Historia

Konkursy historyczne 2023/2024 // Historical competitions 2023/2024

W sobotę 2 grudnia 2023 r.  młodzież naszej szkoły pod opieką Pana Tomasza Ładziaka wzięła udział w jubileuszowym XX Dzielnicowym Konkursie Katyńskim "Polegli na nieludzkiej ziemi…”. W tym roku ZSGH w konkursie reprezentowało 13 dwuosobowych zespołów, które w pierwszym etapie, podczas gry przestrzennej, w czasie dwóch godzin zegarowych mierzyły się z zagadnienia stosunków polsko-radziecki w latach 1939-1956 ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni katyńskiej. Drugi etap konkurs polegał na stworzeniu projektu okolicznościowego banknotu związanego z przewodnim tematem konkursu "Katyń - ocalić od zapomnienia”. Młodzież do udziału w konkursie przygotowali nauczyciele historii Pan Artur Wejman i Pan Tomasz Ładziak.

On Saturday, December 2, 2023, the youth of our school, under the supervision of Mr. Tomasz Ładziak, took part in the jubilee 20th District Katyn Competition "They died on inhuman land...". This year, ZSGH was represented in the competition by 13 two-person teams, which in the first stage, during a spatial game, for two hours tackled the issue of Polish-Soviet relations in the years 1939-1956, with particular emphasis on the Katyn massacre. The second stage of the competition consisted in creating a design for a commemorative banknote related to the main theme of the competition: "Katyń - save from oblivion". The youth were prepared to take part in the competition by history teachers, Mr. Artur Wejman and Mr. Tomasz Ładziak.

uczniowie podczas konkursu

 

Konkursy historyczne 2022/2023 //  Historical competitions 2022/2023

opiekun z uczennicami
W piątek 17 marca 2023 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XIX Dzielnicowego Konkursu Katyńskiego "Polegli na nieludzkiej ziemi…”. Podczas gali wieńczącej tegoroczną edycję konkursu nagrody za zajęcie II miejsca otrzymały uczennice naszej szkoły Aniela Pękul i Marta Kowalska z klasy 4dp. Gratulujemy dziewczynom sukcesu, a wszystkim uczniom reprezentującym naszą szkołę dziękujemy za podjęcie wyzwania zmierzenia się z trudnym tematem zbrodni katyńskiej.

On Friday, 17th of  March 2023, a prize-giving ceremony was held for the winners of the 19th District Katyn Competition "Died on Inhuman Earth...". During the gala concluding this year's edition of the competition, prizes for taking second place were awarded to students of our school Aniela Pękul and Marta Kowalska from class 4dp. We congratulate the girls on their success, and thank all the students representing our school for taking up the challenge of tackling the difficult subject of the Katyn massacre.

 

W sobotę 3 grudnia 2022 r. uczniowie klas 1fp, 2dp, 3ap, 3dp, 4dp, 4hp pod opieką Pana Tomasza Ładziaka wzięli udział w XIX Dzielnicowym Konkursie Katyńskim "Polegli na nieludzkiej ziemi…”. W etapie pierwszym konkursu młodzież podczas gry przestrzennej sprawdzała swoją wiedzę rozwiązując zadania z zakresu materiału poświęconego stosunkom polsko-radzieckim lat 1939-1956 ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni katyńskiej. Na etap drugi każdy z dwuosobowych zespołów przygotował projekt nadruku na koszulkę związanego z tematem przewodnim konkursu ,,Katyń – ocalić od zapomnienia”. Cieszymy się z dużego zainteresowania uczniów konkursem i życzymy sukcesów.

On Saturday, December 3, 2022, students of classes 1fp, 2dp, 3ap, 3dp, 4dp, 4hp with Mr. Tomasz Ładziak took part in the 19th Katyn District Competition "Fell on inhuman land...". In the first stage of the competition, young people tested their knowledge during a spatial game by solving tasks in the field of material devoted to Polish-Soviet relations in the years 1939-1956, with particular emphasis on the Katyn massacre. For the second stage, each of the two-person teams prepared a design for a T-shirt print related to the main theme of the competition "Katyń - save from oblivion". We are pleased with the great interest of students in the competition and wish them success.

 uczniowie wraz z opiekunem przed budynkiem, w którym odbywał się konkurs, uczniowie podczas konkursu

 

 

Konkursy historyczne 2021/2022 // Historical competitions 2021/2022

W piątek 13 maja 2022r. organizatorzy XVIII Dzielnicowego Konkursu Katyńskiego "Polegli na nieludzkiej ziemi…” przybyli do naszej szkoły wręczyć wyróżnienia i dyplomy za udział w konkursie. Wyróżnienie w konkursie za najwyższe wyniki testu z wiedzy otrzymały uczennice klasy 3ep Marta Gródek i Justyna Wadełek. Gratulujemy wszystkim uczniom zaangażowania i zachęcamy do zgłębiania wiedzy historycznej dotyczącej stosunków polsko-radzieckich z okresu II wojny światowej.

On Friday, May 13, 2022  the organisers of the 18th District Katyn Competition "Died on inhuman land ..." came to our school to present awards and diplomas for participating in the competition. The students of class 3ep Marta Gródek and Justyna Wadełek were awarded in the competition for the highest results of the knowledge test. We congratulate all students on their commitment and encourage them to explore the history of Polish-Soviet relations during World War II.

Wspólne zdjęcie uczniów i organizatorów XVIII Dzielnicowego Konkursu Katyńskiego, Uczennice Marta Gródek i Justyna Wadełek wyróżnione za najwyższe wyniki testu z wiedzy XVIII Dzielnicowego Konkursu Katyńskiego.

