SGGW

Współpraca z SGGW 2023/2024 // Cooperation with SGGW 2023/2024

Dnia 20 lutego klasy 5dp i 5hp, wzięły udział w spotkaniu z dr.Agatą Białecką-Dębek z SGGW. Zostały im przedstawione dwie prezentacje, o diecie wspomagającej pracę mózgu, o tym co powinni jeść, aby poprawić komfort snu i zwiększyć wyniki w nauce. Druga natomiast dotyczyła kierunków jakie mogą wybrać idąc na SGGW, m.in. są to dietetyka,  gastronomia i hotelarstwo oraz żywienie człowieka i ocena żywności. Uczniom została szeroko przedstawiona oferta SGGW, został poruszony temat praktyk, tych w Polsce i tych zagranicznych, nowocześnie urządzonych sal i laboratoriów.
On  February 20th , 2024 classes 5dp and 5hp, attended a meeting with Dr. Agata Białecka-Dębek from the Warsaw University of Life Sciences. They were given two presentations, one on brain-boosting diet, what they should eat to improve their sleep comfort and increase their academic performance. The second was about the courses they can choose when going to SGGW, including food technology and nutrition, catering and hospitality, and human nutrition and food evaluation. The offer of SGGW was widely presented to the students.The folowing subjects were discussed: traineeships, both in Poland and abroad, as well as modern classrooms and laboratories.

uczniowie podczas wykładu

 

Uczniowie klasy 3dp uczestniczyli w konferencji online pt. "Turystyka kulinarna na rzecz zrównoważonego rozwoju”. W dniu 19.10.2023 r. klasa 3dp pod opieką Pana Roberta Nicewicza w ramach zajęć z Pracowni gastronomicznej wysłuchała prelekcji Pani Prof. Ewy Czarnieckiej-Skubiny ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pt.: „Polska kuchnia regionalna i produkty regionalne współcześnie”. Należy nadmienić, że wykład zbiegł się w czasie z zajęciami, gdzie uczniowie wykonywali potrawy z kuchni regionalnych. Wystąpienie Pani Profesor uzupełniło wiedzę uczniów o nowe wiadomości. Wśród galerii zdjęć możemy zobaczyć potrawy wykonywane przez uczniów: Wiktorię Szczęsną i Aleksandra Szymczaka, którzy wykonali tradycyjne farszynki warmińsko- mazurskie oraz barszcz czerwony czysty. 

Students of the 3dp class participated in an online conference entitled. "Culinary tourism for sustainable development". On October 19th ,2023, the 3dp class under the supervision of Mr. Robert Nicewicz, as part of the classes of the Culinary Workshop  listened to a lecture by Ms. Prof. Ewa Czarniecka-Skubina from the Warsaw School of Life Sciences  entitled: "Polish regional cuisine and regional products today". It should be mentioned that the lecture coincided with classes, where students performed dishes from regional cuisines. Ms. Professor's speech supplemented the students' knowledge with new information. In the  photo gallery, we can see dishes made by students: Wiktoria Szczęsna and Aleksander Szymczak, who made traditional stuffed dishes of Warmia and Mazurian and pure red borscht.

slajdy z konferencji

uczniowie podczas konferencji

 

profesor podczas gali

 

14 września 2023r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 100-lecia urodzin prof. dr hab. dr h.c. Stanisława Bergera. Prof. Stanisław Berger jest twórcą nauki o żywieniu człowieka oraz inicjatorem powstania Wydziału Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego. Od 2011 roku Profesor jest naszym Patronem. Grupa uczniów z klasy 2dp i 2c pod opieką pani Beaty Pręgowskiej i Pani Teresy Rogali pomagała przy organizacji tej konferencji.
Uczniowie mieli okazję osobiście złożyć życzenia urodzinowe naszemu patronowi.

