2019-2013

Targi edukacyjne 2019 // Educational fair 2019

ZSGH na Targach Edukacyjnych „PERSPEKTYWY”, Pałac Kultury I Nauki w Warszawie

W dniach 5-9 marca 2019 r. odbyła się kolejna edycja Targów Edukacyjnych „PERSPEKTYWY”. Stołeczne szkoły ponadgimnazjalne prezentowały swoją ofertę uczniom ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych z Warszawy i okolic. 

Na naszym stoisku goście dostawali  informację o nauce w ZSGH, byli też częstowani ciastkami  i pieczywem dostarczonym przez firmy z nami współpracujące (Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską oraz Auchan) oraz pysznymi napojami, robionymi na bieżąco przez uczniów – koktajlem owocowym oraz lemoniadą.

Mamy nadzieję, że wielu uczniów, którzy wizytowali nasze stoisko, będzie w przyszłym roku chciało zacząć naukę właśnie w naszej szkole.

//

Catering and Hospitality School at  "Perspektywy" Education Fair, Palace of Culture and Science in Warsaw

On 5-9 March 2019, the next edition of the "PERSPEKTYWY" Education Fair was held. The metropolitan secondary schools presented their offer to students of the last grades of middle schools and primary schools from Warsaw and surroundings.

Visitors were informed in our stand about education at our school. They were also treated with cookies and bread delivered by cooperating companies (Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarską and Auchan) and delicious drinks prepared by students on an ongoing basis - fruit cocktail and lemonade.

We hope that many students who visited our stand will start learning at our school next year.

 

 Targi edukacyjne 2018 // Educational fair 2018

Salon Edukacyjny „Perspektywy” 2018 
Nasza szkoła zaprezentowała się na targach edukacyjnych, jakie corocznie odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki. Od 22 do 24 lutego na naszym stoisku informowaliśmy gimnazjalistów o kierunkach nauczania w ZSGH oraz zachęcaliśmy ich do podjęcia nauki u nas. Uczniowie klas gastronomicznych i hotelarskich częstowali zwiedzających chrupkami z gorącą czekoladą z fontanny oraz zimnymi, owocowymi sorbetami, robionymi nieustannie na stoisku.

Obok wystawione zostały dwa punkty informacyjne naszych sponsorów:

  • Auchan, które ma patronat nad tegoroczną pierwszą klasą cukierniczą oraz obejmie patronatem przyszłoroczną pierwszą klasę piekarską
  • Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej, która będzie patronować przyszłorocznej pierwszej klasie  cukierniczej.

Stoisko ZSGH odwiedziło ponad tysiąc gości: gimnazjalistów, rodziców, nauczycieli.

 //

Education Saloon "Perspektywy" 2018
Our school presented itself at the educational fairs that are held every year at the Palace of Culture and Science. From 22nd February to 24th February we informed middle school students about the education in our school and we encouraged them to study with us. Students of catering and hospitality classes served visitors with crisps and hot chocolate and cold fruit sorbets.

There were two information stands of our sponsors:

  • Auchan who has patronage over the first year's confectionery class and will be the patron of next year's first baking class
  • Spółdzielnia Piekarsko - Ciastkarska which will be the patron of next year's confectionery class

The stand of ZSGH was visited by thousands of guests: middle school students, parents and teachers.
Targi edukacyjne 2017 // Educational fair 2017

W dniach 9, 10, 11 marca 2017 roku, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się Targi edukacyjne „Perspektywy”. Jak co roku organizacją naszego stoiska zajmowali się: p. Anna Zubrycka-Pacholik, p. Teresa Rogala, i p. Stanisław Pawelec. Głównym mottem naszego stoiska w tym roku było „70-lecie szkoły–byliśmy, jesteśmy, będziemy”. Wśród wielu warszawskich szkół ponadgimnazjalnych swoją ofertę prezentowali uczniowie i nauczyciele naszej placówki wyróżniając się zachowaniem, znajomością tematu i zaangażowaniem (wszystkim serdecznie dziękujemy). Odwiedzający gimnazjaliści otrzymali od uczniów wyczerpujące informacje na temat szkoły oraz częstowani byli własnoręcznie wypieczonymi ciasteczkami oraz koktajlami owocowymi i warzywnymi na bazie maślanki.

//

On 9, 10, 11th March 2017 Education Fair "Perspektywy" was held in the Palace of Culture and Science. As every year Ms A. Zubrycka-Pacholik, Ms T. Rogala and Mr S. Pawelec organized our stand. The main motto of our stand this year was "70th anniversary of our school - we were, we are and we will be". Among many schools in Warsaw, students and teachers of our school presented their offer. (Thank you very much) Visitors from low secondary school received comprehensive information about our school and were treated with cookies and fruit and vegetable cocktails with buttermilk, prepared by themselves.