 

W sobotę 4 grudnia 2021 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką Pana Tomasza Ładziaka wzięli udział w XVIII Dzielnicowym Konkursie Katyńskim "Polegli na nieludzkiej ziemi…” W tym roku uczniowie w etapie pierwszym konkursu, uczestniczyli w grze przestrzennej  związanej z tematyką zbrodni katyńskiej. W etapie drugim przygotowywali  pracę literacko-graficzną – rozkładówkę gazety związaną z tematem przewodnim konkursu "Jeden dzień z życia zawodowego wybranej ofiary zbrodni katyńskiej”. Cieszymy się, że młodzież po raz kolejny wykazała zainteresowanie i reprezentowała naszą szkołę w konkursie organizowanym pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe. Uczniom życzymy sukcesów. Ogłoszenie wyników w marcu 2022 r.

On Saturday, December 4th, 2021, our school students with  Mr. Tomasz Ładziak, took part in the 18th District Katyn Competition "Died on inhuman land ..." This year, in the first stage of competition students participated in a spatial game related to the subject of the Katyn massacre. In the second stage, they prepared a literary and graphic work - a newspaper related to the main topic of the competition "One day in the professional life of a chosen victim of the Katyn massacre". We are glad that the youth once again showed interest and represented our school in a competition organised under the patronage of the Mayor of Praga-Południe District. We wish success to all the students. The announcement  of results in March 2022.

Rozkładówka gazety przygotowana na drugi etap konkursu., Młodzież biorąca udział w XVIII Dzielnicowym Konkursie Katyńskim.

 

Konkursy historyczne 2020/2021   Historical competitions 2020/2021

W czwartek 22.04.2021 r. gościli w naszej szkole organizatorzy XVII Dzielnicowego Konkursu Katyńskiego "Polegli na nieludzkiej ziemi…”, którzy przekazali na ręce pani dyrektor i opiekuna uczniów pana Tomasza Ładziaka nagrody dla Marty Gródek z klasy 2ep za zajęcie III miejsca w konkursie oraz dla Klaudii Chwalibóg z klasy 2ep za wyróżnienie w kategorii pracy plastycznej.

On Thursday, April 22nd,2021 the organisers of the XVII District Katyn Competition „Murdered on the inhuman land”  visited  our school  and  handed over to the headteacher and students’ tutor Mr Tomasz Ładziak prizes to Marta Gródek from class 2ep for taking the third place in the competition and to Klaudia Chwalibóg from class 2ep a distinction in the artwork category.

Dyplom Marta Gródek        Dyplom Klaudia Chwalibóg

 
Przekazanie nagród za udział uczniów w XVII Dzielnicowym Konkursie Katyńskim.

Miło nam ogłosić, że Marta Gródek uczennica klasy 2ep zajęła III miejsce w XVII Dzielnicowym Konkursie Katyńskim "Polegli na nieludzkiej ziemi…”. Wyróżnienie za najlepszą pracę plastyczną zdobyła Klaudia Chwalibóg także z klasy 2ep. Uczennicom gratulujemy. Zachęcamy wszystkich do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w konkursach historycznych.
We are pleased to announce that Marta Gródek, a student of 2ep class, took third place in the XVIIth District Katyn Competition "Murdered on the  inhuman land ...". The distinction  for the best art work went to Klaudia Chwalibóg ,also  a student from  the 2ep class. Congratulations to the students. We encourage everyone to test their knowledge and skills in historical competitions.

W tym roku szkolnym w XVII Dzielnicowym Konkursie Katyńskim "Polegli na nieludzkiej ziemi…” wzięło udział pięcioro uczniów naszej szkoły. Konkurs poświęcony zbrodni katyńskiej podzielony został na dwa etapy. Etap pierwszy polegał na teście-grze przeprowadzonych online w sobotę 5 grudnia 2020 r. Na etap drugi uczniowie przygotowali kalendarz ścienny na rok 2021 poświęcony stosunkom polsko-radzieckim w latach 1939-1956, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i zbrodni katyńskiej. Każda karta kalendarzy przygotowanych przez uczniów odnosi się do wydarzeń historycznych mających miejsce w danym miesiącu.
Gratulujemy młodzieży kreatywności w przedstawianiu wydarzeń historycznych i zachęcamy do obejrzenia kalendarzy.

 //

This school year  five students from our school participated in the XVII  District Katyn Competition   "Murdered on the inhuman land ...". The competition was  devoted to the Katyn massacre.It was divided  into two stages. The first stage consisted of a test-game conducted online on Saturday, December 5, 2020. In the second stage, the participants  prepared a wall calendar for the year 2021.   It was dedicated to Polish-Soviet relations from 1939 to 1956, with particular emphasis on the period of World War II and the Katyn massacre. Each page  of the calendar   relates to  the historical events that occured in a particular place.
We congratulate our students on their creativity in presenting historical events and encourage them to view the calendars.

Prezentacja 1, Prezentacja 2, Prezentacja 3Konkursy historyczne 2019/2020 // Historical competitions 2019/2020

Nasza szkoła zakończyła realizację historycznego projektu edukacyjnego "Miasto Pamięci”, w którym braliśmy udział przez kilka ostatnich miesięcy. Inicjatorem przedsięwzięcia była PGE Energia Ciepła we współpracy z Fundacją Towarzystwo Projektów Edukacyjnych. 3 lutego 2020 roku w Holu Dworca Warszawa Centralna im. Stanisława Moniuszki odbyło się uroczyste wręczenie nagród z udziałem Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Pana Krzysztofa Wiśniewskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Towarzystwo Projektów Edukacyjnych Pawła Zarzyckiego, Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła Pana Wojciecha Dąbrowskiego i Prezesa PKP Pana Krzysztofa Mamińskiego.