 

On September 14th 2023, the National Scientific Conference was held on the occasion of the 100th anniversary of the birth of Prof. Dr. h.c. Stanisław Berger.
Prof. Stanisław Berger is the founder of the science of human nutrition and the initiator of the Faculty of Human Nutrition . Since 2011, Professor  Berger has been our Patron.
A group of students from classes 2dp and 2c under the supervision of Ms Beata Pręgowska and Ms Teresa Rogala helped to organise this conference.
Our students had the opportunity to personally wish our Patron a happy birthday.

uczniowie skłądajacy życzenia profesorowi

uczniowie podczas uroczystości

profesor i goście z gali

 

Współpraca z SGGW 2022/2023 // Cooperation with SGGW 2022/2023

Dnia 13 stycznia 2023r. klasa 4dp z wychowawczynią w ramach zasad żywienia i podstaw gastronomii brała udział w warsztatach o mikrobiocie jelitowej prowadzonych przez przewodniczącego Koła Naukowego Żywieniowców SGGW. Uczniowie mieli szansę dowiedzieć się czym jest mikrobiom i jak dyspioza wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu, na co zwracać uwagę przy wyborze suplementów, czym jest żywność probiotyczna oraz na czym polega działanie psychobiotyczne.

On  January 13th, 2023, class 4dp with their class tutor, as part of the subject principles of nutrition and the basics of gastronomy, took part in a workshop on the intestinal microbiota led by the president of the Scientific Circle of Nutritionists at the Warsaw University of Life Sciences. The students had the opportunity to learn what the microbiome is and how dyspiosis affects the functioning of our organism,as well as what to look out for when choosing supplements and last but not the least what probiotic foods  and what psychobiotic effects are.

uczniowie podczas wykładu

 

Dnia 16 grudnia 2022r. klasa 4dp z wychowawczynią w ramach zasad żywienia i podstaw gastronomii brała udział w warsztatach prowadzonych przez studentki SGGW z Koła Naukowego Żywieniowców. Na pierwszej godzinie uczniowie uczestniczyli w lekcji "Jedz zdrowo - żyj zdrowo i kolorowo”. W ramach niej mogli dowiedzieć się jak prawidłowo zbilansować dietę oraz w jakich produktach występuje błonnik, który pełni ważną role w organizmie człowieka. Była to dla nich świetna okazja do powtórzenia materiału z poprzednich lat. W ramach drugiej godziny została poprowadzona lekcja pt. Zdrowe żywienie czy zaburzenie, na której szczególną uwagę poświęcono ortoreksji. Oprócz niej poruszono również tematy związane z zaburzeniami odżywiania takimi jak anoreksja i bulimia. Warsztaty "Zdrowe żywienie czy zaburzenie” zostały także przeprowadzone w klasie 4hp.

On 16th of  December 2022, class 4dp with their class teacher, as part of the principles of nutrition and the basics of gastronomy, took part in a workshop led by female students of the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) from the Scientific Circle of  Dietcians. During the first hour, the students participated in the lesson "Eat healthy - live healthily and colourfully". As part of the lesson, they were able to learn how to balance their diet properly and which products contained fibre, which plays an important role in the human body. It was a great opportunity for them to repeat material from previous years. As part of the second hour, a lesson was given on "Healthy eating or a disorder?” where special attention was given to orthorexia. In addition to this, topics related to eating disorders such as anorexia and bulimia were also covered. The workshop "Healthy eating or disorder" was also conducted in class 4hp.

studentki z sggw podczas zajęć z uczniami

 

Spotkanie z przedstawicielem SGGW
Klasy 4d i 4h  uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielem Wydziału Żywienia Człowieka SGGW. W czasie wykładu dr inż. Artur Głuchowski przybliżył ofertę kierunków studiów, zasady rekrutacji oraz przekazał kilka ciekawych informacji dotyczących kuchni molekularnej.

Meeting with a representative of the Warsaw University of Life Sciences
Classes 4d and 4h participated in a meeting with a representative of the Faculty of Human Nutrition of the Warsaw University of Life Sciences. During the lecture, Dr. Eng. Artur Głuchowski presented the offer of fields of study, recruitment rules and provided some interesting information about molecular gastronomy.

 

07.11.2022r. w ramach współpracy naszej szkoły z SGGW kl. 4dp wraz z wychowawczynią uczestniczyła w konferencji popularno-naukowej "Czas na gęsinę”. Omówiono na niej m.in. takie tematy jak: „Gęsina w świetle aktualnej sytuacji na rynku drobiarskim" oraz „Sezonowe wykorzystanie gęsiny w ofercie gastronomicznej". W ramach zaproszenia klasa miała również okazję wziąć udział w bankiecie na którym uczniowie mogli spróbować przeróżnych potraw w których królowała gęsina.