 
Targi edukacyjne 2016 // Educational fair 2016

Na targach „Perspektywy” odbył się konkurs dla kandydatów na uczniów.
Dnia 31.03 2016 r. Dyrektor szkoły p. Anna Chylińska dokonała losowania laureatów konkursu, których zapraszamy do odbioru nagród w Dzień otwarty szkoły, dn. 07.04.br. o godz. 17:30

1. miejsce - kurs baristyczny 1.0 - Patrycja Godlewska
2. miejsce - tort - Jan Pasik
3. miejsce – pizza - Przemek Sulej

Laureatom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym dołączą oni do grona uczniów naszej szkoły.

//

During school fair "Perspektywy" a competition for our school candidates took place. On 31st March 2016 our principal Ms Anna Chylińska drew the winners who are invited to receive the awards on the School Open Day on 7th April 2016 at 5.30 pm.

1st place - barista course - Patrycja Godlewska
2nd place - layer cake - Jan Pasik
3rd place - pizza - Przemek Sulej

Congratulations! We hope they join our school next year.

  

W dniach 25-27.02.2016 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się Targi edukacyjne "Perspektywy”. Nasza szkoła, jak co roku wzięła udział w targach przedstawiając na swoim stoisku wyczerpującą ofertę edukacyjną naszej szkoły. Przygotowane materiały reklamowe, jak również wystrój stoiska zawierały informacje o kierunkach kształcenia, naszym patronie prof. Stanisławie Bergerze, naszych sukcesach oraz o dniu otwartym szkoły dn. 07.04 2016 r.
Uczniowie przygotowywali koktajle owocowe i owocowo-mleczne zachęcając odwiedzających do zdrowego stylu odżywiania, nasz absolwent - Jakub Sasin w ramach współpracy szkoły z absolwentami i potencjalnymi przyszłymi pracodawcami zorganizował pokazy baristyczne i degustację kawy, do której aromatyczne ciasteczka upiekli uczniowie ZSZ. Pokazy i poczęstunek cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Nowością na targach był przygotowany przez naszą szkołę konkurs dla kandydatów, którego rozwiązanie i wręczenie nagród nastąpi w dniu otwartym szkoły dn. 07.04 2016 r., a nagrodami są:
1. miejsce - kurs baristyczny 1.0 ufundowany przez firmę "Colours of Coffee'' i naszego absolwenta Marcina Michalika
2. miejsce - tort ufundowany i wykonany przez naszych uczniów z ZSZ
3. miejsce - półmisek wykwintnych przystawek ufundowany i wykonany przez uczniów technikum
Zadaniami konkursowymi były 2 zadania:
1. Ułożenie puzzli z logo szkoły (wykonanych ręcznie przez naszą uzdolnioną uczennicę Martę Bachta kl. 2f )
2. Odpowiedź na jedno z pytań o szkole przygotowanych przez naszych uczniów.

Było mnóstwo ciekawych spotkań, zabawnych sytuacji, kompetentnej i rzetelnej informacji i obsługi ze strony uczniów i nauczycieli.
Szkolny koordynator targów p. Anna Zubrycka-Pacholik dziękuje serdecznie w imieniu własnym i Dyrekcji szkoły wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i obsługę naszego stoiska na targach, a w szczególności nauczycielom: Tomaszowi Ładziakowi, Ewelinie Zielińskiej, Arkadiuszowi Butorowi, Paulinie Ciesielskiej, Annie Nadolskiej, Teresie Rogala, Marcie Kulczakiewicz, Arturowi Więcierzewskiemu, Hannie Maj, Stanisławowi Pawelec, Krzysztofowi Sołtanowi
I uczniom:
Marcinowi Rybak klasa IH, Joannie Borowskiej klasa IH, Pawłowi Chwedczuk IH, Paulinie Makowskiej klasa IH, Gabrysi Matus IH, Łukaszowi Bednarczyk klasa IH, Magdzie Gwardjak IH, Julii Gapon klasa IH, Marzenie Czerkawskiej IIIH, Aleksandrze Zych 2e, Michalinie Szymczak IID, Justynie Bano 3c, Karolinie Galanta IID, Robertowi Koźlic 3c, Patrycji Wietoszko IID, Kamilowi Kwiek IIIa, Aleksandrze Jurko IID, Klaudii Marczyk IIIa, Rafałowi Szymańskiemu IID, Sylwii Gawryś IID, Robertowi Benedyczuk 1f, Hubertowi Biadoń IID, Jakubowi Pustoła 1f, Michalinie Szymczak IID, Przemysławowi Rybskiemu If, Magdalenie Szymankiewicz IID, Patrykowi Kowalskemui IIIe, Sylwesterowi Grymulskiemu IIIe, Piotrowi Mrozowskiemu IIIe , Marcie Bachta IIf a także wszystkim, którzy nas odwiedzili, zaszczycili swoją uwagą i poświęconym czasem, towarzyszyli nam z dobrą energią, ciekawością, życzliwością i zainteresowaniem. Do zobaczenia na dniu otwartym szkoły dn. 07.04 2016 r. i kolejnych targach