Spośród 60 mazowieckich szkół wyłoniono laureatów konkursu oraz wręczono kilkanaście wyróżnień.

Korzystając z okazji, zachęcamy uczniów do odwiedzenia wystawy „Ofiary cywilne Warszawy w  czasie niemieckiej okupacji w latach 1939 – 1945” realizowanej w ramach projektu „Tablice Pamięci”, która znajduje się w Holu Dworca Warszawa Centralna im. Stanisława Moniuszki i będzie dostępna do 31 marca 2020 r.

Zapraszamy również do pobrania bezpłatnej aplikacji mobilnej „Tablice Pamięci”, w której znajdziecie mapę z 167 lokalizacjami tablic projektu Karola Tchorka. Za pomocą nawigacji możemy dotrzeć do dowolnej z nich i przeczytać historię z nią związaną. Aplikacja do pobrania w sklepie Google Play oraz App Store.

 //

 Our school has completed the historical educational project "City of Remembrance" in which we have participated in the last few months. The initiator of the project was PGE Energia Ciepła in cooperation with the Foundation Educational Projects Society. On 3rd February awards were given with the participation of the Mazovia Deputy Head of Education Mr K. Wiśniewski, President of the Board of the Educational Projects Association Foundation Paweł Zarzycki, President of the Management PGE Energia Ciepła Mr Wojciech Dąbrowski and the president of PKP Mr Krzysztof Mamiński.
Out of 60 Mazovian schools over a dozen distinctions were awarded. We encourage students to visit the exhibition Warsaw civilian victims during the German occupation in 1939 - 1945, being part of the Memorial Boards, project which is located in the Warsaw Central Railway Station hall and it will be available until the end of March 2020.

 

W styczniu 2020 r. Bartłomiej Obliński z klasy 2cp wziął udział w konkursie historycznym "Warszawa Miasto Pamięci” organizowanym przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych. Zadaniem uczestników konkursu było napisać fraszkę lub haiku o Warszawie lat 1939-1945. Oto fraszka Bartłomieja.

Pierwszy września
Prawie piąta
To godzina z piekła wzięta
Westerplatte pod ostrzałem 
Polski ród
Obronnym szałem
Niemcy strzałem atakują
A Polacy więź budują
Polak walczy 
Czerwień biały
Niemiec przegrał
Wolność chwały

 //

In January 2020, Bartłomiej Obliński from the class 2cp took part in the history competition "Warsaw, City of Remembrance" organized by the Educational Projects Society. The task of the competition was to write a limerick about Warsaw in 1939-1945. This is Bartłomiej's limerick.

The First of September
Almost five o'clock
This is an hour from hell
Westerplatte under fire
The Polish nation
Defensive frenzy
Germans attack with a shot
And Poles build a bond
The Pole is fighting
White red
The German lost
Freedom of Glory

 

W sobotę 07 grudnia 2019 r. trzy dwuosobowe zespoły uczniów naszej szkoły pod opieką Pana Tomasza Ładziaka wzięły udział w XVI Dzielnicowym Konkursie Katyńskim "Polegli na nieludzkiej ziemi…”. W tym roku młodzież brała udział w quizie oraz grze przestrzennej dotyczącej stosunków polsko-radzieckich w latach 1939-1956 ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i zbrodni katyńskiej. W związku z tematem przewodnim tegorocznego konkursu "80 rocznica zbrodni katyńskiej. Historia i pamięć” na etap drugi konkursu każdy zespół przygotował projekt graficzny serii znaczków pocztowych w formie okolicznościowego bloku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 marca 2020 r.

//

On 7th December 3 teams of two students from our school with their teacher Mr T. Ładziak took part in the XVI District Katyń Competition "Died on the inhuman land". This year students took part in a quiz and a space game about Polish Soviet relations 1939 - 1956 with particular emphasis on World War II and the Katyń crime. In connection with the theme of this year's competition, each team prepared a graphic design of a series of stamps in the form of occasional block. The results of the competition will be announced on 5th March 2020.

 
Konkursy historyczne 2018/2019 // Historical competitions 2018/2019

W czwartek 07 marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pana Tomasza Ładziaka wzięli udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom XV Dzielnicowego Konkursu Katyńskiego "Polegli na nieludzkiej ziemi…”. Podczas uroczystości młodzież obejrzała program artystyczny poświęcony zbrodni katyńskiej, a także dwa najciekawsze reportaże dotyczące upamiętnienia zbrodni katyńskiej przygotowane przez uczniów z dzielnicy Praga Południe. W tej edycji uczniowie naszej szkoły otrzymali dyplomy za udział w konkursie i zostali wraz z innymi uczestnikami zaproszeni do udziału w kolejnym XVI Dzielnicowym Konkursie Katyńskim.

//

 On the 7th of March 2019, our school students with Mr Tomasz Ładziak took part in the award ceremony for the laureates of the 15th Katyn Competition, "Died on the inhuman land”. During the ceremony, teenagers watched an artistic programme dedicated to the Katyn massacre, as well as two most interesting reports on the commemoration of the Katyn massacre prepared by students from the Praga Południe district. In this edition, students of our school received diplomas for participation in the competition and were invited together with other participants to take part in the next 16th District Katyn Competition. 

 

W grudniu 2018 r. czworo uczniów naszej szkoły przygotowało prace na konkurs historyczny "Tak żyć, jak żyłem, warto było…”. Tematyka tegorocznej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego dokonań na rzecz wolnej Polski. Zadaniem uczniów szkół w kategorii ponadgimnazjalnej było wykonanie plakatu, ilustracji inspirowanej wybranym cytatem z Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 lutego 2019 r.

