplomas. She thanked everyone for the all-year work, and wished great and safe holidays. Special thanks went to Mateusz Kozłowski from class 3D,the laureate of the Food and Nutrition Knowledge Contest and Angelika Wiśnicka, this year's graduate of our school, the laureate of the national competition ”A role model - student biographies". Vocational school students received their graduation certificates.

Congratulations to all students on many achievements and distinctions and we wish you great, and safe holidays J

  

 

 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 // End of school year 2017/2018

22 czerwca oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny. Uroczystość przygotował Samorząd Szkolny pod opieką p.Tomasza Ładziaka, część artystyczną zaprezentowali uczniowie z klas: 1d, 2f, 3de, 3h, 3f, których przygotowywały p. Izabela Stoczkowska oraz p.Krystyna Mazurek.

Pani Dyrektor Anna Chylińska wręczyła uczniom nagrody oraz dyplomy, podziękowała wszystkim za całoroczną pracę, życzyła też udanych i bezpiecznych wakacji. Uczniowie klas trzecich BSIS otrzymali świadectwa ukończenia nauki.

//

On 22nd June we have ended the school year. The ceremony was organized by School Council with their teacher Mr Tomasz Ładziak and the artistic part was prepared by students from classes 1d, 2f, 3de, 3h and 3f with their teachers Ms Izabela Stoczkowska and Ms Krystyna Mazurek.

Our head teacher Ms Anna Chylińska gave prizes and diplomas for the best students. She was grateful for all year work and wished everybody nice and safe holidays. Graduates from vocational school got their certificates of finishing their education.

 

 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 // End of school year 2016/2017

Nareszcie wakacje!
23 czerwca 2017 r. uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny 2016/17. Apel prowadzili:Magda Cimochowska z klasy 2de i Hubert Nazarko z klasy 1f. Podczas uroczystości najlepsi uczniowie otrzymali nagrodę za wyniki w nauce, pracę w wolontariacie oraz inne osiągnięcia a uczniowie klas trzecich ZSZ otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Pani dyr. Anna Chylińska pogratulowała sukcesów oraz życzyła udanych i bezpiecznych wakacji. Również przewodnicząca Rady rodziców – pani Ewa Gapon życzyła dobrych wakacji i jeszcze lepszych wyników w przyszłym roku szkolnym.  

Uroczystość uświetniła część artystyczna: występ chóru szkolnego „Majdańskie słowiki” i Marty Bachty, taneczny układ w wykonaniu Zuzy Mataszek i Weroniki Gwóźdź wraz z Michałem Kawęckim, oraz kabaret przygotowany przez uczniów z klasy 2h. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Michał Kawęcki podziękował za cały rok pracy Dyrekcji ZSGH, przewodniczącej R.R. wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi. Kolegom i koleżankom życzył szczęśliwych wakacji.

//

Finally holidays!
On 23rd June we said goodbye to school year 2016/17. The meeting was led by Magda Cimochowska from class 2de and Hubert Nazarko from class 1f. During the ceremony the best students received a priza for their grades, volunteer work and other achievements. Third grade students from vocational school received their graduation certificates. Ms Anna Chylińska congratulated the students and wished happy and safe holidays. The head of Parents Council Ms Ewa Gapon wished good holidays and even better grades in the next school year.

During the ceremony there was a performance of the school choir "Majdan nightingales" and Marta Bachta sang a song. There was also a dance arrangement performed by Zuzanna Mataszek and Weronika Gwóźdź along with Michał Kawęcki from class 3f. The representative of Student Council Michał Kawęcki thanked the head teacher and the staff for the whole year and wished all his friends happy holidays.

 

 Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 // End of school year 2015/2016

Dnia 24.06.2016r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

//

On the 24th of the June 2016 school year ending celebrations took place in our school.

 
Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 // End of school year 2014/2015

Dnia 26.06.2015r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2014/2015.

//

On the 26th of the June 2015 school year ending celebrations took place in our school.

 

 

 Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 // End of school year 2013/2014

Dnia 27.06.2014r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2013/2014.

//

On the 27th of June the 2013/2014 school year ending celebrations took place in our school.

 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 // End of school year 2012/2013

Dnia 28.06. odbył się apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013. // On the 28th of June the assembly celebrating 2012/2013 school year end took place at our school.

Jak się nazywa - to nienazwane
to wciąż najważniejsze co przychodzi mimo (...)
to - że jeśli nie wiesz dokąd iść sama cię droga poprowadzi.

//

How do you call, that unnamed
that still most important thing (...)
which comes no matter what - even though you don't know whereto go it will lead you.

ks. J. Twardowski