On November 7th 2022, as part of the cooperation between our school and the Warsaw University of Life Sciences (SGGW), class 4dp and its form teacher participated in the popular science conference "Time for goose meat". Topics discussed at the conference included: "Goose meat in light of the current situation on the poultry market" and "Seasonal use of goose meat in the gastronomic offer". As part of the invitation, the class also had the opportunity to attend a banquet at which the students could sample various dishes in which goose meat reigned supreme.

 klasa 4dp przed głównym wejściem na SGGW

klasa 4dp przed  wejściem do Auli Kryształowej , klasa 4dp siedzi na sali konferencyjnej

 

Współpraca z SGGW 2021/2022  //  Cooperation with SGGW 2021/2022

24 marca uczniowie klas 4d,4d i 4h uczestniczyli w spotkaniu on-line z przedstawicielem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dr inż. Artur Głuchowski poprowadził krótki wykład dotyczący kuchni molekularnej, a następnie przedstawił ofertę edukacyjną Wydziału Żywienia Człowieka. Mówił o kierunkach studiów, warunkach rekrutacji oraz możliwościach jakie daje  uczelnia.

On March 24, students from classes 4d, 4e and 4h participated in an on-line meeting with a representative of the Warsaw University of Life Sciences.  Artur Głuchowski, Ph.D  gave a short lecture on molecular gastronomy and then presented the educational offer of the Faculty of Human Nutrition. He talked about the fields of study, recruitment conditions and the possibilities offered by the university.

 slajd przedstawiający prowadzącego i plan prelekcji, slajd przedstawiający tematykę pierwszej części wykładu

slajd przedstawiający kierunki studiów na Wydziale Żywienia Człowieka, slajd przedstawiający wejście do budynku Wydziału Żywienia Człowieka

 

Współpraca z SGGW 2020/2021  //  Cooperation with SGGW 2020/2021

Warsztaty z Kołem Naukowym Żywieniowców SGGW

15 kwietnia uczniowie klasy 2ep mieli okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez Koło Naukowe Żywieniowców SGGW. W czasie spotkania poruszone zostały tematy związane ze skalą marnowania żywności i możliwością zagospodarowania domowych odpadów w idei zero waste. Jest to ważny temat, ponieważ w Polsce rocznie marnuje się aż 9mln ton jedzenia, z czego 42% stanowi jedzeni wyrzucane w gospodarstwach domowych. Uczniowie zapoznali się też z założeniami diety planetarnej  i zasadami znakowania żywności terminem minimalnej trwałości oraz terminem przydatności do spożycia. W ramach warsztatów wypełnili ankiety, które pozwoliły ocenić ilość przyswojonych informacji i zostaną wykorzystane do publikacji naukowych Koła Naukowego Żywieniowców SGGW.

Workshops with Nutrition Science Club  at the Warsaw University of Life Sciences

On 15 April the students of class 2ep had the opportunity to participate in workshops conducted by the Nutrition Science Club  at the Warsaw University of Life Sciences. During the meeting, issues related to the scale of food waste and the possibility of managing household waste in the zero waste concept were raised. This is an important issue  because in Poland as much as 9 million tonnes of food are wasted annually, 42% of which is food thrown away in our households. The students also learned about the planetary diet and the principles of labelling food with a minimum durability date and a best-before date. As part of the workshop, they completed questionnaires which made it possible to assess the amount of information they had learnt and which will be used for scientific publications of the  Nutrition Science Club  at the Warsaw University of Life Sciences.

 Slajd tytułowy prezentacji, przedstawia tematykę i prelegentów. Slajd przedstawiający informację, że z powodu wyrzucania żywności rocznie do atmosfery trafia 3,3mld CO2, marnuje się 250bln litrów wody, a 40% plastiku dostającego się do środowiska pochodzi z opakowań konsumpcyjnych.