 //

In December 2018, four students  from our school prepared works for the historical contest "To live as I lived, it was worth ...". The topic of this year's competition concerns the life and activity of Marshal Józef Piłsudski and his achievements in favor of free Poland. The task of high school students was to make a poster, an illustration inspired by a selected quote from Marshal Józef Piłsudski. The results of the competition will be announced on February 15, 2019.

 

 

 

 

I miejsce w dzielnicowym konkursie historycznym "W walce o niepodległą…” - Klaudia Mazurkiewicz z kl. 4de
10 grudnia 2018 r. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie zostały ogłoszone wyniki I dzielnicowego Konkursu "W walce o Niepodległą”. Konkurs obejmował kilka kategorii. Klaudia zrobiła prezentację poświęconą równolatkowi niepodległej Polski – Polakowi, który urodził się 10 listopada 1918 r. Prezentacje będzie można oglądać na szkolnym monitorze przy recepcji. Klaudii serdecznie gratulujemy!

 //

Klaudia Mazurkiewicz from class 4de took first place in the regional historical competition "In the fight for independent ..."
On  December 10, 2018 the results of the 1st regional competition "In the fight for Independence" were announced at the XXIII Maria Skłodowska- Curie High School. Contest covered several categories. Klaudia made a presentation about the peer in independent Poland - a Pole who was born on November 10, 1918. Presentations will be available on the school monitor at the reception. Congratulations to Klaudia!

 

 

 

W sobotę 1 grudnia 2018 r. siedemnaścioro uczniów naszej szkoły pod opieką pana Tomasza Ładziaka wzięło udział w XV Dzielnicowym Konkursie Katyńskim "Polegli na nieludzkiej ziemi…”. W etapie pierwszym dzielnicowego konkursu uczniowie, w dwuosobowych zespołach, rozwiązywali zadania dotyczące stosunków polsko-radzieckich w latach 1939-1956 ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni katyńskiej. Etap drugi polegał na nagraniu reportażu filmowego poświęconego "Pamięci o Katyniu”. Cieszymy się z licznej reprezentacji młodzieży naszej szkoły na konkursie i życzymy sukcesów.

 //

On Saturday, December 1, 2018, seventeen students of our school with the teacher Mr. Tomasz Ładziak  took part in the 15th Katyn Competition "They fell on inhuman soil ...". In the first stage of the regional competition, the students, in two-person teams, solved tasks related to Polish-Soviet relations in the years 1939-1956, with particular emphasis on the Katyn massacre. The second stage consisted in recording a film reportage devoted to 'The Memory of Katyn'. We are happy with the large representation of our school's youth at the competition and we wish you successes.

  

W dniu 14 listopada 2018 r. odbył się finał dzielnicowego konkursu "Nasza Niepodległa – stulecie odzyskania niepodległości”.

Miło nam poinformować, że pierwsze wyróżnienie w tym konkursie uzyskała Małgorzata Zielińska uczennica klasy 1a.

Gratulujemy Małgorzacie wiedzy o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach historycznych.

 

//

 

On November 14, 2018, the final of the regional competition "Our Independence - the Centenary of Regaining Independence" took place.

We are pleased to inform that  Małgorzata Zielińska, a student from class 1a gained a distinction.

Congratulations to Małgorzata on the life and work of Józef Piłsudski and we wish you success in the next historical competitions.

 

W miesiącu październiku młodzież naszej szkoły wzięła udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez nauczyciela historii pana Tomasza Ładziaka zatytułowanym "Wydarzenie, które kojarzy mi się z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości”. Na konkurs wpłynęło dwanaście prac wykonanych przez jedenastu uczniów. W dniu 5 listopada społeczność szkolna wybrała w głosowaniu najładniejsze prace wykonane przez młodzież. W wyniku głosowania uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły I miejsce uzyskała praca wykonana przez Zuzannę Mataszek z klasy 3h, II miejsce praca wykonana przez Erikę Krzewską z  klasy 3h, a III miejsce praca wykonana przez Annę Torobińską z klasy 1f.  Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbyło się podczas apelu z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 //

In October, the youth of our school took part in an art competition organized by the teacher of history, Tomasz Ładziak called "An event that reminds me of the 100th anniversary of Poland regaining independence". Twelve works made by eleven students entered the competition. On November 5, the school community chose the most beautiful works made by young people. As a result of students, teachers and employees voting, the first place went to work done by Zuzanna Mataszek from class 3h, the second place went to Erika Krzewska from class 3h, and the third place went to Anna Torobińska from class 1f. The results of the competition and awarding  prizes to the winners of the competition took place during the appeal on the occasion of the 100th anniversary of regaining Poland's independence.
  

 

 

W dniu 30 października 2018 r. młodzież pod opieką pana Tomasza Ładziak wzięła udział w etapie dzielnicowym konkursu "Nasza Niepodległa – stulecie odzyskania niepodległości”, podczas którego rozwiązywała test otwarty składający się z 35 pytań dotyczących życia i działalności Józefa Piłsudskiego.

 //

On October 30, 2018, our students with the teacher Tomasz Ładziak took part in the regional stage of the competition "Our Independence - the Centenary of Regaining Independence", during which they solved an open test consisting of 35 questions about the life and activity of Józef Piłsudski.

 

 

W dniu 18 października 2018 r. jedenastu uczniów przystąpiło do szkolnego etapu konkursu "Nasza Niepodległa – stulecie odzyskania niepodległości”. Zadaniem młodzieży było rozwiązanie testu, przygotowanego przez nauczyciela historii pana Tomasza Ładziaka, dotyczącego życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego. Czworo uczniów z najlepszymi wynikami: Katarzyna Gadomska z klasy 2f, Sebastian Linde z klasy 1f, Damian Szczęsny z klasy 1d i Małgorzata Zielińska z klasy 1a będzie reprezentowało naszą szkołę w etapie dzielnicowym konkursu, który odbędzie się 30 października 2018 r. Gratulujemy uczniom wiedzy i życzymy powodzenia w etapie dzielnicowym konkursu.

