Artystyczne

Osiągnięcia artystyczne 2020/2021 // Artistic achievements 2020/2021

Weronika Wąsowska z klasy II a wzięła udział w  I Wojewódzkim Konkursie Fotograficzno-Literackim "Łap Chwilę z perspektywy przechodnia".Na konkurs trzeba było wykonać zdjęcie, które zatrzymuje w kadrze ważne, piękne, dramatyczne lub zwykłe chwile.

Weronika Wąsowska from class II a  participated in the 1st Voivodship Photo-Literary Competition "Catch a Moment – from a passerby’s perspective ". Participants were to take a photo that captures  important, beautiful, dramatic or ordinary moments in a proper frame.

V Festiwal  Zbigniewa Herberta pod patronatem Katarzyny Herbert, organizator  LO im.Z. Herberta( konkurs plastyczny )   - Aniela Pękul z kl.2ep, Wiktoria Studzińska 2h,Kinga Marciniak 2h

//

V Zbigniew Herbert Festival under the patronage of Katarzyna Herbert,  the organizer  Zbigniew High School (art competition) - Aniela Pękul from class 2ep, Wiktoria Studzińska class 2h and Kinga Marciniak class 2h.

DYPLOM

 

dyplom dla uczennicy

 

"Stary dom” ( konkurs plastyczny) – org. Państwowe ognisko Nowolipki  Karolina Rębowska z kl. 2d  i Aniel a Pękul z kl.2ep.

Aniela Pękul z klasy 2ep została wyróżniona w Konkursie Plastycznym „Stary Dom”. Gratulujemy.

Konkurs jest zorganizowany przez Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” i pod patronatem Muzeum Narodowego w Warszawie z okazji 150. rocznicy urodzin Ferdynanda Ruszczyca. Uczestnicy inspirując się obrazem malarza  „Stary Dom” mieli stworzyć plastyczne wizje ukochanego miejsca, domu, pokoju lub marzenia
o takim miejscu.

//

"The Old House" (art. competition)-organized by State Nowolipki Centre-Karolina Rębowska class 2d and Aniela Pękul class 2ep.

Aniela Pękul from class 2ep has been awarded distinction in the Art Competition- “An Old House”. Our Congratulations!


The competition was organised by The “Nowolipki” State Centre of Arts under the auspices of The National Museum in Warsaw to commemorate the 150th anniversary of Ferdynand Ruszczyc’s birthday. Having been inspired by the work of the painter “An old House”, the participants were to create an artistic vision of their beloved place, house, room or just a dream of such a place.

 Osiągnięcia artystyczne 2019/2020 // Artistic achievements 2019/2020

IV Festiwal Twórczości Zbigniewa Herberta pod honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego Marszałka Województwa Mazowieckiego Prezydenta m. st. Warszawy Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Pani Katarzyny Herbert

Uczennice Olena Polishchuk z klasy 1a oraz Aniela Pękul z klasy 1ep wzięły udział w kategorii: praca plastyczna. Konkurs polegał na stworzeniu plastycznej interpretacji wybranego wiersza Zbigniewa Herberta.

//

IV Festival of Zbigniew Herbert literary works under the auspices of Marshal of Mazovian Voivodeship, President of Warsaw, Mazovian Head of Education and Ms Katarzyna Herbert
Students Olena Polishchuk 1a and Aniela Pękul 1ep took part in the category: artwork. They had to create artistic interpretation of Herbert's poem. 
Osiągnięcia artystyczne 2018/2019 // Artistic achievements 2018/2019

Konkurs fotograficzny: Wtopieni w książkę
Dnia 23 maja odbyło się wręczenie nagród w dzielnicowym konkursie fotograficznym „Wtopieni w książkę” zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich. Uczennica klasy 3h: Yakymets Kateryna zdobyła I miejsce. Również uczennica tej klasy Kodrianska Yelyzaveta  zdobyła wyróżnienie.