  

Współpraca z SGGW 2019/2020 // Cooperation with SGGW 2019/2020

Konferencja Żywieniowa “Fakty I Fikcje w Żywieniu Człowieka”
15 listopada 2019r uczniowie klasy 1ep pod opieką p. Moniki Różyckiej uczestniczyli w Konferencji Żywieniowej  “Fakty I Fikcje w Żywieniu Człowieka”. Wykłady odbywały się na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ramach konferencji odbyły się dwa wykłady: „Diety odchudzające – historia i teraźniejszość” oraz „Superfoods- nowe trendy czy stare prawdy żywieniowe?”. W czasie spotkania uczniowie mieli możliwość usłyszeć o najnowszych doniesieniach ze świata nauki oraz zapoznać się najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi żywienia człowieka.

//

Nutrition Conference "Facts and Fictions in Human Nutrition"
On 15th November, 2019, students from 1ep class with their teacher Monika Różycka, participated in the Nutrition Conference "Facts and Fictions in Human Nutrition". Lectures were held at the Warsaw University of Life Sciences. As part of the conference, there were two lectures: "Slimming diets - history and present" and "Superfoods – a new trend or old food truth?". During the meeting, students had the opportunity to get to know about the latest news from the world of science and learn about the most important issues related to human nutrition.

 Współpraca z SGGW 2018/2019 // Cooperation with SGGW 2018/2019

Dnia 26.10.2018r. uczniowie klasy 1f pod opieką p. M. Różyckiej uczestniczyli w konferencji naukowej "Fakty i fikcje w żywieniu człowieka”. Zagadnienia poruszane przez osoby prowadzące przemówienia pomogły zapoznać się młodzieży z dobroczynnym działaniem herbaty oraz negatywnym wpływem spożywania alkoholu na organizm człowieka.

//

On October 26, 2018 students from class 1f with the teacher M. Różycka participated in the scientific conference "Facts and fictions in human nutrition". Issues raised by the speakers led the youth to learn about the beneficial effects of tea and the negative impact of alcohol consumption on the human body.

 

Dnia 6 października 2018r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się uroczystość Jubileuszowa dwóch wybitnych profesorów, mających ogromne zasługi dla Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Nasz patron Profesor Stanisław Berger i założyciel wydziału obchodził jubileusz 95. urodzin. Razem z profesorem jubileusz 90- lecia urodzin obchodziła pani Profesor Teresa Pałaszewska-Reindl. Jubileusz był doskonałą okazją do podziękowania znamienitym Profesorom za wkład w rozwój wydziału, wykształcenie setek absolwentów. W imieniu naszej społeczności szkolnej życzenia i listy gratulacyjne Jubilatom złożyły Panie dyrektorki Anna Chylińska i Urszula Augustyniak. Osiągnięcia i dokonania Pana Profesora Stanisława Bergera uprawniają nas do nieskrywanej dumy i satysfakcji z tego, że jat Pan naszym patronem.

//

On October 6, 2018. at the Warsaw University of Life Sciences there was a jubilee ceremony of two eminent professors who had great merits for the Faculty of Sciences on Human Nutrition and Consumption. Our patron professor Stanisław Berger and founder of the department celebrated the 95th birthday anniversary. Together with the professor, the 90th birthday anniversary was celebrated by professor Teresa Pałaszewska-Reindl. The Jubilee was an excellent opportunity to thank the eminent professors for their contribution to the development of the faculty, and to the education of hundreds of graduates. On behalf of our school community, the greetings and congratulation letters were presented by the head teachers Ms Anna Chylińska and Urszula Augustyniak. The achievements and achievements of Mr Stanisław Berger entitle us to undisguised pride and satisfaction from the fact that the professor is our patron.

 Współpraca z SGGW 2017/2018 // Cooperation with SGGW 2017/2018

9 września 2017r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 40 – lecia istnienia Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.
Część oficjalną poprzedziła konferencja naukowa pt. „Żywienie człowieka w 200-letniej tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”.
Podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału wystąpienia mieli JM Rektor SGGW, zaproszeni goście, absolwenci oraz najważniejsza osoba dla wydziału profesor Stanisław Berger.
Profesor Stanisław Berger przypomniał historię założenia pierwszego w Polsce wydziału zajmującego się żywieniem człowieka, opowiedział w sposób dowcipny o swoich początkach kariery zawodowej.
Obchody 40 – lecia wydziału zbiegły się z urodzinami Profesora Stanisława Bergera. Wszyscy zebrani goście życzyli jubilatowi 200 lat. Jesteśmy dumni, że patronem naszych dwóch szkół jest profesor Stanisław Berger. Jest dla nas mentorem i wzorcem do naśladowania.
Panie dyrektor Anna Chylińska i  wicedyrektor  Urszula Augustyniak  przekazały Pani dziekan prof. dr hab. Krystynie Gutkowskiej list gratulacyjny od naszej społeczności szkolnej. Za długoletnią współpracę oraz przyjazne relacje szkoła otrzymała od Pani Dziekan podziękowanie.