//

On October 18, 2018, eleven students joined the school stage of the competition "Our Independence - the Centenary of Regaining Independence". The task of the youth was to solve the test, prepared by the teacher of history  Tomasz Ładziak,  concerning the life and activities of Marshal Józef Piłsudski. Four students with the best results: Katarzyna Gadomska from class 2f, Sebastian Linde from class 1f, Damian Szczęsny from class 1d and Małgorzata Zielińska from class 1a will represent our school at the regional stage of the competition, which will take place on October 30, 2018. Congratulations to students for knowledge and good luck at the regional stage of the competition.

 Konkursy historyczne 2017/2018 // Historical competitions 2017/2018

W dniu 13 kwietnia 2018 r. uczennice Violetta Krokhmalova z klasy 2h, Monika Kwiatkowska z klasy 2h i Klaudia Mazurkiewicz z klasy 3de pod opieką Pana Tomasza Ładziaka wzięły udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu "Ruch Solidarności 1980-1981”. Miło nam poinformować, że Robert Benedyczuk uczeń klasy 3f zajął w konkursie trzecie miejsce. Nagrodę w imieniu ucznia odebrał opiekun Pan Tomasz Ładziak. Gratulujemy Robertowi sukcesu i życzymy kolejnych w konkursach historycznych.

 //

On 13th April students Violetta Krokhmalova from class 2h, Monika Kwiatkowska 2h and Klaudia Mazurkiewicz from 3de under the supervision of Mr Tomasz Ładziak took part in the ceremony awarding the prizes to the lareates of the "Solidarity Movement 1980-1981" competition. We are pleased to inform you that Robert Benedyczuk from class 3f took 3rd place in the competition. Congratulations to Robert for the success and we wish you all the best in historical competitions.

 

Dnia 05.04.2018 r. uczniowie naszej szkoły Violetta Krokhmalova z klasy 2h, Monika Kwiatkowska z klasy 2h, Klaudia Mazurkiewicz z klasy 3de i Robert Benedyczuk z klasy 3f pod opieką Pani Marii Szczygłów wzięli udział w konkursie "Ruch Solidarności 1980-1981” organizowanym przez XIX L.O. im. Powstańców Warszawy.  Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem Pana Tomasza Ładziaka.

//

On 5th April students of our school Violetta Krokhmalova from class 2h, Monika Kwiatkowska from class 2h, Klaudia Mazurkiewicz from class 3de and Rober Benedyczuk from 3f with their teacher Ms Maria Szczygłów took part in the competition "Solidarity Movement 1980-81" organized by XIX Powstańców Warszawy Secondary School. Mr Tomasz Ładziak prepared students for the competition.

 

Dnia 05.04.2018 r. Klaudia Mazurkiewicz i Laura Opala z klasy 3de pod opieką Pana Tomasza Ładziaka wzięły udział w gali podsumowującej XVII edycję Konkursu Katyńskiego w Warszawie. Uroczystość zorganizowana została w Muzeum Katyńskim. Uczennice w nagrodę za zajęcie II miejsca w dzielnicy Praga Południe udadzą się na pielgrzymkę do Kijowa-Bykowni.

 //

On 5th April 2018 Klaudia Mazurkiewicz and Laura Opala from 3de with their teacher Mr Tomasz Ładziak took part in the gala of XVII edition of the Katyń Competition in Warsaw. The ceremony was organized at the Katyń Museum. The students will go on a pilgrimage to Kiev - Bykownia.

 

Dnia 01 marca 2018 r. odbyło się podsumowanie XIV Dzielnicowego Konkursu Katyńskiego "Polegli na nieludzkiej ziemi…”. W konkursie naszą szkołę reprezentowało dwudziestu uczniów. Drugie miejsce zaledwie o pół punktu za zwycięzcami zajęły uczennice klasy 3 de Klaudia Mazurkiewicz i Laura Opala. W nagrodę w kwietniu pojadą na pielgrzymkę do Kijowa – Bykowni, gdzie na cmentarzu w zbiorowych mogiłach spoczywają szczątki polskich obywateli z Ukraińskiej Listy Katyńskiej. Nagrodami książkowymi o tematyce katyńskiej nagrodzeni zostali uczniowie, którzy otrzymali ponad połowę możliwych do zdobycia w konkursie punktów: Katarzyna Polak z klasy 2f, Daria Studniewska z klasy 2f, Karolina Ceglińska z klasy 3f, Angelika Wiśnicka z klasy 3f, Hubert Biadoń z klasy 4d, Patryk Piątkowski z klasy 4d, Aleksandra Jurko z klasy 4d i Krzysztof Kur z klasy 4e. Gratulujemy uczniom wyników osiągniętych w konkursie katyńskim,  zachęcamy do poszerzania swojej wiedzy historycznej i uczestnictwa w innych konkursach historycznych.

//

On 1st March 2018 the summary of XIV District Katyn Competition "Died on an inhuman land" took place. Our school was represented by 20 students. Klaudia Mazurkiewicz and Laura Opala from class 3de took the second place. As a reward they will go on a pilgrimage to Kijow- Bykownia where are the graves of Polish citizens from the Ukrainian Katyn list. Students who got at least half of the points received books about Katyn topic. They are the following: K.Polak 2f, D.Studniewska 2f, K.Ceglinska 3f, A.Wisnicka 3f, H.Biadon 4d, P.Piatkowski 4d, A.Jurko 4d, K.Kur 4e. Congratulations! We encourage all of you to take part in other historical competitions.