 //

Photo Contest: “Immersed in a book”
On 23rd May, awards were given during the district photo contest "Immersed in a book" . It was organized by the School Complex No. 12 .  Yakymets Kateryna  from class 3h took the first place. Another student from this class, Kodrianska Yelyzaveta,,also received a distinction.

 

Konkurs „Żonkile pamięci”

Ania Torobińska z klasy 1f została wyróżniona w konkursie plastycznym organizowanym z okazji 76. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Gratulujemy.   Pracę Ani można oglądać na wystawie w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki”. Wystawa pokonkursowa potrwa do 10 maja!

 //

"Daffodils of Memory" Competition

Ania Torobińska from class 1f was awarded in an art competition. It was organized due to the 76th anniversary of the outbreak of the Warsaw Ghetto Uprising. Congratulations.   Ania's work can be seen at the exhibition at the State Art Center "Nowolipki". The post-competition exhibition will last until the 10th of May!

 

 

Dnia 9 października 2018r. odbyły się przesłuchania do Mazowieckiego XI Przeglądu Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej "Taką nas ścieżką poprowadź 2018”. Julia Muzyka (klasa 2c), Katarzyna Gadomska (klasa 2F) i Katarzyna Polak klasa (3F) pod opieką Pani Izabeli Stoczkowskiej reprezentowały naszą szkołę wykonując piosenki autorstwa Agnieszki Osieckiej. Przesłuchania odbyły się w Domu Kultury PROM na Saskiej Kępie. Niestety dziewczynom nie udało się zakwalifikować do Koncertu Galowego, ale nie tracimy nadziei i spróbujemy swoich sił w przyszłym roku.

//

On the 9th of October three students with Ms Izabela Stoczkowska represented our school during the auditions for the XI Masovian Review of Artistic Inspirations with the Art of Agnieszka Osiecka "Lead us that way”. Yulia Muzyka (class 2c ), Katarzyna Gadomska (class 2f) and Katarzyna Polak (class 3f) tried their best in Agnieszka Osiecka’s sung poetry. The auditions took place at the Prom Community Centre in Saska Kepa. Unfortunately, the girls did not qualify to the final gala concert, however, we remain hopeful as our students will take their chances again next year.

 

 Osiągnięcia artystyczne 2017/2018 // Artistic achievements 2017/2018

 

 Uczennica z klasy 1c Yullia Muzyka wzięła udział w dwóch konkursach:

II festiwalu Zbigniewa Herberta oraz w konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

//

 Yullia Muzyka, student from class 1c took part in two contests:

II Zbigniew Herbert Festival and Patriotic Song Competition.

 

 
 Osiągnięcia artystyczne 2015/2016 // Artistic achievements 2015/2016

Festiwal edukacji kulturalnej

Tegoroczny festiwal odbywał się pod hasłem „Festiwal Energii kulturalnej”.

W niedzielę 06 czerwca w Łazienkach Królewskich w Ogrodzie Chińskim uczestnicy prezentowali własne utwory literackie.

Swoje wiersze czytał też nasz uczeń Michał Łukaszewicz z klasy III e. Gratulujemy!

//

Festival of Cultural Education

This year's festival was held under the slogan "Festival of Cultural Energy".

On Sunday 6th June in the Royal Chinese Garden participants presented their own literary works.

Our student Michał Łukaszewicz 3e was reading his poems. Congratulations!

 Osiągnięcia artystyczne 2014/2015 // Artistic achievements 2014/2015

W dniu 4 marca 2015r. zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy Jarosław Karcz wręczył na ręce pani Dyrektor szkoły gratulacje za sukces w postaci zajęcia przez szkołę I miejsca w 5-tej edycji Warszawskiej Giełdy Programów i Projektów Edukacji Kulturalnej za projekt "Kuchnia Warszawska – dziedzictwo niezapomniane”.

//

On 4th March 2015 the deputy Mayor Praga - Południe m.st Warszawy Jarosław Karcz handed the head teacher Ms A. Chylińska congratulations on the school success - first place in the 5th edition of the Warsaw Fair of Programmes and Projects of Cultural Education for the project "Warsaw Cuisine" - unforgettable heritage.

