Goście z Niemiec

Goście z Niemiec // Visitors from Germany

16 maja 2016r w Warszawie odbyło się seminarium w ramach współpracy Warszawa – Berlin dotyczące strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego. W ramach tego spotkania gościliśmy delegację z Niemiec Magdalenę Wiażewicz – Leopold Ullstein Schule Berlin i Ralfa Wiechert-Beyerhaus – Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin oraz przedstawicieli Biura Edukacji m.st. Warszawy Krystynę Kozak – Naczelnika Wydziału Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Międzynarodowych i Małgorzatę Mochtak. Goście zwiedzili szkołę, przede wszystkim pracownie, w których uczniowie kształcą swoje umiejętności zawodowe. Młodzież miała możliwość zaprezentowania się poprzez przygotowanie poczęstunku i obsługę konsumenta. Uczestnicy spotkania mieli okazję do wymiany doświadczeń dotyczących szkolnictwa zawodowego w Polsce i Niemczech.
Nauczyciele zawodu oraz uczniowie otrzymali podziękowania za prezentację szkoły i za ich umiejętności.
Jesteśmy dumni ze swojej młodzieży.

//

On 16th May 2016 in Warsaw, a seminar was held in cooperation Warsaw - Berlin, concerning the development of vocational education. We hosted a delegation from Germany - Magdalena Wiażewicz - Leopold Ullstein Schule Berlin and Ralf Wiechert - Beyerhaus - Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin and representatives of the Bureau of Education capital city Warsaw - Krystyna Kozak - Head of the Department of Teacher Training, as well as Educational, International Projects - Małgorzata Mochtak. The guests visited school, first of all workshop labs where students develop their professional skills. Our students had the opportunity to present themselves by preparing refreshments and customer service. Participants had the opportunity to exchange experience on vocational education in Poland and Germany. Vocational teachers and students received thanks for the school presentation. We are proud of our students.

W dniu 20.10.2005 roku w naszej szkole odbyła się wizyta studyjna dla grupy przedstawicieli branży hotelarskiej i Berlińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Celem tego spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie organizacji przedmiotowego kształcenia zasad w obydwu krajach. W spotkaniu udział wzięli dyrekcja szkoły, nauczyciele kierunkowych przedmiotów zawodowych i Nauczyciele języka niemieckiego w charakterze tłumaczy. Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie przesłał serdeczna podziękowanie uczniom klasy Ig i ich wychowawczyni za wspaniała aranżację przyjęcia zarówno od strony kulinarnej jak i za estetykę, stołów Sali.