Dnia 2 grudnia 2017 r. dwudziestu uczniów naszej szkoły pod opieką pana Tomasza Ładziaka wzięło udział w XIV Dzielnicowym Konkursie Katyńskim "Polegli na nieludzkiej ziemi…". Konkurs składał się z dwóch etapów, do których młodzież przystępowała w dwuosobowych zespołach. W pierwszym etapie mającym charakter gry przestrzennej uczniowie zmierzyli się w ciągu dwóch godzin z zadaniami dotyczącymi stosunków polsko-radzieckich w latach 1939-1956 ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i zbrodni na obywatelach polskich w Katyniu. Natomiast na etap drugi zespoły w domu przygotowywały projekt muralu ukazującego problematykę zbrodni katyńskiej. Gratulujemy wszystkim którzy wzięli udział w konkursie i życzymy sukcesów. Ogłoszenie wyników 1 marca 2018 r.

 //

On 2nd December 2017 twenty students of our school under the care of their teacher Mr T. Ładziak took part in the XIV District Katyń Competition "Perished on the inhuman land". The contest consisted of two stages. In the first stage students faced with tasks concerning Polish - Soviet relations in 1939-1956. Especially Second World War and crimes against Polish citizens in Katyń were taken into account. In the second stage students at home prepared a mural project showing the problems of the Katyń massacre. Congratulations to all who took part in the competition. We wish you success. The results will be announced on 1st March.

Dnia 14 listopada 2017 r. uczennice klasy 3de Klaudia Mazurkiewicz, Laura Opala i Paulina Winiarska pod opieką Pana Tomasza Ładziaka wzięły udział w uroczystości zakończenia konkursu "Ojcowie niepodległości…”. Celem konkursu było przybliżenie sylwetek bohaterów walk o niepodległość Ojczyzny w czasach Powstania Styczniowego i I wojny światowej 1914-1918.
Uczennice naszej szkoły pod kierunkiem nauczyciela historii Pana Tomasza Ładziaka przygotowały prezentację multimedialną przedstawiającą postać Józefa Piłsudskiego. Ich praca została nagrodzona drugim miejscem w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Gratulujemy dziewczętom i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

 //

On 14th November 2017 students from class 3de: Klaudia Mazurkiewicz, Laura Opala and Paulina Winiarska with their teacher Mr T. Ładziak took part in the ceremony of the final of the contest "Fathers of Independence". The purpose of the competition was to bring out the characters fighting for independence during January Uprising and World War I 1914-18.
The students of our school with Mr T. Ladziak prepared multimedia presentation about Józef Piłsudski. Their work was rewarded on the second place among the secondary schools. We congratulate the girls and wish them success in the next competitions.

 

 Konkursy historyczne 2016/2017 // Historical competitions 2016/2017

Dnia 09 lutego 2017 r. uczniowie, Katarzyna Polak z kl. 1f, Daria Studniewska z kl. 1f, Piotr Galas z kl. 1f, Monika Gałązka z kl. 2f, Klaudia Mazurkiewicz z kl. 2de oraz Laura Opala z kl. 2de pod opieką pana Tomasza Ładziaka, wzięli udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom XIII Dzielnicowego Konkursu Katyńskiego "Polegli na nieludzkiej ziemi”.
Uczennice Klaudia Mazurkiewicz i Laura Opala otrzymały wyróżnienie za formę plastyczną ukazującą życie polskich oficerów i podoficerów więzionych przez sowietów w obozach w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku w okresie od 17 września 1939 r. do kwietnia 1940 r. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki za uczestnictwo w konkursie.
Gratulujemy uczniom naszej szkoły i życzymy sukcesów w kolejnej edycji konkursu.

//

On 9th February 2017 students Katarzyna Polak 1f, Daria Studniewska 1f, Piotr Galas 1f, Monika Gałązka 2f, Klaudia Mazurkiewicz 2de, Laura Opala 2de with their teacher Mr Tomasz Ładziak took part in the award ceremony in the District Katyń Competition "Died on the inhuman land".
The students Klaudia Mazurkiewicz and Laura Opala received the award for visual form showing the life of Polish officers imprisoned by the Soviets in the camps in Ostaszków, Kozielsk and Starobielsk from 17th September 1939 to April 1940. All students received diplomas and books for participation in the competition.
Congratulations to the students of our school and we wish you success in the next edition.

 

Dnia 3 grudnia 2016 r. dziewięcioro uczniów naszej szkoły pod opieką pana Tomasza Ładziaka wzięło udział w XIII Dzielnicowym Konkursie Katyńskim ,,Polegli na nieludzkiej ziemi…”. Pierwszy etap konkursu miał charakter gry przestrzennej, uwzględniającej zdobywanie i przetwarzanie informacji pochodzących z różnych źródeł, dotyczącej okresu II wojny światowej i zbrodni katyńskiej. Etap II zakładał wykonanie w domu przez dwuosobowe zespoły pięciu prac plastycznych ukazujących różne aspekty życia codziennego polskich oficerów i podoficerów więzionych przez sowietów w obozach w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku w okresie 17 września 1939 – kwiecień 1940 r.
Cieszymy się z aktywności uczniów i życzymy sukcesów w konkursie.