 //

On 9th September 2017 in the Warsaw University of Life Sciences was held a solemn celebration of the 40th anniversary of the Faculty of Human Nutrition and Consumption.
The official part was preceded by a scientific conference " Man nutrition in 200 years tradition of Warsaw University of Life Science".
The rector of Warsaw University of Life Sciences, guests, graduates and the most important person of the department, profesor Stanisław Berger took part in the solemn meeting of the Faculty Council.
Profesor Berger recalled the history of the foundation of the first nutrition department in Poland. He was talking about his early career with a big sense of humour.
Celebration of the 40th anniversary of the faculty coincided with profesor's birthday. Guests wished him 200 year jubillee. We are proud that the patron of our two schools is profesor Stanisław Berger. He is a mentor who we want to follow. Our head teacher Ms Anna Chylińska and deputy head teacher Ms Urszula Augustyniak handed over to the dean, profesor dr hab Krystyna Gutkowska a letter of congratulations from our school community. The dean was grateful for long term cooperation and friendly relations between our schools. 

 Współpraca z SGGW 2016/2017 // Cooperation with SGGW 2016/2017

Dnia 21 października uczniowie klas 2f, 3d, 3ca i 4d wraz z Panią Izabelą Stoczkowską uczestniczyli w Konferencji Dyskusyjnej z cyklu Fakty i Fikcje w Żywieniu Człowieka na temat "Bakterie przewodu pokarmowego - korzyści i zagrożenia". Konferencja odbyła się w Auli Kryształowej na terenie Kampusu SGGW. Uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zasad żywienia o tematy związane ze specyfiką świata bakterii przewodu pokarmowego oraz roślinne i zwierzęce produkty fermentacji. W trakcie konferencji młodzież spotkała patrona szkoły profesora Stanisława Bergera, z którym miała możliwość chwilę porozmawiać.

//

On 21st October 2016 students from class 2f, 3d, 4d, 3ca together with Ms Izabela Stoczkowska participated in the conference - Facts and Fiction in Human Nutrition on "The bacteria of the gastrointestinal tract - benefits and risks". The conference was held in Crystal Hall on Campus of University of Social Life. Students could broaden their knowledge of the principles of nutrition on topics related to the specifics of the world of bacteria of the gastriintestinal tract and plant and animal products of fermentation. During the conference students met the patron of our school professor Stanisław Berger. They had the opportunity to talk with him. Współpraca z SGGW 2015/2016 // Cooperation with SGGW 2015/2016

06 listopada grupa uczniów z klasy 2 D i 3 D, pod opieką nauczyciela Artura Więcierzewskiego wybrała się na SGGW na konferencję dyskusyjną z cyklu „Fakty i fikcje w żywieniu człowieka”. Tematem konferencji : Dieta bezglutenowa – fakty i mity. Patronem honorowym tej konferencji był patron naszej szkoły Stanisław Berger.

//

On 6th November 2015 students from classes 2d and 3d with their teacher Mr Artur Więcierzewski took part in a conference about human nutrition at the Warsaw University of Life Sciences. The topic was "Gluten free diet - facts and myths". The honorary patron of the conference was patron of our school professor Stanisław Berger.