//

On 25-27th February 2016 Education Fair "Perspektywy" took place in the Palace of Culture and Science. Our school, like every year, took part in the fair, presenting at its stand educational offer of our school. Advertising materials, as well as the design of the stand, included information about fields of education, our patron professor, Mr S. Berger and our successful activities and the open day 7th April 2016. Students prepared smoothies, fruit cocktails, encouraging visitors to healthy eating habits. Our graduate, Jakub Sasin organized a coffee show, with cakes baked by our students. A new thing was a school presentation prepared for the candidates. The prizes will be handed on the open day on 7th April 2016. The prizes are the following:

1st place - barista course founded by "Colours of Coffee"
2nd place - cake made by our students
3rd place - a plate of starters prepared by our students
The competition tasks were the following:
1. Making a puzzle with the school logo
2. Answering one question about school.

There were plenty of interesting meetings, funny situations, reliable information and support on the part of students and teachers. The school fair coordinator Ms A. Zubrycka-Pacholik thanks very much on behalf of her own, the head teacher and all the teachers involved in the organization and service in our stand, and in particular: T.Ładziak, E. Zielińska, A. Butor, P. Ciesielska, A. Nadolska, T. Rogala, M. Kulczakiewicz, A. Więcierzewski, H. Maj, S. Pawelec, K. Sołtan, as well as the following students: M.Rybak 1h, J.Borowska 1h, P.Chwedczuk 1h, P.Makowska 1h, G.Matus 1h, Ł.Bednarczyk 1h, H. Gwardjak 1h, J.Gapon 1h, M.Czerkawska 3h, A. Zych 2e, M.Szymczak 2d, J.Bano 3c, K.Galanta 2d, R.Koźlic 3c, P.Wietoszko 2d, K.Kwiek 3a, A.Jurko 2d, K.Marczyk 3a, R.Szymański 2d, S.Gawryś 2d, R.Benedyczuk 1f, H.Biadoń 2d, J.Pustoła 1f, P.Rybski 1f, M.Szymankiewicz 2d, P.Kowalski 3e, S.Grymulski 3e, P.Mrozowski 3e, M.Bachta 2f.
Targi edukacyjne 2015 // Educational fair 2015

W dniach 26, 27 i 28 lutego 2015 roku, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się Targi edukacyjne „Perspektywy”. Wśród wielu warszawskich szkół ponadgimnazjalnych swoją ofertę prezentowali również uczniowie i nauczyciele naszej placówki. Odwiedzający gimnazjaliści otrzymali od uczniów wyczerpujące informacje na temat szkoły oraz częstowani byli własnoręcznie wypieczonymi ciasteczkami.

//

On 26, 27 and 28th February the Educational Fair 2015 took place in The Palace of Culture and Science. Among the other high and vocational schools in Warsaw our school was promoted by our teachers and students. All interested students from gimnazjum could learn about our school. Moreover, they could taste our students’ homemade cakes.

 
Targi edukacyjne 2014 // Educational fair 2014

Dnia 6, 7 i 8 Marca, w Pałacu Kultury i Nauki, odbyły się targi Warszawskich szkół średnich w których uczestniczyła również nasza szkoła. Nauczyciele oraz uczniowie promowali ofertę edukacyjną naszej placówki, częstowali odwiedzających własnoręcznie wypieczonymi ciasteczkami oraz, jako jedyni, zaprezentowali wideo oraz muzykę bezpośrednio ukazując obraz szkoły i jej klimat.

//

From 6th to 8th of March our school participated in the Warsaw high school fairs in Palace of Culture and Science. Our teachers and pupils promoted our school’s educational offer, treated visitors with self-baked cookies and, as the only ones, displayed a video clip directly showing our school and its atmosphere.
Targi edukacyjne 2013 // Educational fair 2013

W dniach 7 i 8 marca 2013 w Pałacu Kultury i Nauki nasza szkoła uczestniczyła w targach edukacyjnych "Perspektywy". Młodzież gimnazjalna oraz rodzice bardzo interesowali się oferta edukacyjną technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej szkoły podczas dni otwartych 13 marca 2013 (czwartek) i 11 kwietnia 2013 (czwartek) o gdzinie 1700.

//

On the 7th and 8th of March 2013 in Palace of Culture and Science our school participated in educational fair "Perspectives" . Youth from secondary schools and their parents were incredibly interested in offer of our technical and vocational schools. We would like to invite all of you to our school during the open days i.e. on the 13th of March (Thursday) and 11th of April 2013 (Thursday) at 5 o'clock.