PIERWSZA NAGRODA
W dniu 4 listopada br. podczas Gali finałowej V edycji
Giełdy Warszawskich Programów Edukacji Kulturalnej
za projekt „Kuchnia warszawska – dziedzictwo niezapomniane”
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich otrzymał

Nagrodę M. st. Warszawy za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej w kategorii szkoły ponadgimnazjalne.

Konkurs WPEK odbywał się wieloetapowo. Kapituła Nagrody m. st. Warszawy za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej najpierw zapoznała się z werdyktem Zespołu Koordynatorów Dzielnicowych, którzy spośród 78 projektów zgłoszonych do Konkursu, zakwalifikowali 34 projekty do dalszego postępowania konkursowego. Kapituła zbadała dokumentację wniosków: formularze oraz materiały zdjęciowe. Kierując się przyjętymi w Regulaminie kryteriami, dokonała wyboru laureatów Konkursu.

Wśród 24 laureatów znalazł się również projekt „Kuchnia warszawska- dziedzictwo niezapomniane”, którego autorami są: Joanna Wojtulewicz, Marta Monika Bagińska, Beata Pręgowska.
Uroczystość odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, towarzyszyły jej występy artystyczne uczniów, przemówienia członków Kapituły Nagrody oraz przedstawicieli władz Miasta. Po zakończeniu gali wykonano pamiątkowe zdjęcia wszystkim uczestnikom finału oraz jego laureatom.

//

FIRST PRIZE
On the 4th of November during the finals of the 5th edition of
Warsaw Educational Programme Exchange
For the project „Warsaw cuisine – unforgotten heritage”
Our Culinary and Hotelary Vocational School

Received the prize from the city of Warsaw for the best project about cultural education in the Category: Upper Secondary Schools

The WPEK competition took part in many levels. The commission for the award was firstly presented with the verdict from Team of Local Coordinators who put forward 34 projects out of 78, for further consideration.
The commission analyzed the documents required: registers as well as photo materials. By following the criteria set in the Regulations winners were selected.

Among them a project "Warsaw cuisine – unforgotten heritage" was to be found which was authored by Joanna Wojtulewicz, Marta Bagińska, Beata Pręgowska.
The ceremony took place at Museum of Polish Jews Polin in Warsaw. It was accompanied by artistic events, speeches from the members of the commission as well as from the local authorities.
Following these, a picture was taken of all the winners.


Opowiemy o projekcie ... (proszę kliknąć na napis)

//

About the project ...


 


Wyróżnienie

Miło mam poinformować, że nasz projekt

"Kuchnia warszawska - dziedzictwo niezapomniane"

znalazł się wśród 34 projektów nominowanych

V Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej Distinction


//

Distination

We are pleased to announce that our project:

"Warsaw cuisine – unforgotten heritage"

Has found itself amongst 34 other projects nominated for

The 5th Warsaw Award of Cultural Education

 Osiągnięcia inne 2013/2014 // Artistic achievements 2013/2014

Dnia 11 kwietnia 2014 r. uczeń Krzysztof Ruciński z klasy 3k uczestniczył w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki - XII Spotkanie z Piosenką "Warszawa da się lubić". Podczas eliminacji zaśpiewał utwór pt: "Warszawa" zespołu T. Love. Organizatorem jest Dom Kultury "Włochy".

//

On the 11th of April 2014, our pupil Krzysztof Ruciński from class 3k participated in a national song competition - XII Meeting with Song "Warszawa can be liked". During the preliminaries Krzysztof sang T. Love's song "Warszawa". Community Center "Włochy" organized the event.

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego "TĘCZA" w dwóch kategoriach:
1) fotograficznym: Piotr Bąk 3h, Katarzyna Nazarewska 3g,
2) plastycznym: Paweł Nogal 1g
Pierwsze miejsce w szkole zajął Piotr Bąk.