  Współpraca z SGGW 2014/2015 // Cooperation with SGGW 2014/2015

04 grudnia 2014 roku wzięliśmy udział w Spotkaniu Jubileuszowym Wszechnicy Żywieniowej, która obchodziła w tym roku 20 lat.
Wszechnica Żywieniowa na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW jest jedną z form upowszechniania wiedzy o prawidłowym żywieniu człowieka, a jej geneza sięga 1994 roku. Wykłady Wszechnicy mają charakter popularnonaukowy i odbywają się co miesiąc podczas roku akademickiego (9-10 rocznie, łącznie 185 Tematyka wykładów jest zróżnicowana, przede wszystkim dostosowana do aktualnych problemów związanych z żywieniem człowieka zdrowego i chorego, jak również do zainteresowań słuchaczy. Uwzględnia także problemy żywieniowe polskiego społeczeństwa lub wybranych grup społecznych. Między innymi omawiane są zagadnienia z zakresu: podstawowych wiadomości o żywieniu człowieka, fizjologii i dietetyki, technologii gastronomicznej, towaroznawstwa, ochrony konsumenta, ekologii. Podejmowane są przy tym tematy trudne i kontrowersyjne, takie jak np. diety wegetariańskie czy żywność modyfikowana genetycznie.
Spotkanie było bardzo uroczyste- spotkanie otworzyła Dziekan Wydziału prof. dr hab. Krystyna Gutkowska. Uroczystości zaszczycił JM Rektora SGGW. Historię Wszechnicy przedstawiła P Hanna Wysocka. Wykład „O smakowaniu słów” – wygłosił prof. dr hab. Jerzy Bralczyk z Instytutu Dziennikarstwa UW.

//

On the 4th of December we took part in a jubille meeting of Wszechnica Żywieniowa, which was celebrating its twentieth anniversary. Wszechnica Żywieniowa on the Wydzial Nauk o Żywieniu I Konsumpcji is one of the form of popularizing knowledge about human nourishment since its establishment in 1994. Lectures in Wszechnica are scientific and take place every month during academic year. From 9-10 take place yearly most of them with heterogenous topics adjusted to the listener’s interest. It is also concerned with some nourishment oriented issues of the Polish society including some of social groups. Some topics include: basic knowledge of food and nourishment, diets, cooking technologies, consumer protection and ecology. Difficult and controversial subjects are discussed thoroughly for example: vegan diets or genetically modified food (GMO).
The meeting was elevated by the opening from the Dean of Nourishment Faculty prof. Krystyna Gutkowska. Other VIPs were Warsaw School of Life Science’s Rector. A lecture was given from prof. Jerzy Bralczy of Instytut Dziennikarstwa UW.

  Współpraca z SGGW 2013/2014 // Cooperation with SGGW 2013/2014

Juwenalia na Ursynowie
17 maja uczniowie klasy IIg1 poczuli się jak studenci SGGW. Zasiedli w auli. Uczestniczyli w zajęciach specjalnie przygotowanych dla nich przez pracowników naukowych uczelni. W pracowni analizy sensorycznej uczyli się, jak za pomocą zmysłów oceniać żywność. Szczególnie spodobała im się kruchość chipsów. Rozpoznawali zapachy różnych produktów żywnościowych. Z ćwiczeniem tym poradzili sobie celująco. W laboratorium technologii i hali półtechniki Zakładu Technologii Mięsa zapoznali się z działaniem aparatów do oceny mięsa oraz prześledzili technologię produkcji różnych wyrobów wędliniarskich. Zdradzono im tajniki wędzenia wędlin. Wizyta w Katedrze Szczegółowej Hodowli Bydła utwierdziła ich w przekonaniu, że picie mleka służy zdrowiu.
Z ofertą edukacyjną SGGW zapoznali się odwiedzając stoiska poszczególnych wydziałów i biorąc udział w konkursach organizowanych przez studentów.

//

The university students’ festival
On the 17th of May pupils of class IIg1had an opportunity to feel like SGGW students. They could sit in a lecture theatre and participate in classes specially prepared for them by schools’ employees. In a sensory analysis laboratory they could learn how to assess food quality by using their senses only. Examining crispness of potato crisps seemed to be the most popular task. Another one i.e. distinguishing smells of food products was also very popular. Both exercises were perfectly passed by our pupils. In a research unit of meat processing our pupils followed and learnt stages of cold cooked meat production. Many secrets of meat smoking were also given away. The visit in department of detailed cattle breeding confirmed a common belief of positive effect of milk on our health.
Our pupils got acquainted with the SGGW educational offers by touring the school departments and participating in various competitions prepared for them.