//

On 3rd December 2016 nine of our students with their teacher Mr T.Ładziak took part in the XIII District Katyń Competition "Died on the inhuman land".
The first stage of the competition was a game concerning II World War and Katyń massacre. In the second stage students had to make team work at home showing various aspects of everyday life of Polish officers imprisoned by the Soviets in the camps of Ostaszkowo, Kozielsk and Starobielsk from 17th September till April 1940.
We are pleased with the students` activity and we wish success in the competition.Konkursy historyczne 2015/2016 // Historical competitions 2015/2016

W dniu 25 lutego 2016 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Anny Rosłonek wzięli udział w uroczystej akademii podsumowującej XII Dzielnicowy Konkurs Katyński ,,Polegli na nieludzkiej ziemi…” Podczas uroczystości uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz nagrody rzeczowe. Miło nam poinformować, że pan Tomasz Ładziak, który rozpropagował konkurs wśród młodzieży naszej szkoły, otrzymał nagrodę dla opiekuna w postaci wyjazdu z XV Pielgrzymką Młodzieży do Katynia w kwietniu 2016 r.

//

On 25th February 2016 students of our school with their teacher Ms Anna Rosłonek took part in a solemn appeal concerning XII District Katyń Competition "Perished on the inhuman land". Students received diplomas and prizes for their participation in the contest. We are pleased to inform that Mr Tomasz Ładziak who propagated this competition in our school, received a reward of going on a XV pilgrimage to Katyn in April 2016.

W dniu 05 grudnia 2015 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pana Tomasza Ładziaka wzięli udział w XII Dzielnicowym Konkursie Katyński ,,Polegli na nieludzkiej ziemi…”. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie naszą szkołę reprezentowało 8 dwuosobowych zespołów, które w ciągu dwóch godzin zegarowych zmierzyły się z zadaniami dotyczącymi stosunków polsko – radzieckich w latach 1939 – 1956, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i zbrodni katyńskiej. Drugim etapem konkursu będzie nakręcenie przez zespoły trailera (zwiastuna filmu) poświęconego losom tych, którym udało się przeżyć zbrodnię katyńską.

//

On 5th December 2015 students of our school with Mr Tomasz Ładziak took part in the XII Katyń Competition "The fallen on the inhuman land....." The competition had two parts. In the first one our school was represented by 8 double teams. They had to solve the tasks concerning Polish - Soviet relations 1939-1956, especially the period of II World War and Katyń crime. In the second stage the teams will be making a trailer dedicated to those who survived Katyń crime.

02 października 2015 r. reprezentantka naszej szkoły Aneta Kuć z klasy 2h uczestniczyła w konkursie „Moja wiedza o II wojnie światowej” zorganizowanym przez Ośrodek Kultury Arsus oraz Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Zmagania konkursowe zgromadziły pasjonatów wiedzy historycznej ze szkół ponadgimnazjalych z całego województwa mazowieckiego, którzy odpowiadali na pytania trudne i bardzo ciekawe.

//

On 2nd October 2015 students of our school Aneta Kuć from class 2h took part in the competition "My knowledge about Second World War", organized by Culture Centre Arsus and Public Library in the Ursus district in Warsaw. Secondary School students keen on history answered difficult and interesting questions.Konkursy historyczne 2014/2015 // Historical competitions 2014/2015

W dniu 26.02.2015 r. uczniowie Patryk Piątkowski z klasy 1g, Patrycja Niedziałkowska z klasy 1g1 i Patryk Wróblewski z klasy 1g1 pod opieką pana Tomasza Ładziaka wzięli udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom XI Dzielnicowego Konkursu Katyńskiego ,,Polegli na nieludzkiej ziemi…”. Podczas uroczystości uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie. Gratulujemy młodzieży i życzymy sukcesów w przyszłorocznej edycji.

//

The 26th of February 2015 Patryk Piątkowski Ig, Patrycja Niedziałkowska Ig1 and Patryk Wróblewski Ig1 under the supervision of Mr T. Ładziak took part in the award ceremony for the laureates of XI Edition of Katyń Competition "Perished on the inhuman land...". During the ceremony students received diplomas for taking part in the competition. Congratulations! We wish success in the next year edition.

Dnia 13 grudnia 2014 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XI Dzielnicowym Konkursie Katyńskim "Polegli na nieludzkiej ziemi ...". Jest to konkurs historyczny poświęcony zbrodni katyńskiej i jej szeroko rozumianym konsekwencjom natury politycznej i społecznej.
Konkurs daje możliwość zdobycia i pogłębienia wiedzy historycznej oraz jest przyczynkiem do głębszej refleksji nad tragicznymi losami narodu i państwa polskiego w czasie II Wojny Światowej i po jej zakończeniu.

//

The 13th of December 2014 the students of our school took part in the XI Katyń Competition "Died on the inhuman land....". It is a historical competition dedicated to the Katyń crime and its political and social consequences.
This competition gives an opportunity to gain more historical knowledge and inclines to reflection about the tragic fate of the Polish nation during the Second World War and after it.Konkursy historyczne 2011/2012

,,100 – lecie powstania Harcerstwa Polskiego”

W dniu 16 grudnia 2011 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystości zakończenia konkursu ,,100 – lecie powstania Harcerstwa Polskiego”.
Podczas finału konkursu zorganizowanego przez XXXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, uczennica naszej szkoły Izabela Kołakowska z kl. 2h zajęła III miejsce, a Wojciech Mucha z kl. IIk uzyskał wyróżnienie w kategorii plakat.
Podziękowania za udział w konkursie otrzymali: Agnieszka Niemyska z kl. Ih, Paulina Gołębiewska z kl. IVg1 i Łukasz Pogorzelski z kl. IIh.

Uczniowie do konkursu przygotowywali się pod opieką pana Tomasza Ładziaka.

Celem dzielnicowego konkursu historycznego ,,100 – lecie powstania Harcerstwa Polskiego” było przybliżenie historii i rozwoju harcerstwa polskiego od momentu powstania do dziś, złożenie hołdu i podziękowanie za Ich służbę na rzecz Ojczyzny, uświadomienie roli harcerstwa w procesie kształtowania świadomości i tożsamości narodowej oraz kształtowanie patriotyzmu i szacunku do Ich postawy i bohaterskich czynów.