//

Pupils from our school participated in the National Art Competition "TĘCZA" in two categories:
1) photography: Piotr Bąk 3h, Katarzyna Nazarewska 3g
2) artistic: Pawel Nogal 1g
Piotr Bak won the 1st place.
Osiągnięcia artystyczne 2012/2013 // Artistic achievements 2012/2013

W Konkursie Piosenki Francuskiej uczennica Emilia Zgutka zajęła III miejsce. Spośród wszystkich laureatek otrzymała także nagrodę publiczności.

//

Our pupil Emilia Zgutka won the 3rd place in French Song competition. Among all the prizewinners she also got the audience award.
(kliknij na napis) - Emilia Zgutka - 14 Lipca obchody święta narodowego Francji

(kliknij na napis) - Emilia Zgutka w Konkursie piosenki francuskiej 2013 FINALISTKA .

 

Dnia 25.06 br. odbyły się eliminacje do półfinałów Konkursu Piosenki Francuskiej "Zaśpiewaj na Francuskiej". Organizatorem imprezy jest Urząd Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy wraz z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce.

Zainteresowani przybyli do Klubu Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 Warszawa aby zobaczyć występ naszej reprezentantki z klasy 3k1 Emilii Zgutki, która została finalistką.

Finaliści konkursu wystąpią przed publicznością podczas koncertu w dniu Święta Narodowego Francji 14 lipca br. na ul. Francuskiej na Saskiej Kępie.

//

On the 25th of June the semi-final preliminaries of French Song Competition "Sing in French" were held. The event's organizers were District office of Praga Poludnie and Trade and Industry Association.

All interested people came to Saska Kępa Culture Club at Brukselska 23 in Warsaw to look at performance of our school's representative Emilia Zgutka from class 3k1. She luckily performed well and became a finalist.

It enables her to perform in front of the audience on National Holiday of France on 14th of July on French St. in Saska Kępa.

W II semestrze roku szkolnego 2012 / 2013 został zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem "Miasto moje, a w nim..." Celem było przybliżenie miejsc i wydarzeń wpisanych w historię Warszawy.

//

During the second term of school year 2012/2013 an art competition en. "Miasto moje, a w nim..." was organized. Its aim was to introduce places and events of Warsaw's history.

Laureatami konkursu zostali:// Winners of the competition:


I miejsce - Lawenda Karolina kl. 3h

//

1st place - Lawenda Karolina class 3h

II miejsce - Olszewska Patrycja kl. 3h - Wiśniewska Olga kl. 1g1

//

2nd place - Olszewska Patrycja class 3h - Wiśniewska Olga class 1g1

III miejsce - Baran Marzena kl. 1g - Nowak Marcin kl. 1g1

//

3rd class - Baran Marzena class 1g - Nowak Marcin class 1g1

Pierwsze miejsce w konkursie „Warszawa. Lubię to!”
Uczniowie klasy 3K, którzy zajęli pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu "Warszawa. lubię to!", odebrali nagrody i dyplomy. Uroczystość odbyła się 19 czerwca br. w siedzibie organizatora - Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych. Wręczenia nagród dokonał prezes WCIES-u oraz przedstawiciele Muzeum Historii Żydów Polskich. Laureaci finału z naszej szkoły otrzymali szczególne słowa uznania za udział w konkursie, którym tradycyjnie zainteresowane są najlepsze warszawskie licea. Dla naszej czwórki finalistów pierwsze miejsce nie było aż tak wielkim zaskoczeniem, ponieważ doskonale przygotowali się do konkursu.

//

First place in "Warsaw. I Like it!" competition
Pupils from class 3K who had won the first place in the "Warsaw. Like it!" competition, received their prizes and diplomas. The ceremony took place on the 19th of June at orginizer's place - Warsaw Center of Educational and Social Innovation. The chairman of WCESI and representatives of Museum of Polish Jew's history awarded the pupils. Pupils from our school were also acknowledged for the actual participation, since the competition traditionally interests the best Warsaw secondary schools. For our finalists, the first place wasn't a suprise, because they had perfectly prepared for the competition.