Rendez-vous w SGGW
14 lutego 2013 r klasa 1G1 uczestniczyła w corocznym spotkaniu organizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Spotkanie odbyło się w najbardziej reprezentacyjnej sali uczelni w Auli Kryształowej na terenie zabytkowej części kampusu.
W programie był bardzo interesujący wykład na temat wirusów, spotkanie z prorektorem ds. dydaktyki prof. dr hab. Bogdanem Klepackim oraz zwiedzanie Wydziału Biologii i Rolnictwa.
Uczniami opiekowały się p. profesor Anna Obrycka i Elżbieta Kloss.

//

Rendez-vous in SGGW
On the 14th of February 2013 class 1G1 participated in an annual meeting organized for secondary school pupils by “ Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego.” The meeting took place in the most representative room in school i.e. Crystal lecture theatre, placed in the historic part of the campus.
The meeting program was very interesting and included: lecture about viruses, meeting with pro-vice chancellor of didactics prof. dr hab. Bogdan Klepacki and tour around biology and agriculture departments.
Ms Anna Obrycka and Ms Elżbieta Kloss coordinated the trip.Współpraca z SGGW 2012/2013 // Cooperation with SGGW 2012/2013

Dnia 26 października 2012r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Hanny Maj wzięli udział w XX Konferencji Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. Co roku odbywa się taka konferencja pt. „Fakty i fikcje w żywieniu człowieka". Tematem tegorocznej konferencji było - Czy warto czytać informacje na opakowaniach produktów spożywczych.
Referaty wygłosiła Dr Beata Przygoda oraz Dr Anna Kołłajtis-Dołowa. Potem głos zabrał nasz patron Profesor Stanisław Berger. Dyskusja była bardzo interesująca, nasi uczniowe wynieśli wiele z niej interesujących wiadomości.

//

On the 26th of October 2012 our pupils under supervision of Ms Hanna Maj, participated in XX Polish Society of Nutrition Science conference.
Over the years, the conference had been touching upon the same subject, that is "Facts and fiction in human nutrition".This year's topic, on the other hand, was different: "Is it worth reading nutrition information placed at the back of the products' packaging."
The reports were presented by Dr Beata przygoda nad Dr Anna Kołłajtis-Dołowa. After that, our patron Stanislaw Berger spoke.
The discussion was very interesting. Our pupils gained a lot ofuseful and interesting information.Współpraca z SGGW 2011/2012 // Cooperation with SGGW 2011/2012

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła nawiązała współpracę z Wydziałem Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Od tego czasu uczniowie ZSGH uczestniczą w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów SGGW.


W dniach 18-19 maja 2012r. odbyły się dni SGGW w kampusie akademickim na Ursynowie. Uczelnia przedstawiała kierunki i ofertę wydziałów. Patronem Dni SGGW był zaprzyjaźniony z naszą szkołą Wydział Nauk o Żywieniu i Konsumpcji.
Uczniowie z klasy 2g oraz tegoroczni maturzyści mogli zapozanać się z ofertą uczelni.
W ramach wycieczki młodzież obejrzała na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Laboratorium chromatografii i Laboratorium Oceny Sensorycznej, oraz na Wydziale Rolnictwa i Biologii, Laboratorium Agronomii. Zwiedzanie pomieszczeń połączone było z krótkimi wykładami wprowadzającymi oraz z instruktarzem obsługi urządzeń i sprzętu laboratoryjnego. W pomieszczeniach oceny sensorycznej młodzież samodzielnie porównywała próbki różnych odmian cząbru.
Ponadto w parku przy rektoracie można było uczestniczyć w kosultacjach dietetycznych, badaniu wysiłku fizycznego, zobaczyć wystawy liczne związane z widziałami uczelni.
19 maja w sobotę w Auli Kryształowej odbył się przedpremierowy pokaz filmu pt. "Stanisław Berger-trudna droga". Film biograficzny o profesorze S. Bergerze opowiadał o jego losach od urodzenia do czasów pracy naukowej.