Praski Konkurs Pieśni Patriotycznej organizowany przez LO im. gen. Jasińskiego, pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Dzielnicy Praga Południe.

W konkursie wzięli udział:
Krzysztof Ruciński kl. I k – wykonał „Mury” J.Kaczmarskiego
Franciszek Górnicki kl. I k. – wykonał „Bogurodzicę”
Krystian Kołowrocki kl. I k i Damian Goławski kl. II a – wykonali piosenkę hip-hopową, do własnych słów i aranżacji.
Gratulujemy udanych występów i czekamy na wyniki.

Krystian Kołowrocki z kl. Ik i Damian Goławski z kl. II a zostali WYRÓŻNIENI.Konkursy historyczne 2010/2011

Dzielnicowy Konkurs Katyński ,,Polegli na nieludzkiej ziemi…”.

Konkurs zorganizowany został przez XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego przy współpracy Komisji Międzyzakładowej nr 387 NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich.

Tematyka tegorocznego konkursu obejmowała zagadnienia stosunków polsko-radzieckich w latach 1939-1956, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i zbrodni katyńskiej. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21.01.2011r.

Konkurs Patriotyczny
Dnia 29 listopada 2010 roku w XXIII LO im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie odbyły się uroczystości zakończenia konkursu "Powstanie Listopadowe w pieśni, piosence, poezji i świadomości".
Uczniowie naszj szkoły:
Andrzej Mroczek z klasy III K zajął I Miejsce
Dominik Podziński z klasy III H zajął II Miejsce

Uczniowie zostali nagrodzeni publicznie książkami historycznymi. Przygotowania uczniów do konkursu prowadziła Angelika Figurska.

W dniu 23.11.2010r. uczeń z naszej szkoły Andrzej Mroczek - klasa III K dostał wyróżnienie w VI edycji Praskiego Konkursu Patriotycznego im. gen. Jakuba Jasińskiego, który odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga Południe M. St. Warszawy.

Konkurs historyczny
W dniu 19.11.2010r. odbył się dzielnicowy konkurs historyczny dotyczący powstania listopadowego organizowany przez XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie. W konkursie z naszej szkoły wziął udział Dominik Podziński z klasy III H. Autorzy najlepszych sześciu prac zostaną zaproszeni do finału, gdzie na drodze ustnych pytań, zadawanych publicznie zostaną wyłonieni laureaci.

Dominik Podziński napisał najlepiej spośród wszystkich uczestników i został zaproszony na finał 29.11.2010r.

Dnia 22.11.2010r. o godz.1500 w XXIII LO odbyły się przesłuchania uczniów biorących udział w części artystycznej. Wiersz o tematyce powstaniowej zaprezentuje Andrzej Mroczek z klasy III K.

Andrzej Mroczek równiż został zaproszony na część finałową konkursu.Konkursy historyczne 2009/2010

Konkurs historyczny
W poniedziałek 19 kwietnia 2010 r. Marta Kuśmierowska z klasy I g i Andrzej Mroczek z klasy II k uczestniczyli w akademii podsumowującej dzielnicowy konkurs historyczny XXX Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność”.

W dniu 08 kwietnia 2010 r. uczniowie naszej szkoły Marta Kuśmierowska z klasy I g i Andrzej Mroczek z klasy II k wzięli udział w etapie dzielnicowym konkursu, 30-lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność”, zorganizowanym przez Komisję Międzyzakładową nr 387 Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” Region Mazowsze.

Celem konkursu było uświadomienie młodzieży roli Związku w walce o wolność i demokrację w Polsce i Europie oraz wzbudzanie poczucia dumy z Polski i Polaków. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19 kwietnia 2010 r.

Do udziału w konkursie młodzież przygotowywała się pod opieką p. Tomasza Ładziaka.

Konkurs Patriotyczny
Wyniki VI edycji Praskiego Konkursu Patriotycznego im. gen. Jakuba Jasińskiego pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga Południe M. St. Warszawy

Nasi uczniowie: Mateusz Pawlak z kl. III G i Andrzej Mroczek z kl. III K wzięli udział w konkursie recytatorskim Poezji Patriotycznej. Laureatem konkursu został Andrzej Mroczek. Gratulujemy !Ogólnopolski konkurs historyczny

Są w naszej szkole uczniowie, dla których historia jest jedną wielką fascynacją a poznawanie przeszłości najbliższej okolicy ulubionym hobby. Oni to właśnie, poprzez udział w ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG” odkryli w historii swojego regionu interesujące wątki i ciekawe pamiątki. Dotarli do opisów historycznych legend, zwiedzili i sfotografowali zabytkowe budynki, ufundowane tablice, postawione w rocznicę bitew kapliczki i krzyże.

Urszula Brożek z aparatem fotograficznym przemierzyła ulice Grochowską, czyli dawny trakt Brzeski, wokół którego toczyła się słynna bitwa o Olszynkę. Utrwaliła na zdjęciach białe rogatki, pod które w użyczonych przez prażan powozach i chłopskich furkach zwożono do prowizorycznego lazaretu rannych czwartaków. Sfotografowała „Żelazny słup” czyli pomnik budowniczych szosy brzeskiej, spod którego galopował na pole walki generał Skrzynecki, oraz kościół przy placu Szembeka, piękne wotum społeczeństwa za bitwę, pomnik i pamiątkowe głazy w Alei Pamięci.

Mieszkanki Pragi Katarzyna Tymanowska i Krystyna Sowińska podczas zbierania materiałów do pracy konkursowej ujrzały jak mówią swoją dzielnicę w nowym świetle, bogatą w wydarzenia, pełną tajemnic przeszłości.