Konkurs fotograficzny
Młodzież naszej szkoły wzięła udział w dzielnicowym konkursie fotograficznym "OBIEKTY SAKRALNE NA PRADZE POŁUDNIE", organizowanym przez Zespół Szkół nr 84 w Warszawie.
Uczestnicy:
klasa 1h1 - Aleksandra Felczak, - Dominika Grześkiewicz, - Zuzanna Romanowska
klasa 2g - Mirella Ilin, - Paulina Jędrzejczyk
klasa 2h - Piotr Bąk
klasa 2g1 - Sebastian Kostrzewa.
Rozstrzygnięcie konkursu i prezentacja zdjęć podczas gali 13 czerwca 2013r. o godz. 12:00 w Centrum Promocji Kultury Dzielnica Praga Południe.

Piotr Bąk z kl. 2h zajął I miejsce, a Zuzanna Romanowska zdobyła wyróżnienie. Laureatom gratulujemy.

//

Photographic competition
Youth from our school took part in a district photographic competition "SACRAL OBJECTS in PRAGA POLUDNIE" organized by Schools Complex no. 84 in Warsaw.
Participants:
Class 1h1 -Aleksandra Felczak, - Dominika Romanowska, - Zuzanna Romanowska
Class 2g -Merella Ilin, - Paulina Jedrzejczyk
Class 2h - Piotr Bąk
Class 2g1 - Sebastian Kostrzewa
The results and presentation of taken photos will take place on the 13th of June at 1200 in Culture Promotion Center of Praga Poludnie.

Piotr Bąk from class 2h won the 1st place in photographic competition. Zuzanna Romanowska got a distinction. We congratulate our laureates.


Czołówka.Krótka historia o pewnym miejscu w Warszawie.

 

Pierwsze miejsce w konkursie „Warszawa. Lubię to!”
70. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim stała się impulsem dla czwórki uczniów z klasy 3K, aby w formie filmowej opowiedzieć o tamtych tragicznych wydarzeniach z perspektywy współczesnego Muranowa. Krótka etiuda filmowa, której autorami byli Marta Kot, Edyta Stępień, Łukasz Trzaskowski oraz Wojciech Mucha zdobyła uznanie jury i grupa dostała się do II etapu konkursu. Opiekunem grupy był pan Janusz Heller. Uczniowie włożyli wiele trudu, aby przygotować się do tego wydarzenia, które miało formę gry miejskiej.

W dniu 17 maja br. wszyscy uczestnicy konkursu spotkali się pod gmachem Muzeum Historii Żydów Polskich przy ulicy Anielewicza i rozpoczęli 3-godzinną zabawę. Jej celem było odnalezienie rozsianych w różnych punktach Muranowa miejsc związanych z żydowską społecznością i wykonanie różnorodnych zadań – m.in. posługiwanie się mapą przedwojennej Warszawy, korekta utworu poetyckiego, odśpiewanie piosenki w języku jidisz a nawet tłumaczenie z j. hebrajskiego na j. polski. Podliczenie wyników z poszczególnych zadań przyniosło naszym uczniom zwycięstwo. To zasłużone pierwsze miejsce!

//

First place in "Warsaw. I Like it!" competition
The 70th anniversary of Warsaw Ghetto uprising was an impulse for four pupils from class 3K to tell, in form of a movie, about those tragic events from Muranow perspective. The short film of Marta Kot, Edyta Stępień, Łukasz Trzeskowski and Wojciech Mucha captivated interests of a jury and the group advanced to the IInd stage of the competition. Pupils were supervised by Mr Janusz Heller. They had to put a lot of effort to prepare for the event, which had a form of an urban game.

On the 17th of May all competitors had met before History Museum of Polish Jews placed in Anilewicza St. and started 3 hour game. Its aim was to find Jew related places scattered around Muranow and do certain tasks – among others, using map of prewar Warsaw, proofreading of literary work, singing jidisz song or event translating from Hebrew to Polish. After summing up the points it turned out that our pupils won. It was well-deserved first place!