W ramach projektu "Otwarte laboratoria SGGW", grupa młodzieży z klas pierwszych i grugich pod opieką nauczyciela biologii Haliny Litwiniuk-Gierwatowskiej, wzięła udział w zajęciach "Elementy diagnostyki dr-jów ważnych w technologii żywnosci" w Instytucie Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Jakości Żywności.
Zajęcia prowadziła dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk.
- W pierwszej części zajęć omówiła grzyby pleśniowe najczęściej występujące na żywności posługując się wyhodowanymi koloniami pleśni. Następnie uczniowie oglądali pod mikroskopami gotowe preparaty pleśni oraz w kolejnym etapie samodzielnie wykonali preparaty z wyhodowanej na brzeczce płynnej kolonii drożdży.
- Druga część zajęć poświęcona była bakteriom chorobotwórczym, fermentacyjnym, występującym w kwaszonkach. Uczniowie wykonali oznaczenia biochemiczne przygotowanych hodowli bakterii - gramowość i zdolność do wytwarzania enzymów katalazy i ureazy.


Dnia 21.03.2012r. grupa uczniów z kla I-szych i II pod opieką Pani Haliny Litwiniuk-Gierwatowskiej wzięła udział w zajęciach na SGGW pt. "Świat DNA i RNA" w katedrze Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin.
Zajęcia poprowadził Pan mgr inż. Marcin Olszak, rozpoczął wykładem nt. roślin GMO, produkcji in vitro a następnie w specjalnym labolatorium uczniowie uzyskiwali sterylne rośliny ogórka metodą indukcji tkanki kalusowej.

Uczniowie z klas II i I Technikum pod opieką p. profesor Hanny Maj wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych na temat właściwości białek. Zajęcia odbyły się w Katedrze Biochemii Wydziału Biologii SGGW w ramach projektu „Otwarte laboratoria dla licealistów”.
Na zajęciach uczniowie naszej szkoły wykonywali samodzielnie proste doświadczenia wykrywające białka i barwniki roślinne. Ćwiczenia bardzo poszerzyły wiedzę uczniów i w przyszłości mogą zaowocować studiowaniem na SGGW.

Dnia 04 listopada uczniowie wraz z p. Hanną Maj zostali zaproszeni na

XIX Konferencję Dyskusyjną z cyklu

Fakty I Fikcje w Żywieniu Człowieka

pt. „Czy nasze dzieci wiedzą co jedzą?"


Honorowym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych,
które było organizatorem konferencji jest nasz patron p. prof. Stanisław Berger.

Profesor brał czynny udział w konferecji, a referaty wygłosili pracownicy naukowi
Wydziału Nauk o Żywieniu i Instytutu Żywienia i Żywności
pani dr Jadwiga Hamulka i dr Marta Tomaszewska – Pielacha.

Uczniowie byli żywo zainteresowani omawianymi tematami.

Dnia 26 października byliśmy na spotkaniu Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Wykład nosił tytuł „Żywienie, a płodność”.

W nowym roku szkolnym odnowiliśmy współpracę ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.
Nasi uczniowie pod opieką p. Hanny Maj wzięli udział w prelekcjach Wszechnicy Żywieniowej.

19 października byliśmy na prelekcji pt. „Diety wysokobiałowe w odchudzaniu”.
Odczyt wygłosili pan dr inż. Jacek Bujko i dr. inż. Lucyna Kozłowska.

Wykłady były bardzo interesujące, bo ich temat dotyczył wielu młodych ludzi odchudzających się za pomocą diety Dukana.

  

Dnia 06.06.2011r. uczniowie z klas I K1 i III K1 pod opieką Pani Agnieszki Hryczuk uczestniczyli w szkoleniu na SGGW.
Wzięli udział w wykładzie „PQS – nowa jakość wieprzowiny”.
Omówione w nim zostały m.in. idea systemu PQS, wymogi hodowli i transportu, cechy użytkowe mięsa.

Dnia 02.06.2011r. uczniowie klasy I k1,II k1, III k i III k1 pod opieką p. Agnieszki Hryczuk i p. Hanny Maj wzięli udział po raz pierwszy w "warsztatach naukowych" na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.
Byliśmy zaproszeni do Katedry Dietetyki na spotkanie z kołem naukowym studentów. Warsztaty dotyczyły „Wpływu żywienia na stan włosów i paznokci”.
Uczniowie najpierw wysłuchali wykładu, a następnie sami wykonali potrawy, które miały poprawić kondycję włosów i paznokci. Grupa zwiedziła również Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW oraz kampus SGGW .